Co se střechou, která zatéká?

Střecha stavebního objektu je jednou z jeho nejvíce namáhaných konstrukcí. Je vystavena účinkům UV záření, které ničí hydroizolační materiály a nátěry, střídání teplot v rozsahu přesahujícím 100 ° C a náporem větru. Konstrukcí střešního pláště prostupují vodní páry, které se při určitých podmínkách srážejí. Střecha chrání stavební objekt před účinky vody a také vytváří bariéru na přechod tepla oběma směry. Při návrhu střechy v rámci novostavby i opravy střešního plášťe, je potřeba mít všechny tyto faktory stále napaměti.

Stav současných střech poznačil nejen zub času, ale i chybějící nebo nevhodné projektové řešení, a stejně snaha investorů ušetřit. Používal se nekvalifikovaný návrh, méně kvalitní nebo nevhodné materiály, úroveň řemeslné práce byla nízká. Výsledkem byla střecha, která plnila svůj cíl jen krátce a brzy postavila svého majitele před naléhavou roli - opravu střechy. Tu však vyžadují i správně navržené a remeslně dobře zvládnuté střechy, ale omezená životnost materiálů nutí majitele střechu rekonstruovat.

 

Jak postupovat při opravě střechy?

Aby se majitel střechy v budoucnu vyhnul nepříjemným překvapením, při přípravě a realizaci opravy střešního pláště je třeba dodržet správný postup:

1. analýza stavu a určení příčin poruch střechy;

2. návrh sanace;

3. výběr materiálů;

4. výběr dodavatele prací;

5. realizace;

6. údržba střešního pláště.

 

Vynechání, podcenění nebo nezvládnutí pouze jednoho kroku výrazně zvyšuje riziko neúspěšné stavby nebo opravy střešního pláště.

 

Analýza stavu a určení příčin poruch střechy

Současný stav střechy se analyzuje z hlediska tepelného odporu a kondenzace vodní páry v konstrukci, stanoví se roční bilance zkondenzované a odpařené vody. Posoudí stav použitých materiálů z hlediska jejich dlouhodobé životnosti, funkčnosti a z ekologického hlediska. Důležité je posoudit stav a funkčnost jednotlivých detailů střechy, a jejich návaznost na okolní konstrukce. Vzápětí se zváží požadavky majitele na funkci střechy. I původně nepochozí střecha se může rekonstrukcí upravit na pochozí, vegetační, nebo šikmou střechu s využitelným podkrovím.

Protože analýza velmi úzce souvisí i s druhým krokem - návrh opravy, je třeba dát oba tyto úkoly kvalifikovanému projektantovi, který má zkušenosti s problematikou navrhování střešních plášťů. Výběr projektanta je jednou z klíčových úkolů, na kterých závisí pozdější způsob zvládnutí opravy střechy. V žádném případě nedoporučuji laické návrhy a posuzování takových technických řešení, které navrhli lidé, bez zkušeností a odborných znalostí v této problematice.

 

Návrh sanace (opravy) střechy

Na základě zjištěných skutečností s ohledem na požadavky majitele navrhne kvalifikovaný projektant způsob opravy střechy a určí její rozsah. Jako příklad uvádím základní způsoby oprav střešních plášťů.

 

Opravy hydroizolační vrstvy

Při opravě hydroizolační vrstvy se podle druhu původní hydroizolace nejčastěji používají hydroizolační pásy z modifikovaných asfaltů, které jsou vyztužené polyesterovými nosnými vložkami, vložkami ze skleněných rohoží, případně kombinovanými nosnými vložkami. Na hydroizolační souvrství se používají i různé druhy fólií, které bývají nejčastěji vyrobeny na bázi PVC, EPDM nebo ECB.

Jednoduchá oprava hydroizolace ploché střechy však splní vaše očekávání pouze tehdy, pokud bude střešní konstrukce jako celek funkční a nebude mít jiné závažné poruchy. Při výběru materiálu na opravu je třeba posoudit jeho přilnavost a snášenlivost s podkladem.

 

Opravy hydroizolační vrstvy s dodatečným zateplením

Taková oprava se navrhuje tehdy, pokud je třeba z jakéhokoli důvodu zvýšit tepelný odpor střešního pláště. Nejjednodušší je přidat novou tepelněizolační vrstvu na exteriérovou stranu staré střechy a nad ní vytvořit novou hydroizolační vrstvu. Původní hydroizolaci lze využít jako parozábranu. Výpočtem je třeba zjistit, zda není třeba snížit difuzní odpor původní hydroizolace její perforací. Tepelnou izolací střechy jsou nejčastěji desky z minerální plsti, polystyrenu nebo polyuretanu. Pokud je třeba změnit spád střechy, lze použít Pěnobeton nebo polystyrénbeton překládaný polystyrenovými deskami.

Nákladnějším způsobem opravy je vytvoření střechy s tzv.. obráceným pořadím vrstev. Po opravě hydroizolace se střešní souvrství doplní tepelněizolační vrstvou ze speciálního extrudovaného polystyrenu, který je třeba zatížit (např. vypláchnutým štěrkem). Takto zrekonstruovaná střecha má hned několik výhod - hydroizolace je chráněna před mechanickým poškozením a UV zářením, není vystavena změnám teplot v průběhu roku a oblast kondenzace vodních par je až nad hydroizolací.

Střechu s obráceným pořadím vrstev lze po doplnění drenážní vrstvou a potrebnou půdou využívat jako tzv.. vegetační střechu. Hydroizolační souvrství (zejména její svrchní vrstva) však musí být z materiálů, které odolávají prorůstání kořínkům rostlin.

 

Vytvoření dvouplášťové střechy

Dvouplášťovou střechu tvoří nejčastěji dřevěná konstrukce, která nese dřevěný záklop s hydroizolací. Podle výsledků výpočtu využijeme původní hydroizolaci jako parozábranu, nebo ji perforujeme a umožníme tak vodním parám volný přestup přes ni. Střechu doplníme tepelnou izolací v potřebné tloušťce. Taková střecha se v prostoru mezi starou a novou konstrukcí provětrává, jinak by v ní kondenzovalo příliž vodní páry. Provětrávání a tím snížení vlhkosti, má příznivý vliv i na životnost dřevěných částí konstrukce.

 

Vytvoření využitelné nástavby

Nejsložitějším a nejdražším způsobem sanace ploché střechy je nadstavba se šikmou střechou, ale při tomto řešení můžete získat i nové obytné prostory. Podobné stavebně fyzikální problémy, jaké jsme popsali u ploché střechy, se vyskytují i u šikmých střech. Konstrukcí střechy prostupuje vodní pára z vnitřního prostředí a v místě, kde teplota dosáhne teploty rosného bodu, kondenzuje. Při návrhu střešního pláště je proto důležité věnovat pozornost její skladbě, dostatečné tloušťce tepelné izolace, provětrávání a výběru vhodných paronepropustných a paropropustných fólií. Kritériem výběru materiálů musí být nejen jejich cena, ale hlavně vhodné vlastnosti a kvalita. Při jakékoliv opravě střešního pláště jsou strop i ostatní nosné konstrukce stavby dodatečně zatížené, což musí vzít projektant v úvahu.

 

Výběr materiálů

Investor by měl od projektanta vyžadovat v projektu výpis materiálů s požadovanými technickými parametry bez obchodních názvů a jmen výrobců. Zabrání tak nepříjemným zjištěním, že dotyčný projektant má za doporučené produkty provizi. Ve spolupráci s technickým dozorem a projektantem může pak investor konkrétně sám určit dodavatele stavebních prací a materiálů , nebo se v nabídce trhu alespoň zorientovat a volbu nechat na dodavatele v nabídkovém řízení.

 

Výběr dodavatele prací

Podkladem pro výběr dodavatele prací je projekt splňující uvedené požadavky. Jeho součástí je výkazový výměr zpracovaný podle obecně platných ceníků. Slouží investorovi na reálný odhad nákladů a jako pomůcka při výběru realizační firmy.

Investor vyzve na výběr několik firem, které mají s podobnými pracemi zkušenosti. Poskytne všem projekt a výkazový výměr bez jednotkových cen. Na základě poskytnutých podkladů zpracují oslovené firmy cenovou nabídku, v níž kromě ceny popíší výběr konkrétních materiálů a nabídnou lhůtu nezbytnou k uskutečnění zakázky, platební podmínky, lhůtu záruky a uvedou případné další údaje. Doporučuje se nejnižší a nejvyšší cenovou nabídku ze soutěže vyloučit, o čemž je třeba firmy informovat ještě před převzetím podkladů. To donutí zpracovatele cen co nejvíce přiblížit se k reálné ceně. Při výběru pak přihlížejte nejen na cenu, ale i stabilitu firmy, na její odbornou technickou způsobilost a vybavení. Důležité jsou i reference firmy, které si je třeba prohlédnout, a majitelů referenčních střech se zeptat na jejich zkušenosti.

O dodávce stavebních prací doporučujeme vždy uzavřít písemnou smlouvu. Její přípravu by jsme měli svěřit advokátovi nebo komerčnímu právníkovi, který má s přípravou podobných smluv dostatečné zkušenosti. Pokud se opravuje střešní plášť komplexně, je třeba tuto skutečnost vyjádřit v předmětu smlouvy. Tak bude dodavatel stavebních prací během záruční lhůty ručit i za jeho komplexní funkčnost.

 

Realizace prací

Doporučujeme při ní kontrolovat, zda je postup prací v souladu s projektem a uzavřenou smlouvou o dodávce stavebních prací. Kontroluje se dodržování technologického postupu, použití dohodnutých a předepsaných materiálů v určených množstvích a kvalitě. Je vhodné, pokud stavebník využije autorský dozor projektanta a objedná si u oprávněné osoby i výkon technického dozoru. Práce je třeba předat písemně - v zápisu jednoznačně uvést datum, kdy se práce probrali a zda nastaly v souladu s projektovou dokumentací. Uvedou se i chyby, nedodělky a termíny jejich odstranění. Předávání a přebírání prací je nutné věnovat velkou pozornost, protože při reklamaci se obvykle akceptují pouze skryté závady.

 

Údržba

Aby byla životnost střešního pláště co nejdelší, je velmi důležitá údržba a pravidelné prohlídky jeho stavu. Zabrání se tak nepředvídaným škodám, které se dají často odstranit v záruční lhůtě dodavatelskou firmou. Do střešního pláště v záruční lhůtě nenarušujte bez písemného souhlasu dodavatele, nebo svěřte práce jemu. Jakýkoli zásah do dodaného díla vás totiž zbaví možnosti toto dílo nebo jeho skryté chyby později reklamovat. Reklamaci oznamujte vždy písemně. Pokud je to nutné, svého práva se domáhajte i prostřednictvím soudu.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Střešní krytina - druhy, vlastnosti, cena

Co vše je třeba zvážit před nákupem střešní krytiny? Vzhledem k tomu, že se nejedná o levnou záležitost, je třeba...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…

Střecha pro nízkoenergetický dům

Střecha pro pasivní či nízkoenergetický dům by měla splňovat určitá kritéria. Již při výběru je třeba...
více…

Kvalitní střešní plášť

Existuje množství činitelů, které na střešní plášť působí nepřetržitě nebo střídavě během roku. Mezi ně...
více…

Střešní izolace - konopí, ovčí vlna

Konopí, ovčí vlna, celulóza, korek; tento výběr nevypadá jako výsledek vědeckého pokroku kosmického věku ani...
více…

Oprava střešní krytiny na chalupě

Poruchy střešních konstrukcí se obvykle vyskytují v lokálním rozsahu. Pokud se však včas neodstraní, umožní...
více…

Plechová střešní krytina opět v kurzu

Jedním z nejpodstatnějších hledisek při výběru krytiny je vstupní materiál, ze kterého se jednotlivé střešní...
více…

Střechy a nové druhy konstrukcí

Střechy rodinných a bytových domů se dnes navrhují převážně jako sedlové, jejich nosná konstrukce je většinou...
více…

Střecha - estetika, funkčnost a životnost

Střecha dotváří celkový dojem nejen samotné stavby, ale má vliv i na širší okolí. Měla by proto být v...
více…