Jak postavit komín?

Dým z komínu byl odedávna symbolem typické venkovské pohody, známé nejen z obrázků a ilustrací. Zatímco oblaka černého kouře nad cihlovými "stožáry" průmyslových zón v nás vyvolávají negativní pocity, bílý kouř, stoupající k obloze z typických červených komínů na střeše rodinného domu, signalizuje příjemnou domácí atmosféru, sucho a teplo. Aby to tak opravdu bylo, je třeba komínu věnovat stejnou pozornost jako zbývajícím částem otopné soustavy.

 

Vy nemáte komín? Pokud jste třeba podlehli masivní kampani za přímé vytápění počátkem 90. let, můžete mít pocit, že vás následující řádky netýkají. Ale i tak - zbystřete pozornost. Odborníci dnes varují před závislostí na jediném zdroji vytápění, a proto všem stavebníkům doporučují výstavbu rezervního komínu. V případě, že dojde k havárii, dá se mnohem snadněji zajistit nouzové vytápění. Krb nebo kamna se rovněž bez komínu neobejdou. I když komín není tím hlavním prvkem v topné soustavě vašeho příbytku, základní principy jeho stavby mohou být užitečné všem.

 

Navrhování komínů a kouřovodů upravují zvláštní normy. Stanoví požadavky pro navrhování a posuzování nových i modernizovaných komínů a kouřovodů a je nutné je dodržovat. To znamená, že komínové těleso nemůžeme různými způsoby svépomocí upravovat a vylepšovat (např. při změně způsobu vytápění) bez toho, abychom dodržovali konkrétní zásady stanovené normou. Než se dáme do stavby komínu, musíme si odpovědět tyto zásadní otázky:

 • Jakou koncepci vytápění zvolit?
 • Jaké vytápění a paliva použijeme teď, a jaké v budoucnosti?
 • Na jaké změny musí být dům připraven?
 • Jakým způsobem můžeme docílit nezávislosti při vytápění domu?

 

Co je komín

Komín je konstrukce, která odvádí plynné zplodiny do volného prostoru. Skládá se z jednoho nebo více komínových průduchů, komínového pláště s příslušnými vybýracími a vymetacími otvory a sopouchy na zaústění topných těles. Komín může být jednovrstvý nebo vícevrstvý s komínovou vložkou.

Funkce komínu, t. j. především tah v komínovém průduchu, závisí na rozdílných hmotnostech venkovního vzduchu a odváděných spalin, rychlosti větru a účinné výšky komínového průduchu.

 

Komín tvoří:

 • Komínový plášť
 • Komínový průduch
 • Sopouch
 • Vyberací otvor
 • Vymetací nebo kontrolní otvor
 • Komínová hlava
 • Komínový nástavec - v případě malé výšky hlavy

 

Komínový plášť

je část komínu s nosnou, ochrannou, estetickou a také ohraničující funkcí. Komínový plášť musí být z nehořlavého materiálu, odolný proti účinkům zplodin a v části nad střechou a v podkrovním prostoru také musí být odolný proti mrazu. Komínový plášť musí být těsný a současně zabraňující unikání zplodin. Při dlouhodobém topení nesmí být vnější povrchová teplota vyšší než 52 oC.

 

Komínové průduchy

jsou dutinou v konstrukci kouřovodu, komínu a komínové vložky určené k odvádění spodin do volného ovzduší. Komíny se navrhují především s mezilehlými průduchy. K jinému řešení se přistupuje pouze v případě, že z dispozičních nebo statických důvodů nelze navrhnout komín s mezilehlými průduchy.

Průřezy komínových průduchů se volí podle typu připojeného spotřebiče a jeho výkonu. Nejmenší dovolený světlý rozměr průduchu komínu s přirozeným tahem je 100 mm pro plynná, 110 mm pro kapalná a 120 mm pro tuhá paliva. Pro kruhový průduch je předepsán minimální světlý průměr 140 mm. Komínové průduchy lze naklánět pouze v nezbytných případech, a to na jednu stranu a v téže rovině, a největší odklon od svislice může být 30° .. Povrchy komínových průduchů jsou hladké a rovné.

Poměr neúčinné výšky k účinné výšce průduchu má být L 1 = 1 / 10 * L, kde L je účinná výška komínového průduchu a L 1 - neúčinná výška komínového průduchu. L musí být nejméně 5m u komínů ke spotřebičům na tuhá a kapalná paliva a 4m u komínů na plynná paliva.

 

Sopouch

je otvor v komínovém plášti a slouží k propojení kouřovodu a průduchu komínu. Komínové sopouchy, kterými se připojují spotřebiče ke komínu, mají být přímé a co nejkratší.

 

Vybírací otvory

slouží k vybírání sazí a popílku. Nejmenší rozměry vybýracího otvoru úzkých a středních průduchů musí být 120 × 250 mm.

 

Krycí hlava a komínový nástavec

jsou určeny na ochranu konstrukce před povětrnostními vlivy a působením zplodin. Komínové těleso musí být kryté krycí deskou. Nejmenší výška komína nad střechou je předepsána normou. Potřebnou výšku můžeme dosáhnout i pomocí nástavce.

 

Typy komínů

Komíny se dělí podle různých kritérií, a to podle vztahu k svislým nosným konstrukcím budovy (vestavěné, přistavěné, samostatně stojící), podle způsobu stavění (zděné z cihel a tvárnic, komíny monolitické a montované), podle počtu průduchů atd.. Nás nejvíce zajímá jejich účel, čili typ paliva, z něhož jsou zplodiny komínem placené. Rozdíl je zda stavíme komín pro odvod zplodin z pevných, kapalných nebo plynných paliv, důležité jsou i typy spotřebičů, které budeme používat a teplota zplodin na výstupu ze spotřebičů.

Na vlastní stavbu komína je důležité rozhodnout se, zda zvolíme jednodušší postup výstavby komínového systému s použitím kompatibilních stavebních dílců, nebo postavíme individuální komín. Je třeba myslet na to, že komín je dlouhodobá investice, protože by měl sloužit nejméně dvacet až třicet let. Stavebník očekává vysokou kvalitu a splnění náročných technických požadavků. Je třeba zvážit zda zvolit univerzální komínové konstrukce, abychom mohli podle momentální situace na trhu měnit palivo.

Pouze dokonalá souhra mezi hořákem, resp. ohništěm, kotlem a komínem zaručí hospodárné využití paliva. Špatně navržená spalinová cesta může vést k velkým komplikacím, dokonce až k ohrožení života, proto je vždy nutné dbát na pokyny výrobce a dodržovat montážní předpisy.

 

Odborníci dnes varují před závislostí na jediném zdroji vytápění, a proto všem stavebníkům doporučují výstavbu rezervního komínu. V případě, že dojde k havárii, dá se mnohem snadněji zajistit nouzové vytápění. Krb nebo kamna se rovněž bez komínu neobejdou. I když komín není tím hlavním prvkem v topné soustavě vašeho příbytku, základní principy jeho stavby mohou být užitečné všem.

 

Kam s ním?

Při návrhu polohy komínu je nutné zohlednit střešní konstrukci. Polohu komínu a umístění krokví je třeba včas vzájemně sladit.

Komín musí být veden mimo krokve, a to ve vzdálenosti odpovídající předpisům. Část komínu vyčnívající nad rovinu střechy je vystavena značným náporům větru, a proto musí být stabilně postavená. Kvůli úspoře na nákladech konstrukce je vhodnější, pokud komín prochází rovinou střechy poblíž hřebene, tzn. jeho nadstřešní část je co nejkratší.

Základ komínu musí odpovídat výšce komínu, základovým poměrům a dalším kritériím, které je třeba zohlednit v rámci stavební části projektu.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Komín - základ bezpečí domova

Komín je nezbytnou, ale často nedoceněnou součástí domu. Sehrává řadu důležitých úkolů, přičemž tou...
více…

Oprava komínu na chalupě

Komín je důležitou součástí chalupy nejen z hlediska bezpečnosti, ale také z hlediska vytvoření příjemné...
více…

Jak na rekonstrukci a opravu komínu?

Komínová tělesa se v minulosti budovaly jako součást nosných stěn a z materiálů, které už vůbec neodpovídají...
více…

Jak na dodatečnou stavbu komína?

Pokud se náhodou stane, že při stavbě domu stavebník "zapomene" na komínové těleso, ještě není nic ztracené....
více…

Jaké jsou typy komínů?

Pokud ještě nevíte, jaké typy komínů nám stavební trh nabízí, uděláme si menší přehled. Kdysi byly...
více…

Jak na návrh a řešení komínového systému?

Komínový systém domu předem plánujeme s ohledem na výkon topného zařízení, samotný kotel a druh paliva, který se...
více…

Jak na projekt komínu?

Klasický komín se skládá z komínového tělesa, komínových průduchů, má vybírací a vymetací otvory a sopouchy....
více…

Co je třeba vědět o komíně?

Stavba domu není jednoduchá záležitost. Ani finančně, ani řemeslně. Kvalitně postavený dům nám ušetří peníze...
více…