Nářadí na sádrokarton

Sádrokartonové systémy suché vnitřní výstavby jsou při stavbě či rekonstrukci rodinných domů a bytů tak rozšířené, že dnes je pokládáme za běžné konstrukce ve stavebnictví. Jejich použití díky absenci vlhkých procesů urychluje výstavbu v interiéru, nízká hmotnost zajišťuje úsporu a regulace vlhkosti zvyšuje kvalitu bydlení. Na správné zhotovení konstrukce však potřebujeme odpovídající nářadí a nástroje.

Příčky a stropní podhledy jsou dvě nejčastěji využívané konstrukce. Příčkou můžeme například rozdělit jeden velký pokoj na chlapeckou a dívčí část, když děti dorůstají, zatímco podhledy můžeme zase vylepšit vzhled rekonstruovaných stropů, respektive snížit příliš vysoký strop, abychom ušetřili na vytápění. Podhled se však uplatní také v novostavbě jako rychlí zhotovitelé konstrukce. Možná se do stavby příčky nebo zhotovení podhledu chystáte pustit svépomocí. Proto si stručně povíme o zhotovování příček a podhledů a samozřejmě uvedeme také, které nářadí je potřeba.

 

Příčky a dělicí stěny

V principu jde o běžné sádrokartonové příčky (opláštěné sádrokartonovými deskami), které lze využít na dělení prostoru, zakrytí instalací nebo získání lepších akustických a tepelněizolačních vlastností. Kromě nízkého zatížení stávající stavby a krátkého času výstavby je výhodná i variabilita tvaru příčky. Základní typ příčky je s jednou konstrukcí a jedním opláštěním. Požární odolnost takové příčky (čas, za který by se oheň dostal přes zeď, případně čas, za který by teplota na druhé straně stoupla tak, že by mohlo dojít k ohrožení majetku, respektive zdraví) závisí na použitém typu desek a pohybuje se v rozpětí 15 až 120 minut. Zvuková neprůzvučnost takové příčky je 41 až 60 dB (např. hlasitá vřava na druhé straně stěny), což stačí na to, aby hluk z protější strany zdi byl utlumen. Hmotnost konstrukce jednoduché příčky se pohybuje zhruba na úrovni zátěže 1 m2 jedním dospělým člověkem. Na hotové podlahy můžeme osadit příčku pouze za předpokladu, že byla provedena všechna nezbytná opatření k zamezení poškození jejího povrchu a šíření krokového hluku.

 

Montáž - Nosná konstrukce

Před osazením příčky prověříme rovnost podlahy a stropu (dvoumetrová lať, vodováha) a vývody elektroinstalace, která má být vedena v příčce (zkoušečka, voltmetr). Zaměříme a nakreslíme na stěnu a podlahu polohu příčky (laserový přístroj, vodováha, svinovací metr, skládací metr, tužka, fix). Rošt příčky vytvoříme z vodorovných vodících profilů UW a svislých sloupků (profilů CW), které mají na obou koncích dvojici nástřihů určených k pokládání instalačních vedení (střihačka profilů, nůžky na plech).

Vodící profily UW (připevňujeme je na strop a podlahu) a svislé profily CW (sloupky, stojky) připevněné k navazujícím konstrukcím (původním stěnám) vždy jednostranně oblepíme samolepícím připojovacím těsněním a následně je připevníme k podlaze nebo stropu (vrtačka, kladivo, šroubovák). Používáme přitom plastové natloukací hmoždinky, případně jiné vhodné upevňovací prostředky podle projektu, respektive podle druhu navazujících konstrukcí. Rozmístíme je v rozestupech maximálně 800 mm.

Mezi vodící profily UW osazujeme sloupky CW upravené tak, aby byly o 10 až 15 mm kratší, než je světlá výška místnosti. Vzdálenost sloupků vybíráme podle rozměru desek opláštění, maximálně však 625 mm. Sloupky osadíme směrem od obvodové stěny místnosti tak, že otevřená strana profilu zůstává ve směru montáže a styk dvou desek je uprostřed sloupku. Další sloupek osadíme tak, aby střed jeho příruby byl ve středu desky. Uděláme otvory na zárubně dveří (perforovací kleště).

Podkonstrukce příček ještě netvoří tuhý celek, ten vznikne až po kompletní montáži a zatmelení opláštění. Překontrolujeme polohu prvků (vodováha, metr). Dle potřeby a požadavků do podkonstrukce stěny zabudujeme montážní desky nebo speciální nosné stojany na přenesení sil od předpokládaných břemen v podobě umyvadla, záchodové mísy, kuchyňské linky a podobně (šroubovák, vrtačka).

 

Opláštění a izolace

Obkládání první stěny příčky se začíná u navazující (tedy původní) stěny. Orientace sádrokartonových desek na příčce je svislá, t. j. délkou desek ve směru svislých profilů. U podlahy je vhodné nechat spáru s výškou 10 mm, kterou při konstrukcích odolných požáru vyplníme tmelem. Desku na stojku (sloupek) přišroubujeme samořeznými šrouby ve vzájemné vzdálenosti nejvýše 250 mm (nářadí na přenášení desek, transportní držák, nožní zvedač desek, držák desek, šroubovák, vodováha). Desky opláštění příček a dělících stěn šroubujete pouze k svislým profilům CW, nikdy ne k vodorovným profilům UW! Na opláštění používáme zásadně celé desky. Zbytky desek (s minimální výškou 400 mm) ukládáme tak, aby se nastavené části v sousedních polích střídaly a nevytvářely se křížové spáry (ořezávače, pilník, hoblík na opracování hran, pila, úhelník, metr).

Po opláštění první strany stěny a uložení požadované elektroinstalace do dutiny příčky umístíme izolaci z minerálních vláken (nůž na minerální izolaci). Z druhé (opačné) strany příčky začínáme opět u původní zdi, ale jako první položíme sádrokartonovou desku pološířek. Zhotovíme otvory na zásuvky a vypínače (pilový vykružovák, fréza, pila na sádrokarton). Po opláštění následuje tmelení spár s výztužnou páskou a hlaviček šroubů bez výztužné pásky (štětec, špachtle, stěrka, miska na míchání a nanášení tmelu), případně vyztužení rohů a koutů (váleček na přitlačování nárožních pásů, respektive koutových pásek, univerzální prostřihovací nůžky na plastové a ukončovací profily). Případnou další vrstvu opláštění připevníme až po ztvrdnutí tmelu na podkladovém opláštění. Další úpravou může být celoplošné stěrkování (stěrky, hladítka) nebo malování (štětce, válečky). Na zavěšení předmětů do zdi používáme speciální kotvy (montážní kleště na kovové kotvy).

 

Stropní podhledy

Montáží stropních podhledů vytvoříme estetické stropní konstrukce, nad kterými můžeme vést všechny instalační sítě. Při výstavbě rodinných domů nebo bytů se často využívají standardní deskové podhledy ze sádrokartonu. Nosná konstrukce podhledu je z pozinkovaných ocelových profilů CD a UD (nebo z jiných speciálních profilů). Vzácněji se nosná konstrukce podhledu dělá z dřevěných latí.

 

Zaměření

Ještě před samotnou montáží podhledů je nutné provést půdorysné rozmístění instalace a vzduchotechniky v dutině podhledu s ohledem na kotvení podhledu. Následně vytyčíme rovinu podhledu (laserový přístroj, vodováha, značkovací šňůra, tužka). Vytyčuje se úroveň konstrukce (ne opláštění z desek) a poloha jednotlivých kotev. Nakonec vyznačíme polohy revizních otvorů a vstupů a místa na upevnění nosných závěsů podhledu.

 

Závěsy

Závěsy je potřeba kotvit vhodnými upevňovacími prostředky. Předepsaná zkušební síla na vytržení závěsu je 1,2 kN. Do betonových nosných stropů se na kotvení používají vždy ocelové hmoždinky (elektrické vrtací kladivo, kladivo)! Na kotvení podhledů do dřevěných trámů je vhodné použít šrouby do svislých závěsů s plochou hlavou (vrtačka, šroubovák).
Ke kotvám připevníme dráty s okem. Na přesnější zavěšení lze dráty nastavit další částí závěsu (drátem) s dvojitou péřovou spojkou. Vznikne tzv. pérový závěs, nejčastěji používaný v běžných podmínkách. V některých případech jsou dráty příliš dlouhé a musíme je zkrátit (pákové kleště).

 

Nosná konstrukce z ocelových profilů

Nosnou konstrukci tvoří obvodové ocelové pozinkované profily UD a nosný rošt je z profilů CD (střihačka profilů, nůžky na plech).

Před osazením obvodové profily podhledu (profily UD) upravíme samolepícím připojovacím těsněním a následně je připevníme k navazujícím vertikálním konstrukcím (stěnám) pomocí plastových natloukacích rozpěrek, případně jiných vhodných připevňovacích prostředků (elektrické vrtací kladivo, resp. příklepová vrtačka, kladivo, šroubovák).

Nosný rošt vytvořený z rovnoběžně uložených profilů CD postupně spojujeme se spodní částí závěsů vložením s následným zaskočením závěsu do nosného profilu CD. Nosné profily drží níže položené vrstvy montážních profilů a sádrokartonových desek.

Profily CD, ke kterým se přišroubují sádrokartonové desky opláštění, se nazývají montážní profily CD. Připevníme je na spodní stranu nosných profilů CD tak, aby směřovaly kolmo na ně. Využíváme přitom tzv. úhlové kotvy a křížové spojky. Vznikne křížový dvouúrovňový rošt (dvě úrovně vzniknou křižováním profilů). Pomocí pérových závěsů nastavíme konstrukci do roviny (vodováha).

Montážní i nosné profily CD se po délce spojují (nastavují) pomocí spojek. Spojení sousedních profilů CD se musí střídat vždy minimálně o šířku desky opláštění.

Pokud je nutná dilatace nebo úplná nezávislost podhledu od okolních svislých konstrukcí, profily UD se nemontují na obvodové stěny podhledu.

Na dosažení akustických a protipožárních vlastností je nutné do podhledů vložit minerální izolaci. Běžná tloušťka izolace u vodorovného podhledu je 18 cm. Minerální izolace musí být vždy uložena v potřebné tloušťce na celé ploše, bez mezer (nůž na izolaci).

 

Opláštění

Opláštění sádrokartonovými deskami děláme šroubováním k montážním profilům CD nebo k dřevěným latím tak, aby styk příčných hran desek byl umístěn na montážním profilu (nářadí na přenášení desek, transportní držák, mobilní montážní podstavec, teleskopické podpěry, šroubovák). V případě bodových osvětlovacích těles musíme udělat příslušné otvory (pilový vykružovák, fréza, pila na sádrokarton). Pak následuje šroubování desek opláštění a jejich vzájemné tmelení a stěrkování (štětec, špachtle, stěrka, miska na míchání a nanášení tmelu, stěrky, lišty).

 

U komplikovanějších typů podhledů - akustických bezespárých, obloukových, respektive u bezpečnostních mezistropů doporučujeme obrátit se na osvědčené realizační firmy.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak vybírat sněhovou frézu II.

Sněhová fréza patří k zahradní technice a je to stroj, který pomocí šneku nabírá sníh nebo led a komínkem ho...
více…

Jak vybírat sněhovou frézu

Sněhová fréza bývá dlouhodobou investicí. Když ji budete používat asi 8 hodin ročně, vydrží Vám i 20 let,...
více…

Jak ve sněhové fréze vyměnit olej II.

Stejně jako u ostatní zahradní techniky platí také u sněhové frézy, že když v ní budete pravidelně měnit olej,...
více…

Jak ve sněhové fréze vyměnit olej

Správná péče o sněhovou frézu, do které spadá také výměna oleje, přispívá k tomu, aby Vám fréza dlouho...
více…

Jak ve sněhové fréze najít karburátor

Když budete umět najít a vyčistit karburátor ve sněhové fréze, vyhnete se značným výdajům za opravy. Karburátor...
více…

Jak upravit napětí řemenu sněhové frézy

Sněhové frézy mají spirálový šnek, který nabírá sníh a odhazuje ho na některou stranu. Šnek je poháněn...
více…

Jak u sněhových fréz předcházet problémům souvisejícím s palivem

Sněhové frézy bývají vyrobeny tak, aby vydržely mnoho let bezproblémového používání, to se vztahuje i na...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit startovací šňůru II.

Benzínové sněhové frézy používají k startování motoru startovací šňůru. Časem se však šňůra opotřebuje,...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit startovací šňůru

Existuje mnoho věcí, které Vás mohou při odklízení sněhu zastavit. Snad nejnepříjemnější z nich je přetržená...
více…

Jak u sněhové frézy vyměnit řemen šneku

Sněhová fréza vyžaduje pravidelnou údržbu, aby dobře fungovala i v těch nejnáročnějších podmínkách. Jednou ze...
více…