Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte vyhraněnou představu o svém domě, kupte si hotový projekt z katalogu a nemusíte se vyzbrojovat trpělivostí.

stavba, dům, stavební povolení, projekt

Projektová příprava

Projektová příprava stavby rodinného domu je složitý proces, na kterém se podílí více odborníků. Jeho výsledkem je projekt, podle kterého se může začít výstavba. Posloupnost při vypracování projektu vychází z dlouholetých zkušeností a časově odpovídá jednotlivým krokům ve schvalovacím procesu na stavebním úřadě. Každý stupeň projektové dokumentace se předkládá k vyjádření účastníkům stavebního řízení. Postupná tvorba a sladění projektu zaručují, že při respektování odůvodněných připomínek účastníků stavebního řízení se projekt v konečné podobě nestane pro stavební povolení nevyhovujícím.

Studie

Studie - první stupeň projektu - je jednoduchý nákres prostorového řešení a začlenění objektu do exteriéru. Slouží zejména stavebníkovi ke srovnání jeho představ s možnostmi, které mu dává předmětný pozemek. Se studií už je možné na stavebním úřadě začít řešit soulad navrhovaného domu s podmínkami územního plánu obce či zóny, případně seznámit sousedy se zamýšlenou výstavbou. Pokud je naše představa v souladu s územním plánem, a když sousedé v podstatě proti výstavbě nic nenamítají, lze ustoupit od vyřizování územního rozhodnutí, případně územní řízení sloučit se stavebním řízením. Získá se tak minimálně půl roku času, a také projektová dokumentace bude levnější.

Projekt pro územní rozhodnutí

Projekt pro územní rozhodnutí se na úřad předkládá ve dvou vyhotoveních a musí být z něj dostatečně zřejmé zejména:

 • Údaje o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací,
 • urbanistické začlenění stavby do území; který pozemek (jeho část) má být určen jako stavební; navrhované umístění stavby na pozemku s vyznačením jejích odstupů od hranic pozemků a od sousedních staveb včetně výškového vyznačení,
 • architektonické řešení stavby, její hmotové členění, vzhled a půdorysné uspořádání,
 • údaje o základním stavebně a konstrukčním řešení stavby ve vztahu k základním požadavkům stavby,
 • údaje o požadavcích stavby pro zásobování energií a vodou, odvádění odpadních vod, dopravní napojení včetně parkování, likvidace odpadu a návrh napojení stavby na dopravní vybavení území a stávající sítě technického vybavení území,
 • pokud se dům plánuje využívat i pro drobnou výrobu, je třeba uvést i údaje o výrobě včetně základních technických parametrů navrhovaných technologií, údaje o množství, druzích a kategorii odpadu,
 • údaje o vlivu stavby na životní prostředí, zdraví lidí a požární ochrany včetně návrhu opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků,
 • dané ochranná pásma nebo chráněná území, dané památkové rezervace nebo památkové zóny,
 • návrh ochrany stavby před škodlivými vlivy a účinky, včetně údajů o vhodnosti geologických, inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů na území a údajů o vhodnosti z hlediska požadavků na omezení záření z radonu a dalších přírodních radionuklidů,
 • úpravy nezastavěných ploch pozemku a ploch, které budou ozeleněné,
 • rozsah a uspořádání staveniště.

Na základě takto vypracovaného projektu lze požádat příslušné orgány státní správy a správců sítí o vyjádření a podat žádost o územní rozhodnutí.

Projekt pro stavební povolení

Po vydání územního rozhodnutí se vypracuje projekt na stavební povolení, který musí respektovat podmínky územního rozhodnutí a musí obsahovat zejména:

 • Doprovodnou zprávu s údaji, které doplňují základní údaje o stavbě uvedené v žádosti o stavební povolení, s informacemi o dodržení podmínek rozhodnutí o umístění stavby nebo o dodržení podmínek schváleného územního plánu zóny a s informacemi o výsledku provedených průzkumů a měření;
 • souhrnnou technickou zprávu, ze které musí být dostatečně zřejmé navrhované urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby, jejích konstrukčních částí a použití stavebních výrobků
 • požární řešení podle zvláštních předpisů;
 • nároky na zásobování energií a vodou, odvádění odpadních vod, doprava, likvidace odpadů a řešení napojení stavby na stávající sítě technického vybavení;
 • údaje o podzemních a nadzemních stavbách na stavebním pozemku a o stávajících ochranných pásmech;
 • údaje o splnění podmínek stanovených příslušnými orgány státní správy, pokud se obstarali před podáním žádosti;
 • uspořádání staveniště a opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během výstavby (případně během budoucího provozu);
 • celkovou situaci stavby v měřítku 1: 200 až 1: 500 s vyznačením: hranic pozemků a jejich parcelních čísel podle katastru nemovitostí včetně sousedních pozemků, stávajících staveb na nich; podzemních sítí technického vybavení; návrh přípojek na a technické vybavení území; ochranných pásem,
 • vytyčovací výkresy nebo potřebné geometrické parametry vyznačené v zastavovacím plánu,
 • stavební výkresy stavby, ze kterých je zřejmý dosavadní a navrhovaný stav, především půdorysy, řezy a pohledy obsahující jednotlivé druhy konstrukcí a části stavby, polohové a výškové uspořádání stavby a všech jejích prostorů s přesným vyznačením funkčního určení, schematické vyznačení vnitřních rozvodů a instalací, technická zařízení, úpravy a řešení předepsané ke zvláštnímu zajištění z hlediska protipožární ochrany a z hlediska splnění základních požadavků na stavby,
 • statické posouzení stavby, kterým se prokazuje mechanická odolnost a stabilita nosné konstrukce,
 • návrh úprav okolí stavby a návrh ochrany zeleně v průběhu provádění stavby.

Stavební dokumentace

Po vydání stavebního povolení je tato dokumentace závazná pro stavebníka během celé výstavby. Dokumentace s razítkem stavebního úřadu musí být trvale k dispozici na stavbě!

Prováděcí projekt

Prováděcí projekt zahrnuje další zpracování technických detailů. Dopracování však záleží na odbornosti firmy, která bude dům stavět, a na odbornosti specializovaných dodavatelů, kteří se na realizaci budou podílet. Čím je firma zkušenější, tím jsou nároky na dopracování detailů projektu menší. Je třeba ale připomenout, že pokud se stavba provádí podle projektu pro stavební povolení, je nezbytné mít na stavbě zkušený a odborně fundovaný stavební dozor, aby nedocházelo k závažným technickým chybám a zbytečným nákladům..

Když je stavba hotová

Po dokončení stavby je třeba zakreslit do jednoho vyhotovení všechny drobné změny stavby a tuto dokumentaci předložit při kolaudaci stavby spolu s orazítkovanou dokumentací pro stavební povolení. Projekt skutečného provedení po kolaudaci stavební úřad opět ověří razítkem. Stavebník je povinen tuto dokumentaci uchovat po celou dobu životnosti stavby.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Topit, šetřit a větrat?

Energetickou náročnost větrání lze snížit tak, že se instalují tzv. zemní výměníky tepla (zemní registry nebo...
více…

Jak vybrat dveře?

Najít interiérové ​​a vchodové dveře do domácnosti není tak jednoduché, jak jste mysleli. Při výběru nových...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Dům na míru má své výhody, ale dům z katalogu je také dobrou investicí

Výběr domu je velmi závažné rozhodnutí. Vybrat si dům z katalogu nebo nechat vypracovat projekt na míru? Obě varianty...
více…