Jaké jsou vlastnosti a použití vodorovné nosné konstrukce?

Jejich účelem je přenášet zatížení do svislých konstrukcí. Současně ztužují horizontálně stavbu a zamezují vybočení svislých nosných konstrukcí, které by mohlo nastat působením svislých sil, např. působením větru.

Vzpěrná délka stěn je jimi zkracována na délku rovnou výšce patra. Každá z uvedených konstrukcí vedle své statické funkce musí splňovat ještě mnoho dalších podmínek, z nichž jsou důležité zejména tepelně izolační a zvukově izolační vlastnosti. Ty však obvykle řešíme dalšími úpravami nosných konstrukcí v rámci speciálních a dokončovacích prací. Vývoj vodorovných konstrukcí je závislý na materiálových možnostech. Používá se nejrůznějších hmot, od pracných konstrukcí z cihel a kamene, přes dřevo a ocel až k dnes nejrozšířenějším konstrukcím ze železobetonu.

 

Stropní nosné konstrukce

Účelem je horizontální dělení stavby na jednotlivá podlaží. Na základě technických vlastností rozlišujeme tyto konstrukce podle:

 • Zatížení
 • Odolnosti proti ohni
 • Požadavků na zvukovou izolaci
 • ožadavků na tepelnou izolaci

 

Stropní nosné konstrukce můžeme dále dělit podle materiálů, z nichž jsou zhotoveny:

 • Dřevěné
 • Keramické
 • Ocelové
 • Železobetonové
 • Kombinované

nebo podle technologie provádění na monolitické a prefabrikované.

 

Podle tvaru je dělíme:

 • Klenby
 • Desky
 • Trámové
 • Sbírkové (kazetové)
 • Hřibové

 

Klenby

Jsou prostorové konstrukce stropů, zastřešení nebo nadpraží, jejichž tvar v příčném a někdy i podélném řezu je tvořen oblouky nebo křivkami. Klenby přenášejí zatížení včetně své vlastní váhy šikmo do podpěr a vyvozují tak vodorovné síly, které se snaží podpory od sebe oddálit. Tyto síly je nutno zachytávat buď táhly, nebo přiměřeným dimenzováním podpor. V dřívějších dobách byly klenby často užívanou konstrukcí a prováděly se z kamene, cihel i betonu. Jejich tvary v jednotlivých obdobích byly hlavní charakteristikou stavebního slohu. Dnešní tvar obyčejně nenavazuje na historické klenby. Používá se zejména zborcených ploch, hyperbolických paraboloidů, konoidů, žlabových skořepin apod.

Podle tvaru a konstrukce klenby dělíme:

 • valená - z ní jsou odvozené klášterní a křížové
 • klášterní - klášterní klenba, rovná klenba, zrcadlová klenba, kopule, česká klenba, pruská klenba
 • křížová - křížová klenba, hvězdicová klenba, lunety

 

Spoje v dřevěných konstrukcích

Dřevo bylo v historii stavebnictví nejpoužívanějším materiálem pro střešní konstrukce. S vývojem se postupně měnil způsob spojování dřevěných částí střechy a s ním i používané konstrukce zastřešení. Od tradičních vázaných krovů se přechází na úsporné konstrukce sbíjené nebo lepené.

Spoje v dřevěných konstrukcích rozeznáváme:

 • Tesařské
 • Sbíjené (hřebíkové)
 • Svorníkové (šroubové)
 • Lepené

Tesařské spoje – dále je rozdělujeme na podélné a příčné.

K podélným spojům patří:

 • Sraz – nejjednodušší spoj vzájemně rovnoběžných dřev, která se k sobě přikládají buď čely, nebo bočními plochami
 • Plátování – podélné nastavování dřev, při němž se spojovaná dřeva stýkají částí čel i podélných ploch, tzv. plátem

 

K příčným spojům patří:

 • Lípnutí – nejjednodušší spoj dvou vzájemně kolmých nebo šikmých dřev, při němž se čelo jednoho dřeva prostě přiloží k podélné ploše druhého dřeva.
 • Zapuštění – spoj dvou vzájemně kolmých nebo šikmých dřev, přičemž čelo jednoho dřeva je zapuštěno celou dosedací plochou do výřezu ve druhém dřevu.
 • Čepování – spoj dvou vzájemně kolmých nebo šikmých dřev, z nichž konec jednoho dřeva je opatřen čepem a boční plocha druhého dřeva dlabem odpovídajícím čepu.
 • Přeplátování – spoj dvou vzájemně kolmých nebo šikmých dřev, jež jsou opatřena vzájemně si odpovídajícími zářezy, takže hloubka přeplátování se rovná součtu hloubek obou zářezů.
 • Kampování – jedno dřevo má zářez a druhé je buď bez zářezu, nebo se zářezy nezbytnými pro vzájemné sesazení obou spojovaných dřev. Hloubka zapuštění se rovná hloubce jednoho zářezu.
 • Osedlání – spojení dvou dřev ležících v různých rovinách, z nichž jedno je opatřeno zářezem (sedlem) a druhé je zpravidla bez zářezu.

 

Tesařské spoje musí být zajištěny proti vzájemné změně polohy spojovaných dřev nebo vytažení či vypadnutí dřev ze spoje. Provádějí se spojovacími prvky dřevěnými nebo ocelovými a jejich vzájemnými kombinacemi. K dřevěným spojovacím prvkům patří kolíky, hmoždíky, klíny, příložky, vložky. K ocelovým prvkům patří tesařské skoby, hřebíky, vruty, šrouby, svorníky, ocelové příložky, objímky, třmeny, hmoždíky. U konstrukcí větších rozpětí se nejčastěji používají svorníky s ocelovými hmoždíky buď zazubenými (Bulldog) nebo kroužky (Tuchscherer).

Z tesařských spojů se užívá v zastřešení u vázaného krovu např. srazu - ke spojování pozednic, plátování - k nastavování vaznic, zapuštění - ke spojení vzpěr a sloupů, čepování - ke vzájemnému spojení krokví, přeplátování - při výměně krokví u komína, kampování ke spojení kleštin s krokvemi, osedlání - ke spojení krokví s pozednicí nebo vaznicí.

Spojů sbíjených se používá pro konstrukce z prken nebo fošen. Spojovacím prostředkem pro tyto konstrukce jsou hřebíky. Spoje jsou při spojení dvou prken jednostřižné, tj. namáhané na střih v jednom místě, nebo dvojstřižné. Únosnost hřebíků ve sbíjených spojích nezáleží celkem na směru vláken dřeva. Lepených spojů se používá pro konstrukce vyráběné z prken. Lepením se mohou spojovat jednotlivé části konstrukce, např. pásnice se stojinou u plnostěnných konstrukcí nebo diagonály s horním a dolním pásem u příhradových konstrukcí, nebo se mohou nastavovat jednotlivé pruty.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jaké materiálové provedení vodorovných konstrukcí?

Mezi vodorovné nosné konstrukce řadíme kromě klenby stropy, které musí být dostatečně tuhé a s minimálním...
více…

Z čeho postavit svislé konstrukce?

Svislé nosné konstrukce jsou součástí celého konstrukčního systému budovy, který je určen tvarem, uspořádáním a...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Chyby při stavbě ploché střechy, které mohou poškodit její funkčnost

Vybrali jste si plochou střechu, aby kryla váš dům? Určitě jste své rozhodnutí dobře zvážili, ale přesto by se...
více…