Jak přeměnit podkroví na obytný prostor?

Boom obydlování podkroví, který nastal u nás v 90. letech minulého století, moderní technologie a materiály, změnili pohled na využitelnost prostoru přímo pod střechou. Bydlení s výhledem z ptačí perspektivy, s originální dispozicí a množstvím atraktivních prostorových detailů, zvýšilo všeobecný zájem o podkrovní prostory. Co je spojené s cestou k takovému vysněnému bydlení?

Dobrá rada stojí za kvalitní bydlení

Časy, kdy podkrovní prostory sloužily převážně na uskladnění krabic naplněných hračkami odrostlých dětí a jiných nostalgie vzbuzujících nebo jinak zavádějících předmětů, jsou neodvratně pryč. Dnes, kdy je situace s bydlením taková, jaká je (jedním slovem: nelehká), nacházejí podkroví své široké uplatnění a s ním i dlouho upřená ocenění. Asi "nejjednodušší" to mají majitelé starších rodinných domů, kterým odpadá činnost spojená s hledáním podkrovních prostorů - staví na svém, nadstavbu nebo rekonstrukci podkroví s cílem získat nebo zvětšit obytný prostor realizují zpravidla na rodičovském nebo staršího zakoupeném domě.

V městech (výjimkou dokonce nejsou ani historická centra) jsou podkroví starých domů zahájena na základě očekávaného zisku místem k bydlení. Pokud i vy přemýšlíte o rekonstrukci podkroví, máme pro vás jednu důležitou radu: určitě oslovte architekta projektanta. Ten podle vašich požadavků a stavebně-technických možností konstrukce, případně jiných zadání (jedním z nich může být například i fakt, že objekt patří pod patronát památkářů) vypracuje studii (zpravidla několik variant). Připravte se na několik příjemně obtížných hodin (vždyť jde o vaše bydlení!) "Vyjednávání" s architektem o přijatelných a nepřijatelných řešeních a jejich náhradních alternativách.

 

Podkroví v památkově chráněném objektu

Kulturní památkou je každý objekt v seznamu ve správě památkového ústavu ČR. Při koupi takové nemovitosti je povinností prodejce upozornit kupujícího na fakt, že daný objekt je kulturní památkou, resp. že se nachází v památkové zóně (tj. v ochranném pásmu, kde dům nemusí být přímo památkou v seznamu, ale přesto je třeba při jeho úpravách respektovat podmínky stanovené památkáři). Nový majitel musí změnu vlastníka kulturní památky nahlásit památkáři.

U staveb, které jsou kulturně-historickými památkami (jejich největší kumulace je v historických centrech větších měst), je třeba zohlednit i zachované historické konstrukce (například staré krokve a stropy), které se mohou stát zajímavou součástí moderního interiéru.

Vaší devizou je přibližná představa - co byste chtěli, ale vždy (darmo, zákon rekonstrukcí) se najde nějaké problémové místo a tehdy se hodí dobrý projektant, který často dokáže změnit i negativa na pozitiva. Když se dohodnete a s konečnou platností si vyberete jednu variantu, která bude podkladem pro zpracování projektu, čekají vás další nezbytné kroky, bez kterých by se vaše představy o bydlení a úsilí s nimi spojené mohly rozpustit jako instantní polévka. Kromě samozřejmého stavebního povolení budete potřebovat množství výkresové a technické dokumentace. Tu vám zajistí právě zmíněný architekt projektant.

 

Projektová dokumentace zpravidla obsahuje:

architektonické výkresy, výkresy stavebních konstrukcí, statiky, plynofikácie, elektroinstalace, vytápění, požární ochrany, technické zprávy a další výkresy podle požadavků stavebního úřadu.

 

Před stavebním bojem

To, zda je podkroví vhodné k bydlení, záleží na několika faktorech. Důležitý je odborný stavební a technický průzkum podkroví a souvisejících konstrukcí, bez kterého se nedoporučuje vůbec s čímkoli začít.

 

Nezbytné právní úkony:

 • Prozkoumat vlastnické a majetkoprávní vztahy (pokud nejste majitelem stavby, které se nástavba nebo rekonstrukce podkroví týkají, budete potřebovat písemný souhlas všech vlastníků stavby),
 • Vyřídit stavební povolení,
 • Pokud je budova památkově chráněna, je nutné vyžádat si souhlas od památkáři,
 • Nutné je vědět podmínky stavebního úřadu - například nutnost postavit výtah nebo parkovací místa.

 

Stavební povolení - samostatná kapitola

Při rekonstrukci nebo nástavbě podkroví jde o změnu v užívání stavby, podstatně se zasahuje do nosných prvků stavby a mění se vzhled prostorů - stavební povolení je jednoduše v takovém případě nezbytné. Pokud máte dostatek času a pevné nervy, můžete zkusit boj s úřady o stavební povolení sami, ale výhodnější je svěřit ho do rukou lidí, kteří se tím zabývají - ptejte se buď v architektonické kanceláři, nebo u stavebních inženýrů. Pokud se přece rozhodnete na samostatný boj, počítejte nejméně se sedmi měsíci papírování a běhání po úřadech. Navštivte stavební úřad a požádejte si seznam potřebných dokladů a projektů k vydání stavebního povolení pro Váš konkrétní případ.

 

Většinou budete potřebovat:

 • Nejprve projekt pro stavební povolení, který by měl obsahovat všechny inženýrské projekty - zmíněnou technickou dokumentaci (statika, elektřina, zdravotechnické zařízení - voda, kanalizace, plyn a projekt požární ochrany),
 • Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření - souhlasů všech příslušných orgánů státní správy a obce - elektráren, plynárenských a vodohospodářských, odboru požární ochrany, odboru životního prostředí, starosty místní části, případně, pokud jde o podkroví v památkově chráněném objektu, i vyjádření památkáři,
 • Protože důležitým předpokladem na bydlení v podkroví je vlastnit ho nebo prostory určené k budoucí podkrovní nástavbu, budete potřebovat také list vlastnictví, pokud se vám podařilo odkoupit celou střechu, pokud ne, tak listy vlastnictví a souhlasy s výstavbou všech vlastníků (bez listu vlastnictví je zbytečné žádat o stavební povolení),
 • Pokud jsou v domě i jiní vlastníci, musíte připojit i jejich souhlas, jakož i souhlas sousedů (všech účastníků stavebního řízení) s úpravou podkroví. Toto je pouze základní seznam, který se může rozšířit o specifika týkající se konkrétní stavby a konkrétního stavebního úřadu.

 

Stavební průzkum

Je velmi důležitou součástí přípravy před zpracováním projektu. Stavební průzkum by měl ukázat náročnost přeměny podkroví na obytný prostor - měl by odhalit nedostatky konstrukcí, upozornit na rizika a zároveň vyjasnit rozsah stavebních prací a potřebné množství a typ stavebního materiálu, s čímž úzce souvisí cena realizace.

 

Pozor si musíme dát na:

 • Místa s vyšším výskytem vlhkosti,
 • Místa uložení dřevěných prvků na zdivu (pozednice, vázací trámy, prahy),
 • Místa přestupů v krytině, kde by mohla zatékat voda,
 • Viditelné, ale i skryté trámy, uložené ve vnější zdi, v okolí komínových těles, stožárů, pod dlažbou a podobně.

Statický posudek konstrukce krovu, nosných stěn a základů by měl být prioritou. Důležitý je i názor stavebního úřadu na tvaroslovie střechy a způsob prosvětlení podkrovních prostor. Například pokud budete potřebovat zvýšit světlou výšku interiéru umístěním zateplení nad krokve, což by zvýšilo celkovou výšku střechy alespoň o 30 cm, úřady vám to nemusí povolit. Zdánlivá maličkost, která by vám však mohla zkazit celou koncepci přestavby - například byste nemohli využít prostor pod hřebenem střechy, a tím by se zmenšila obytná plocha. Důležité je také zjistit možnost napojení na stávající inženýrské sítě, instalace, komíny a také možnost využití společného schodiště v obytném domě nebo přístupu k budoucím bytem v podkroví.

Z prostorového nebo statického hlediska lze nevyhovující konstrukci nahradit jiným konstrukčním systémem, nejjednodušší pomocí ocelových nosníků.

 

Stavební boj

Ideální je, pokud tvar, konstrukce, výška a kvalita střechy vyžaduje jen minimální zásahy do střešní konstrukce. Například pokud na obydlení prostoru pod střechou postačí osadit střešní okna a konstrukci střechy zateplit. Taková situace je však blíže k pohádce, než k reálnému životu. Co je spojeno s přeměnou prázdného podkroví k obytné pohádce?

 

Normy, které ovlivňují bydlení v podkroví:

 • Světlá výška stropu obytných místností v nově podkroví má být 230 cm,
 • V nově podkrovních bytech alespoň 260 cm. V místech zkosení je nejmenší světlá výška 110 cm a odkryté volné trámy by neměly být nižší než 210 cm.

 

Nosná konstrukce

 • Na obydlení podkroví je nejvhodnější krokvová konstrukce bez upevnění trámů,
 • Vhodná je i hambálková konstrukce s příčnými vzpěrami,
 • Obnažené trámy vaznicové konstrukce krovu jsou sice efektním prvkem v interiéru, výrazně však komplikují rekonstrukci,
 • Nevhodnou a poškozenou nosnou konstrukci střechy je nutné vyměnit celou nebo její části,
 • Konstrukci je třeba přizpůsobit novým požadavkům - zvýšit světlou výšku některých částí, např. pokud je hambálek nebo vaznice příliš nízko nebo pokud jsou vázací trámy příliš nad podlahou (bez statika ani dotknout!),
 • Někdy je třeba zvýšit nosnost konstrukce, protože nová krytina, zateplení, nové stropy a zařízení interiéru bytu zvýší požadavek na zatížení a původní konstrukce by nemusela vyhovovat,
 • Všechny dřevěné části krovu musí být ošetřeny proti dřevokazným houbám.

 

Půdní byty se navrhují ve dvou variantách. Buď vynikne nový, čistý prostor bez dřevěných prvků, nebo se dřevěná konstrukce zvýrazní a vytvoří atraktivní interiérový prvek. To je však možné pouze v případě bezchybného stavu a dodatečného ošetření dřeva. Hlavní slovo by měl mít v tomto případě architekt, protože z prostorového hlediska lze odhalením krovu i hodně zkazit.

 

Střešní plášť

 • Tepelná ochrana a ochrana proti vlhkosti jsou nejdůležitějšími faktory obyvatelnosti podstřešní prostor;
 • Střešní plášť je plně funkční pouze jako ucelený systém, na kterém se podílejí jednotlivé části. Kombinací jednotlivých částí několika systémů by se nemusela dosáhnout stejná platnost;
 • Tepelná izolace musí být chráněna proti vlhkosti z interiéru parozábranou a z exteriéru hydroizolačními (paropropustnými) vrstvami - vlhká tepelná izolace se totiž stává vodivou, což popírá její základní funkci. Ani nedostatečně naddimenzovaná tepelná izolace, na níž jste šetřili, nepomůže k příjemné pohodě v podkrovním prostoru. Hlavní vrstva by neměla mít méně než 16 cm a druhá 4 cm, což platí v našich klimatických podmínkách;
 • Nepodceňujte výběr, umístění a stavební Parotěsné, důležité jsou spoje jednotlivých pásů a napojení na prostupující konstrukce, kde je nutné kromě akrylátového tmelu použít i těsnicí pásky;
 • Nezapomeňte, že mezi vizuální vrstvou a parozábranou by měla být montážní vrstva, na kterou se často zapomíná. Pokud bude parozábrana přímo na sádrokartonové desky, do těchto ploch nesmíte umístit svítidla, protože při vedení instalace a osazení svítidel zákonitě porušíte parozábranu;
 • Celý střešní plášť může být umístěn nad nosnou konstrukci krovu, čili nad krokve, což představuje výhodnější řešení z hlediska tepelných mostů, nebo mezi krokve jako součást nosné konstrukce.

 

Požadavky na tepelné ztráty budov se v posledních letech zpřísnily, což v praxi znamená zesílení tloušťky tepelné izolace. U nás se tepelná izolace nejčastěji vkládá mezi krokve. Vhodné je tuto hlavní vrstvu posílit další vrstvou, která se ukládá příčně pod krokve. Odstraní se tím případné tepelné mosty v oblasti krokví. Jako pohledová vrstva střešního pláště se nejčastěji používají sádrokartonové desky. Mohou se použít na obalení všech konstrukcí v podkroví - dřevěných prvků, stropu, stěn i podlahy.

 

Prosvětlení podkroví

 • Okny ve fasádě,
 • Vikýři,
 • Velkoplošným ateliérovým prosklením,
 • Střešními okny, které jsou nejčastějším řešením. Zde si je třeba dát pozor na napojení střešního pláště na konstrukci střešního okna, protože pronikající vlhkostí se již po krátké době mohou okna (zejména dřevěné) narušovat a časem přestanou plnit svou funkci.

 

Rozvody a instalace

 • Topení v podkroví lze napojit na stávající topnou soustavu v domě, ale mnohdy je jednodušší instalovat lokálně nebo etážové topení s vlastním zdrojem tepla,
 • Limitující může být dostupnost paliva, kapacita rozvodů a komínů a také nosnost podlahy,
 • Nová klimatizační nebo rekuperačním jednotka plánovaná v podkrovním bytě nesmí omezit činnost stávajícího větracího systému.

 

Podlahy, podhledy, stropy a příčky

Na práce v podkroví je nejvhodnější suchý způsob výstavby, například pomocí sádrokartonových nebo sádrovláknitých desek, jejichž výhodou je rychlá montáž, menší zatížení nosných konstrukcí a rovný podklad pro případné obklady. Jejich nevýhodou je menší pevnost, takže na zavěšení těžkých zařizovacích předmětů je třeba předem připravit konstrukci nebo montážní stěnu.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Chyby při stavbě ploché střechy, které mohou poškodit její funkčnost

Vybrali jste si plochou střechu, aby kryla váš dům? Určitě jste své rozhodnutí dobře zvážili, ale přesto by se...
více…

Dřevostavba nebo dům z cihel a betonu?

Dřevostavby jsou domy, které se stále staví. Někteří je opěvují, jiní by do takového domu nešli, přestože v něm...
více…

Rekonstrukce podkroví - stavební povolení

Rekonstrukce podkroví znamená vestavba nové bytové jednotky bez změny vzhledu budovy. Vyžaduje ale důkladné zateplení,...
více…

Rekonstrukce podkroví - romantické bydlení s výborným výhledem

Plánujete obydlit podkroví? Tyto prostory lákají k bydlení svou originalitou. I když zařizování není tak snadné jako...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…