Spodní stavba a nutnost hydroizolace

Základy a stěny suterénu musí splňovat důležité úkoly jako rozložení zatížení a zabránění přístupu vody a zimy do objektu. Vsakující srážková voda a vlhkost stoupající z podzemní vody - zemní vlhkost - namáhají všechny části stavebních objektů, které se dotýkají půdy. Zemní vlhkost pochází ze stoupající vlhkosti a ze srážkové vody, která prosakuje přes nesoudržné půdy nebo výplňový materiál.

stavba domu, hydroizolace

Se zemní vlhkostí je třeba počítat vždy,

proto je kvalitní hydroizolace nevyhnutelná. Proti vytvoření krátkodobě vzduté vody, například při silných srážkách, třeba vybudovat drenáž.Vytvoření kvalitní a dostatečně chráněné hydroizolace vyžaduje i problematická tlaková voda vznikající, pokud se kolem objektu shromažďuje vzdutí voda, která nemůže na soudržné půdě ve stavební jámě, později určené k zasypání, odtékat, nebo když stavební objekt zasahuje až do oblasti podzemní vody. Dalším důvodem proč chránit spodní stavbu hydroizolací je ochrana konstrukčních prvků, zejména nechráněného železobetonu, který mohou poškozovat složky půdy rozpustné ve vodě, příměsi spodní vody, ale i průmyslové odpadní vody. V praxi rozlišujeme dva základní způsoby ochrany před vlhkostí a vodou: hydroizolační stavební materiály, které se přidávají na nechráněné konstrukce, a vodotěsné konstrukční prvky, například konstrukce z vodotěsného betonu. Při použití vodě nepropustného betonu odpadá vytvoření vrstvy izolace proti vlhkosti a vodě.

Hydroizolační materiály

Hydroizolace spodní stavby se může zhotovit například z živičných materiálů (od základních bitumenových nátěrů přes bitumenové pásy s různými úpravami po bitumenové povrchové vrstvy modifikované plasty). Bitumenové hydroizolace se zpravidla aplikují ve více vrstvách, aby se zabránilo chybám, které vznikají při zhotovení. Zároveň tyto vrstvy slouží i jako ochrana proti mechanickému poškození. Počet vrstev závisí na namáhání hydroizolace. Plastové hydroizolační pásy (pásy z PVC, pásy PIB, ECB, EVA, samolepicí plastové fólie a různé elastomery) se v současné době používají jen v jedné vrstvě. Vzhledem ke zvýšenému riziku mechanického poškození je třeba je chránit další ochrannou vrstvou. Profilované kovové pásy z mědi nebo ušlechtilé oceli se používají k zesílení vysoce namáhaných hydroizolací. Hydroizolační suspenze nebo omítky na bázi cementu vytvoří těsnou povrchovou ochranu, takže na některých materiálech (například beton) představují dodatečnou hydroizolační ochranu. Suspenze se nanášejí v tloušťce 3 až 10 mm, většinou ve více vrstvách, na pevný, neprašný a plochý podklad bez trhlin a lze je použít proti tlakové vodě i na vnitřní strany objektů.

Vodotěsný beton

Vodotěsný beton je speciální druh betonu, při kterém se díky speciálním postupem zajistila dostatečná odolnost proti účinkům tlakové vody. Z vodotěsných betonů se budují převážně betonové konstrukce, které jsou dlouhodobě vystaveny vodě a vodnímu tlaku. Obliba výstavby podzemní spodní stavby rodinných domů namísto izolování klasicky vybudovaného suterénu prudce narůstá. Firmy, které zvládly technologii vodotěsného betonu, se k izolacím fóliemi nebo bitumenovými pásy vracejí jen v případě radonového rizika. Odborníci však i při základech z voděnepropustného betonu doporučují zaizolovat suterén ještě jednou vrstvou z elastomerbitumenových pásů nebo natřít stěny dvousložkovou spárovací hmotou. Tento postup se doporučuje nejen v rámci prevence a ochrany suterénních stěn, ale současně i k zajištění parotěsností suterénu.

Kam s ní

Vodorovné hydroizolace proti zemní vlhkosti ve stěnách nebo pod stěnami se vkládají do ložných spár zdiva a musí mít minimálně jednu vrstvu. Všechny vnější a vnitřní stěny musí mít alespoň jednu vrstvu izolace, která se umísťuje pod ložnou plochu zdiva a musí sahat až po osazení základů, aby se dala spojit se svislou hydroizolací. Doporučuje se použít další vodorovnou hydroizolaci v první ložné spáře nad podlahou, aby se z přechodně mokré sklepní podlahy, zejména během výstavby, nedostala vlhkost do stěn. Vhodná je i další horní hydroizolace přibližně ve výšce 30 cm nad terénem jako ochrana stěn před stříkající vodou během výstavby, dokud není dokončena svislá hydroizolace.

Jak izolovat

V případě, že máme postavený suterén z jiného materiálu než je vodotěsný beton, budeme muset vytvořit vrstvu hydroizolace ať už proti zemní vlhkosti, nebo tlakové, podzemní či srážkové vodě. K tradičním způsobem patří izolovávání suterénu minimálně dvěma vrstvami elastomerbitumenových pásů.Prvním krokem při realizaci takovéto izolace je nanesení penetračního nátěru, který na sebe naváže prachové zrnka a zajistí lepší přichycení asfaltových pásů. Při výběru vhodných izolačních pásů si nechme poradit odborníky, kteří nám pomohou zorientovat se mezi různými druhy asfaltových pásů s posypem nebo bez něj, s vyztužovacími mřížkou, s hliníkovou vložkou a mnoha jinými druhy. Po vytvoření izolace z asfaltových pásů, je třeba tyto ochránit před poškozením buď drenážní fólií nebo deskami tepelné izolace. Dalším způsobem jak zaizolovat stěny a podlahu suterénu je použití 2-komponentní spárovací bitumenové hmoty. Hmota se nanáší na připravený, začištěný povrch upraven jednou vrstvou penetračního nátěru. Na první vrstvu spárovací hmoty o tloušťce 2 mm se položí armovací síťka.Tato se překryje druhou vrstvou bitumenové hmoty v takovém množství, aby přestala být síťka viditelná. Kdo touží po suchém suterénu může se rozhodnout i pro samolepicí izolační fólii. Samolepicí izolační fólie je vhodná na stěny, které jsou v přímém styku se zeminou, ale nejsou ohrožovány tlakovou spodní vodou. Samolepicí fólie se skládá z kvalitní, dvouvrstvé, netrhavého speciální fólie s plastickou bitumen-kaučukové těsnící vrstvou.

Hydroizolace základové spáry

K vytvoření bezpečné hydroizolace styčné základové spáry (mezi základem a stěnami) třeba po obvodu základové desky vybetonovat do výšky 10 cm věnec s izolačním pásem o šířce minimálně 24 cm. Úkolem izolačního pásu je vodotěsně uzavřít spáry mezi základy a zdmi, případně mezi jednotlivými etapami betonáže. Izolační pás bývá vyroben z PVC a měl by být dostatečně široký, aby došlo k dokonalému přichycení k betonové hmotě, a tím i k vytvoření kvalitní izolace.

Tepelná izolace spodní stavby

Tepelná izolace spodní stavby se dlouhou dobu využívala pouze jako ochranná vrstva proti mechanickému poškození hydroizolace. V současnosti se v zahraničí podílí ve velké míře na snižování tepelných úniků a tím i na snižování nákladů na energii. Bohužel, u nás se tento fakt stále podceňuje. Proto se tepelná izolace spodní stavby často zanedbává. Účinná tepelná izolace objektu musí vytvořit souvislé obalení budovy dostatečně tepelně nepropustnými materiály. Z tohoto důvodu je například při stavbě nízkoenergetických nebo pasivních domů nevyhnutelná tepelná izolace i pod základovou deskou. Na zateplení suterénu, jakož i na ochranu izolace před mechanickým poškozením, se používají desky s tloušťkou u nízkoenergetických domů 8 až 12 cm a při pasivních domech 16 až 20 cm.

Nejběžnějším tepelně izolačním materiálem,

který se používá k zateplení spodní stavby je extrudovaný polystyren. Mezi jeho vlastnosti, které ho předurčují pro použití na spodní stavbu, patří vyšší pevnost a mechanická odolnost. Pokud chceme sloučit tepelně izolační a drenážní funkci můžeme použít desky z extrudovaného polystyrenu, které mají na povrchu nehnijící geotextilii odolnou proti humusovým látkám z půdy, teplotním změnám i mrazu. Suterénní desky se připevňují na stěny bezrozpouštědlovými lepidly nebo se lepí bodově studeným bitumenem, tak aby vznikl přeplátovaný spoj a drenážní rohož zůstala na vnější straně. Podmínkou dobré funkce systému je účinná drenáž u paty desek.

Nezapomeňme

Při budování suterénu se snažíme zabudovat spolu v jednom místě co nejvíce rozvodových přípojek, například elektřinu, vodu, plyn, telekomunikace. Nejvhodnějším řešením prostupů je univerzální manžeta, která v sobě ukrývá několik rozvodů a řeší se tak, aby zajišťovala úplnou těsnost přechodu. Výhodou prostupových manžet je i úspora financí, které byste jinak utratili na izolování dalších prostupů přes základovou konstrukci.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…