Jak na montáž sádrokartonových podhledů?

Při montáži konstrukcí suché výstavby je třeba dodržovat některé obecné zásady, které obvykle určuje výrobce v technologických postupech pro práci se svými výrobky. Toto pravidlo samozřejmě platí i v případě sádrokartonových podhledů. Nedodržení správných technologických postupů totiž může vést k degradaci celé konstrukce jak z funkčního, tak i z estetického hlediska.

Sádrokartonový podhled

Systémy suché výstavby se montují po dokončení a potřebném vyschnutí všech mokrých procesů v interiéru (zejména podlahových potěrů a omítek). Vlhkost stěn má být ustálená, povrchy suché a podkladní betony vyzrálé. Montáž se doporučuje provádět až po osazení oken a uzavření stavby před vnějšími povětrnostními vlivy.

Po montáži je třeba desky chránit před dlouhotrvající vysokou vzdušnou vlhkostí. Uvnitř budovy se musí i po ukončení montáže kazet nebo desek zajistit dostatečné větrání. Není vhodné místnosti rychle vytápět, ale teplotu na obou stranách konstrukce zvyšovat postupně.

Rozdělení sádrokartonových podhledů

 • Standardní kazetové podhledy jsou obloženy sádrokartonovými nebo sádrovláknitými deskami.
 • Bezespárové akustické podhledy se skládají z akustických desek, které zvyšují zvukovou pohltivost daného prostoru.
 • Opláštění obloukových podhledů se vytváří ze speciálních ohebných desek.
 • Bezpečnostní mezistrop je speciální samonosná horizontální konstrukce sloužící na bezpečnostní ohraničení daného prostoru.

Podhledy plní zpravidla některou z těchto funkcí:

 • uzavírají spodní část stropu (střechy),
 • snižují světlou výšku místností,
 • zakrývají instalační vedení,
 • zlepšují tepelně izolační vlastnosti,
 • zlepšují zvukově izolační vlastnosti,
 • zvyšují požární odolnosti stropní konstrukce,
 • umocňují architektonický výraz interiéru.

Příprava montáže sádrokartonových podhledů

Před montáží je potřeba:

prověřit půdorysné rozmístění instalací a vzduchotechniky v dutině podhledu s ohledem na možnost kotvení podhledu;

zkontrolovat umístění vývodů elektroinstalace v ploše podhledu a elektroinstalačních skříněk (krabic) v dutině podhledu a v obvodových stěnách;

zhotovit výškové vytyčení podhledu (váhorysu) pomocí laseru nebo značkovací šňůry. Stanovit úroveň konstrukce, přičemž se musí zohlednit tloušťka opláštění. Při vytyčení je třeba ověřit, zda při zamýšlené výškové úrovni podhledu nedochází ke kolizi mezi předepsanou výškou dutinou a svěšením podhledu (což je podmínka pro požární odolnost některých podhledů), nebo zda nebude odporovat výška uvažovaných svítidel s výškou dutiny v místě, kde se budou svítidla nacházet . Je nutné zkontrolovat i výšku a polohu zabudovaných konstrukcí v dutině podhledu a členění navazujících obvodových konstrukcí (výška nadpraží oken a dveří, nadsvětlíky, výustky vzduchotechniky atd.).

vytyčit a označit polohu případných revizních dvířek nebo revizních vstupů;

rozměřit místa na upevnění nosných závěsů podhledů s ohledem na povahu nosné konstrukce stropu a dovolené rozestupy závěsů a nosných profilů podhledu.

Montáž podhledů

Nosná konstrukce podhledu se zhotovuje z pozinkovaných ocelových obvodových UD-profilů a nosného roštu z CD-profilů. Jistou alternativou je i možnost zhotovit nosnou konstrukci podhledu z dřevěných latí.

Montáž obvodových UD-profilů

Na obvodové profily podhledu, UD-profily, se před osazením aplikují samolepící napojovací těsnění. Potom se připevní k následným vertikálním konstrukcím pomocí plastových natloukacích rozpěrek nebo jiných vhodných připevňovacích prostředků dle druhu obvodových konstrukcí.

V případě, že obvodovou konstrukcí je sádrokartonová příčka, lze na ni připevnit UD-profil rychlošrouby 212 (TN), ale pouze v místech, kde pod sádrokartonem probíhají uchytávací CW-profily příčky. K příčkám opláštěným sádrokartonovými nebo sádrovláknitými deskami se dá připevnit UD-profil pomocí šroubů do opláštění příčky, nezávisle od polohy CW-profilů příčky. V případě potřeby dilatační či úplné nezávislosti podhledu od okolních svislých konstrukcí se UD-profily na obvodové stěny podhledu nemontují.

Kotvení podhledu

Závěsy do nosného stropu je třeba ukotvit vhodnými upevňovacími prostředky. Předepsaná zkušební síla na vytržení závěsu je 1,2 kN. Do betonových nosných stropů se používají ocelové hmoždinky, např. DN6 nebo ZHOP. Na nosné kotvení podhledů k nosnému stropu nesmějí být použity plastové hmoždinky. Na kotvení podhledů do dřevěných trámů lze použít šrouby do svislých závěsů s plochou hlavou (FN).

Rozdělení závěsů

Podle nosnosti lze závěsy podhledů rozdělit na ploché (nosnost do 25 kg na jeden závěs) a čtyřbodové (nosnost do 40 kg na jeden závěs). V současnosti se vyrábějí různé typy závěsů obou kategorií únosnosti - např. pérový závěs, posuvný páskový závěs nebo závěs typu Nonius.

Pérový závěs není odolný proti požáru zvrchu (z dutiny). Pokud se požaduje požární odolnost tohoto typu, je třeba použít buď posuvný pákový závěs, nebo závěs Nonius rektifikovaný dvěma závlačkami. V konstrukcích, kde se očekává vzpěrné zatížení, lze použít pouze závěs typu Nonius.

Montáž CD-profilů

Přímo montované opláštění stropu z CD-profilů

Montážní CD-profily (tj. profily, ke kterým se montují desky opláštění) jsou připevněny k nosnému stropu prostřednictvím přímých závěsů nebo stavebních třmenů. Spoj profil - závěs je upevněn dvojicí šroubů do plechu LB (typ 421).

Spoj závěs - nosný strop lze zhotovit buď jednou ocelovou rozpěrkou, např. DN6 do betonového nosného stropu, nebo dvěma šrouby typu FN do dřevěných nosných prvků stropu.

Zavěšený podhled na křížovém roštu z CD-profilů

Nosné CD-profily (tj. profily tvořící horní vrstvu křížového dvojúrovňového roštu) jsou připevněny k nosnému stropu prostřednictvím závěsů a táhla - drátu s okem (4 mm, délka 125 až 1 500 mm). Pro větší svěšení lze dráty nastavit dvojitou péřovou spojkou. S ohledem na požadavek pevnosti na vzpěr, nutnost zajištění proti posunu v rovině podhledu nebo požadavek požární odolnosti podhledu shora se použijí alternativní typy závěsů.

Spoj nosný profil - závěs je zhotoven upevněním patřičného závěsu do nosného CD-profilu.
Spoj závěs - nosný strop lze zhotovit buď jednou ocelovou rozpěrkou, např. DN6 do betonu, nebo jedním šroubem typu FN do dřevěných prvků stropu - do boku trámu (šroub namáhán na střih).
Montážní CD-profily se připevní k nosným CD-profilům pomocí úhlových kotev (dvě kotvy na jeden spoj) nebo křížových spojek. Úhlová kotva má nosnost omezenou na 30 kg/m2 a nelze ji použít při požadavku požární odolnosti podhledu shora.

Zavěšený podhled na jednoúrovňovém křížovém roštu z CD-profilů

Nosné CD-profily jsou připevněny k nosnému stropu prostřednictvím závěsů a táhla - drátu s okem; pro větší svěšení lze dráty nastavit dvojitou péřovou spojkou. S ohledem na požadavek pevnosti na vzpěr nebo potřeby zajištění proti posunu v rovině podhledu se jako alternativa použijí závěsy a táhla typu Nonius.

Spoj hlavní montážní profil - závěs je zhotoven upevněním patřičného závěsu do nosného CD-profilu.

Spoj závěs - nosný strop lze zhotovit buď jednou ocelovou rozpěrkou, např. DN6 do betonu, nebo jedním šroubem typu FN do dřevěných prvků stropu - do boku trámu (šroub namáhán na střih).

V případě zavěšeného podhledu na jednoúrovňovém křížovém roštu se montážní CD-profily dělí na hlavní (nesou závěs) a dělící. Dělicí montážní CD-profily se k hlavním montážním CD-profilem připevní pomocí speciálních úrovňových křížových spojek.

Nosná konstrukce z dřevěných latí

Montážní latě se montují na plocho, nosné latě na výšku.

Přímo montované opláštění stropu z dřevěných latí

Montážní latě jsou připevněny k nosnému stropu prostřednictvím přímých závěsů, stavebních třmenů nebo přímo pomocí jednoho šroubu TN (s průměrem 5,5 × 90 mm).
Spoj latí - závěs je zhotoven dvojicí šroubů FN.
Spoj závěs - nosný strop lze zhotovit buď jednou ocelovou rozpěrkou, např. DN6 do betonového nosného stropu nebo dvěma šrouby typu FN do dřevěných nosných prvků stropu.

Přímo montované opláštění stropu na křížovém roštu z dřevěných latí

Nosné latě jsou připevněny k nosnému stropu v každém místě připojení dvěma šrouby TN (s průměrem 5,5 × 90 mm). Montážní lať s nosnou latí se spojí pomocí jednoho šroubu TN (s průměrem 5,5 × 90 mm).

Zavěšený podhled na křížovém roštu z dřevěných latí

Nosné latě jsou připevněny k nosnému stropu prostřednictvím závěsů a táhla - drátu s okem. Pro větší svěšení lze dráty nastavit dvojitou péřovou spojkou. S ohledem na požadavek pevnosti na vzpěr nebo potřeby zajištění proti posunu v rovině podhledu se jako alternativa použijí závěsy a táhla typu Nonius.

Spoj nosná lata - závěs je zhotoven přišroubováním závěsu k boku nosné latě dvěma šrouby FN. Sousední závěsy se šroubují do protilehlých boků latě.
Spoj závěs - nosný strop lze zhotovit buď jednou ocelovou rozpěrkou, např. DN6 do betonového nosného stropu, nebo jedním šroubem typu FN do dřevěných nosných prvků stropu - do boku trámu (šroub namáhán na střih). Montážní lať s nosnou latí se spojí pomocí jednoho šroubu TN (s průměrem 5,5 × 90 mm).

Minerální izolace

Minerální izolace se vkládá do podhledů, aby se dosáhlo požadovaných akustických a protipožárních vlastností. Musí se uložit po celé ploše, bez mezer.

Opláštění podhledu

Opláštění deskových podhledů se realizuje sádrokartonovými deskami. Desky se přišroubují k montážním CD-profilem (nebo k dřevěným latím). Dotek příčných hran desek se musí umístit na montážní profil (lať). Pokud se nezajistí dilatační nezávislost podhledu od okolních vertikálních konstrukcí (do plochy podhledu zhruba 30 m2), lze opláštění přišroubovat i do obvodových UD-profilů. Desky se orientují vždy délkou kolmo na montážní profily. Příčné spáry sousedních desek musejí být vystřídány (přesazeny) minimálně o jeden montážní profil. Návaznost opláštění na obvodovou vertikální konstrukci se volí podle konkrétní potřeby v souladu s typovými detaily.

Bezespáré akustické podhledy

Aby nedošlo k poškození akusticky účinné textilie, není vhodné posunovat desky z palety po spodní desce. Desky se nejprve nadzvednou a pak se transportují na výšku. Přitom je třeba se zvýšenou opatrností chránit desky před poškozením jejich hran při skladování, manipulaci a montáži. Desky se nesmí montovat při relativní vzdušné vlhkosti nad 80% a pod 40%. Teplota v místnosti by neměla být nižší než +10 ° C.

Akustické podhledy se s ohledem na estetické působení jejich perforace rozměřují ve většině případů souměrně s osou místnosti.

Mohou se zvolit tyto typy konstrukce:

přímo montované opláštění stropu z CD-profilů,
zavěšený podhled na křížovém roštu z CD-profilů,
zavěšený podhled na jednoúrovňovém křížovém roštu z CD-profilů.

Desky opláštění se na rozdíl od běžných podhledů montují do kříže (neprosazují se příčné spáry). Pokud je to možné, orientují se - s cílem dosáhnout optimálního estetického účinku - tak, aby byly svojí délkou ve směru dopadajícího světla.

Pokud je vzhledem k požadované akustické vlastnosti nutné uložit nad podhled minerální izolaci, musíme dodržet její předepsanou tloušťku. Minerální izolace se ukládá na smontovanou nosnou konstrukci podhledu.
Podhledy z akustických perforovaných desek je vhodné před finálním nátěrem zajistit penetračním nátěrem určeným na sádrokartonové desky. Tímto nátěrem se sjednotí rozdílná nasákavost děrovaných sádrokartonových desek a spárovacího tmelu, která by se později mohla projevit tím, že by spáry byly rozeznatelné i přes konečný nátěr. Nátěry pomocí zředěné finální barvy nejsou pro tento účel vhodné.
Nátěry se musí nanášet výhradně válečkem, stříkání barvy je zakázáno vzhledem k negativnímu dopadu na akustickou funkci podhledu (stříkaná barva zalepí akusticky účinnou textilii, umístěnou na rubu desek).

Montáž podhledů z akustických desek s kolmo řezanými hranami - technologie lepené spáry

Vzdálenost montážních profilů může být maximálně 320 mm. Desky v provedení s kolmo řeznou hranou po celém obvodu desky se musí klást vždy v jednom směru. Pro udržení směru pomáhá barevná značka v oblasti příčné hrany, kterou jsou desky označeny již z výroby. Podhledy se oplášťují od středu místnosti.

Před montáží je vhodné mírně srazit lícovou hranu po obvodu desky, aby se odstranily případné nadbytečné kousky lícového papíru desek. Doporučuje se jemně navlhčit hrany desek před jejich montáží a nanesením lepidla, což přispěje k lepšímu přilnutí lepidla a k vyšší pevnosti lepené spáry. Lepidlo se nanáší přímo z kartuše, přičemž se musí na hranu nanést rovnoměrně a ve správné míře. Při osazování desek je třeba vytvořit spáru širokou asi 1 mm. Před našroubováním desky je nutné zkontrolovat její přesnou polohu - hrany sousedních desek musejí bez odskoků navazovat.

Lepidlo vytištěné ze spáry se srazí pomocí ostré špachtle. Vhodné je odstranit lepidlo až po částečném vyzrání - přibližně po 20 minutách, kdy je jeho konzistence podobná vosku. V žádném případě by se lepidlo nemělo roztírat po líci desek do šířky. Následné přetmelení hlav šroubů a lepených spár se (v případě potřeby) provede pomocí spárovacího tmelu. Zatmelené plochy se pak dodatečně jemně přebrousí.

Montáž podhledů z akustických desek se sníženými hranami

Vzdálenost montážních CD-profilů při rozmístění perforace je 600 mm. Tímto systémem se nedají vytvářet podhledy bez přerušeného děrování. Tmelení se provádí vždy s výztužnou páskou spárovacími tmely. Usnadňuje to i snížení hrany pro tmelení po celém obvodu desky.

Obloukové podhledy

Obloukové a zvlněné podhledy a klenby se montují na připravenou tvarovanou konstrukci s použitím ohebných sádrovláknitých desek nebo akustických velkoplošných desek. Konstrukce podhledu se zhotoví z montážních CD-profilů, ohebných nosných profilů 59 × 7, křížových spojek a závěsů Nonius.

Tvar zaoblení se vytvoří pomocí ohebných nosných profilů 59 × 7 připevněných ke stropu (popřípadě ke stěně) prostřednictvím závěsů Nonius (nutná vzpěrná pevnost). Spolu se spodním dílem závěsu Nonius na dřevo se k ohebnému nosnému profilu 59 × 7 přišroubuje šrouby M6 × 16 i křížová spojka. Maximální rozteč ohebných nosných profilů je 1 000 mm. Po sestavení se na křížové spojky nasadí podélně CD-profily. Rozteč CD-profilů podélné osnovy je třeba přizpůsobit poloměru oplášťování oblouku. Při nejmenším dovoleném poloměru 1 200 mm a při nárocích na požární odolnost je rozteč profilů 300 mm.

Desky opláštění se ohýbají za sucha a vždy ve svém podélném směru - na podhledu se desky montují příčně, podélnou hranou kolmo na osnovu montážních CD-profilů. Příčné hrany desek se stýkají na CD-profilu.

Bezpečnostní mezistrop

Bezpečnostní mezistrop je samonosná nenosná konstrukce stropu nad chráněným prostorem. Maximální rozpon konstrukce je 5 900 mm (s použitím profilu UA 100). Strop lze dodatečně zatížit zavěšenými břemeny (např. svítidly) - maximálně 0,15 kN/m2. Bezpečnostní mezistrop vychází konstrukčně i technologicky ze standardních konstrukcí, jakož i z montážních postupů stanovených pro montáž bezpečnostních příček.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Nářadí na sádrokarton

Sádrokartonové systémy suché vnitřní výstavby jsou při stavbě či rekonstrukci rodinných domů a bytů tak...
více…

Jak na obklady šikmých stěn v podkroví?

Na téma úprava podkroví na obytné účely se už napsalo nespočet populárních i odborných článků a téměř všechny...
více…

Jak na sádrokartonové konstrukce po povodních?

Voda může vniknout do interiéru budovy mnoha cestami - narušenými vnitřními rozvody, špatně napojenými domácími...
více…

Jak na sádrokartonové a sádrovláknité podlahy?

Suché podlahy mohou být z dřevoštěpkových nebo z cementotřískových desek, u kterých však pro jejich obsah dřevní...
více…

Sádrokarton? Materiál i pro amatéry

Sádru znali již staří Egypťané, kteří ji používali při výstavbě pyramid. Ve středověku sloužila jako...
více…

Sádrokarton

I když několik let trvalo, než se přestal považovat za jakousi levnou a ne příliš vhodnou náhradu cihly, dnes patří...
více…

Jak na vnitřní příčky? (2. část)

V pokračování článku o vnitřních příčkách se dozvíte více o různých technologiích jejich výroby, jakož i o...
více…

Jak na vnitřní příčky? (1. část)

Dispoziční řešení vnitřních obytných prostor rodinného domu či bytu se vytváří pomocí vnitřních svislých...
více…

Jak na sádrokarton v domácnosti?

Využití sádrokartonových desek může být všestranné a nečekané. S jejich pomocí se dá vytvářet a dotvářet...
více…

Jak malovat sádrokarton?

I když je povrch sádrokartonu hladký, rovný a jednotný, při jeho malování můžete bez dostatku zkušeností narazit na...
více…