Jak vybrat železobetonové monolitické stropy? Výhody a nevýhody

Tyto stropy se provádějí přímo na místě stavby do bednění, ve kterém je uložena výztuž. Jako materiál se používá beton. Přenášejí svislé zatížení i vodorovné zatížení do svislých nosných podpor. Zajišťují stabilitu a tuhost objektu. Hlavní výhodou je dokonalé ztužení objektu v obou směrech, vysoká hospodárnost využití materiálu, vyplývající z možnosti ekonomicky volit tvary a rozměry pro dané podmínky. Naopak nevýhodou je nutnost bednění, mokrý pracovní proces, velká pracnost a dlouhá doba tvrdnutí.

Podle tvaru a druhů se tyto stropy dělí:

  • Deskové
  • Trámové bez rovného podhledu
  • Trámové s rovným podhledem

 

Monolitické stropy jsou vhodné pro průmyslové stavby s velkým užitným zatížením a pro objekty občanské výstavby s nepravidelným půdorysem.

Deskové stropy

Železobetonová deska je nejjednodušším tvarem konstrukce. Její tloušťka se počítá podle způsobu uložení a podle rozponu.

 

Deska prostě uložená 

Je deska, která je volně podepřená na obou koncích. Za prostě uloženou považujeme desku, která je podepřena zdí i tehdy, jsou-li její konce do zdi zazděny na maltu obyčejnou nebo nastavovanou. Zatížená deska se prohne mezi svými podporami nejvíce ve střední části rozpětí, kde vzniká při spodním povrchu desky největší tah.

 

Deska vetknutá

Je deska, jejíž konce jsou pevně spojeny s podporami. Za plně vetknutou považujeme takovou desku, která je zazděna do cihelného zdiva na cementovou maltu nebo vcelku vybetonována s betonovými podpěrami nebo průvlaky. Čím dokonalejší je spojení s podporou a čím mohutnější jsou opěry, tím vyšší je i stupeň vetknutí. Účinkem zatížení se tato deska prohne mezi podporami tak, že v poli vzniká tah při dolním povrchu desky. Vetknuté konce se však nemohou přizpůsobit průhybu desky a jsou udržovány v původní poloze. Poblíž podpor vzniká tah při horním povrchu desky. Podle toho budou probíhat i podélné vložky výztuže, a to v poli při spodním povrchu a nad podporami při horním povrchu. Musíme dbát na to, aby horní vložky nad podporami byly řádně zakotveny do podpor.

 

Deska spojitá

Probíhá přes několik podpor. Podpory bývají zdi, železobetonové trámy nebo průvlaky. Účinkem zatížení se deska mezi podporami prohne a při spodním povrchu vznikne tah, při horním tlak. Nad podporami je tomu naopak. Spojitá deska má oproti desce prostě ložené tu výhodu, že její průhyb v poli je zmenšován vlivem průhybu pole sousedního.

 

Deska podepřená po obvodě

Je deska, u níž délka příliš nepřevyšuje její šířku a u níž se zatížení roznáší na celý obvod desky a deska se prohýbá ve směru obou rozpětí. Nosná výztuž se klade v obou směrech a vzniká tak výztuž křížová. Křížově se vyztužují desky, jejichž délka nepřesahuje dvojnásobek šířky. Uložení po obvodu může být buď prosté, nebo může být deska vetknutá, a to po celém obvodě nebo jen na některých stranách. Účinkem zatížení se deska prohne, takže pří jejím dolním líci vzniká tah. Větší část zatížení přenáší výztuž kladená ve směru kratšího rozpětí, a proto se klade blíže dolního povrchu než výztuž ve směru rozpětí delšího. Výztuž v kratším směru bývá také hustší. Výztuže se kladou křížem přímo na sebe a dohromady se svazují.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jaký stropní systém?

Stropy patří do skupiny vodorovných nosných konstrukcí, které spolu s dalšími nosnými prvky zajišťují stabilitu...
více…

Jaké materiálové provedení vodorovných konstrukcí?

Mezi vodorovné nosné konstrukce řadíme kromě klenby stropy, které musí být dostatečně tuhé a s minimálním...
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…