Jaké stropní konstrukce se používají?

Nároky stavebníků na stropní konstrukci se v porovnání s minulostí výrazně zvýšily. Strop by měl být nejen dostatečně nosný, ale také variabilní, s dobrými izolačními vlastnostmi, ekologicky neškodný, estetický a samozřejmě co nejlevnější.

Při rekonstrukci rodinného domu je výběr stropu omezen vlastnostmi původního nosného zdiva a podlahy. Při novostavbě je naopak výběr usnadněn, neboť většina výrobců stavebních materiálů má ve svém programu i kompletní stropní systém. To je důležité, protože celistvost systému zajišťuje, že svislé a vodorovné konstrukce na sebe dobře navazují. Stavebním systémem odpovídají i základní druhy stropních konstrukcí: monolitické stropy (stropní desky a panely), skládané konstrukce z nosníků a stropních vložek, trámy a překlady na bázi dřeva a různé zvláštní konstrukce - například sklobetonové stropy.

 

Strop z luxfer

Jsou i netradiční varianty montáže stropních konstrukcí. Například sklobetonové stropy tvoří železobetonový rám, do něhož je upevněno bezpečnostní sklo, tvořící vrstvu. Výsledkem je efektní řešení s velkou světlosti interiéru.

 

Monolitické stropy 

Jde o stropní konstrukce vytvořené pomocí bednění, betonu a obvykle i ocelové výztuže. Princip spočívá v tom, že do bednění se vloží statikem navržena výztuž a přelije se betonem, který se nechá zrát asi 21 dnů. Klasické bednění se po vyzrání betonu odstraní, pokud se použilo ztracené bednění, v konstrukci se ponechává. Jako ztracené bednění mohou být použity betonové prefabrikované stropní desky a zdvojené stropní díly, keramické stropní panely, stropní desky z pórobetonu, cementotřískové panely, panely z tvrdých plastů a odlehčené betonové monolity.

Výhodami monolitické stropní konstrukce jsou skryté průvlaky a trámy, variabilita tvarů, dobrá zvuková nepropustnost, možnost následného řešení balkónů, říms a dalších podobných prvků. Nevýhodou je pracnost, vyšší náklady na podpěry a bednění a dlouhá technologická přestávka pro vyzrání betonu (asi 21 dnů), během níž se pod stropy nelze provádět další práce.

 

Monolitický strop se ztracenými bedněním z prefabrikovaných stropních desek

Strop je složený z prefabrikovaných betonových desek různých rozměrů. Na desky se položí ztužující síť a potom se celá konstrukce přelije betonem. Celková tloušťka stropu je asi 15 až 25 cm. Výhodami betonových stropních desek jsou dobrá variabilita a poměrně rovný povrch pro aplikaci omítky. Nevýhodou je namáhavá manipulace, desky musí dimenzovat projektant a jednoduchý beton nemá příliš dobré tepelně-izolační a akustické vlastnosti. Tento strop je proto vhodný zejména pro vyšší zatížení a větší rozpon. Podhled se obvykle vyrábí ze sádrokartonových desek přichycených k žebrům stropu.

 

Monolitický strop z předpjatého betonu:

a) uložení dílců na obvodovém zdivu, b) složení stropu (díly jsou spojeny armovaný betonem) 1. podlaha, 2. skoková izolace, 3. panel, 4. zálivková výztuž vložená do spáry, 5. zálivkové hmoty, 6. konečná úprava (stříkaný akrylát), 7. bandáž (sklenné plátno), 8. výplňový tmel, c) úprava podhledu. (Goldbeck)

 

Monolitický strop se ztracenými bedněním z dutinových stropních dílců

Železobetonové předpjaté zdvojené stropní dílce se ukládají do lože ze suchého cementu, což umožňuje stropní dílce po montáži dodatečně výškově vyrovnat. Zcela prefabrikované zdvojené stropní dílce jsou samonosné a netřeba je při montáži podpírat. Při montáži jen částečně prefabrikovaných desek je však třeba rozmístit montážní podpěry. Po uložení se stropní dílce vzájemně výškově vyrovnávají pomocí pryžových podložek. Ocelová výztuž spár mezi sousedními stropními dílci se přelije betonem.

 

Monolitický strop se ztracenými bedněním z keramických stropních panelů

Tyto stropní panely jsou sestaveny z cihelných tvárnic a ocelových výztuží, spojených kvalitním betonem. V potřebných délkách a šířkách jsou vyrobeny již v panelárně a na stavbě se pouze osadí pomocí jeřábu. Panely netřeba celé zalévat betonem - betonem se zalijí pouze styčné zámky a stropní věnec.

Keramické panely jsou velmi dobrým podkladem pod omítku. Dobře přijímají kondenzující vlhkost a později ji uvolňují, čímž se v místnostech vytváří zdravá klima. Při stavbě nejsou potřebné podpěry, proto lze položit na strop i zdící materiál potřebný na další podlaží. Při požáru cihlový střep chrání ocelovou výztuž před rychlým zvyšováním teploty. Nevýhodou je omezený rozpon panelů a je potřeba použít jeřáb.

 

Monolitický strop se ztracenými bedněním ze stropních desek z pórobetonu

Stropní desky z pórobetonu jsou samonosné vyztužené montážní díly s rovným stropních podhledů, které dobře izolují teplo, jsou poměrně lehké a přitom mají velkou nosnost. Výhodou je i rychlá montáž bez mokrých procesů: Desky z pórobetonu se podle projektové dokumentace zhotovují ve výrobním podniku na míru a po dovezení na stavbu se kladou z nákladního vozidla na nosné zdivo. Ihned po položení je můžeme zatížit. Nevýhodou je omezený rozpon (5,8 m) - maximální délka stropních desek je šest metrů. Také cena je o něco vyšší než při jiných podobných stropních konstrukcích.

 

Monolitický strop se ztracenými bedněním z cementotřískových panelů

Stropní panely z cementotřísky jsou běžně součástí zdících systémů založených na principu ztraceného bednění. Způsob montáže je obdobný jako u keramických nebo pórobetonových deskách: ztracené bednění se přiveze z panelárny již vyrobené podle projektu, panely se osadí na jednoduché podpěry, mezi ně se vloží prostorová výztuž a vše se přelije betonem. Tak lze zhotovit strop libovolného tvaru.

 

Monolitický strop se ztracenými bedněním z panelů z tvrdých plastů

Stropní panely z tvrzeného polystyrenu jsou sice ztracenými bedněním, avšak na rozdíl od předchozích typů ztracených bednění se neukládají na podpěry ale na klasické bednění.

Jejich výhodou je nízká hmotnost a tím i jednoduchá ruční manipulace na stavbě. Dodávají se v délce asi dva metry, dají se na připravené bednění, vyplní potřebnou výztuží po celé ploše stropu a zabetonují se. Stropy mají velmi dobrou tuhost, typickou pro monolitické konstrukce. Díky panelu strop dobře tepelně i zvukově izoluje, takže se uplatní i nad nevytápěnými sklepy nebo v podkrovních prostorách.

 

Odlehčené betonové monolity

Kombinací klasického a ztraceného bednění se staví i odlehčené monolitické železobetonové stropní konstrukce s tvrdými plastovými elementy. Nejprve se postaví dřevěný bednící systém a na něj se položí armovací ocelová síť. Pak se položí vzájemně spojené plastové elementy, které vytvářejí dutý prostor. Nakonec se vrstva elementů ve dvou krocích přelije betonem až do finální tloušťky. Tímto způsobem se vytvoří žebernatá vyztužená železobetonová monolitická stropní konstrukce, která výrazně ušetří množství betonu, což přispěje ke snížení hmotnosti celé konstrukce a ušetří náklady.

 

Věncovky a výztuže

Věncovka je zdící prvek, který se používá na vnější stropní konstrukce, kde spolupůsobení s izolantem vytváří fixační rovinu na dobetonování stropu a také zajištění požadovaného součinitele prostupu tepla obvodové konstrukce. Věncovky jsou obvykle keramické, případně ze stejného materiálu jako stropní panely nebo vložky. Po vyzdění věncovek se k nim z vnitřní strany přiloží izolace, pak se vloží vodorovná výztuž a celý věnec se zabetonuje.

Výztuží se dodatečně zpevňuje stropní konstrukce. Výztuž se musí navrhnout na základě statického výpočtu podle ČSN 73 1201 s ohledem na rozpětí a zatížení daného stropu. Obvykle jde o svařovanou ocelovou prostorovou výztuž vyrobenou na svařovací lince. Po zhotovení výztuže stropního věnce se klade výztuž jednotlivých žeber stropních nosníků, která se pak sváže s výztuží věnce.

 

Podlahy a podhledy

Organickou součástí stropní konstrukce jsou podlahy, stropní obklady a podhledy.

Skladba podlahy a její hmotnost musí odpovídat únosnosti stropů. Na dobře únosný strop můžeme položit i těžkou betonovou (litou) podlahu, případně ještě s krytinou z keramické dlažby, nebo instalovat podlahové topení. Pro méně únosné stropy jsou vhodné suché podlahy - podlahové desky se kladou na suchý podsyp z lehkého keramického materiálu. Tato skladba dobře vyrovnává nerovnosti původního podkladu, zabraňuje přenosu vibrací do konstrukce stropu a navíc tepelně a zvukově izoluje.

Spodní stranu stropu můžeme omítnout, ale také zakrýt deskami ze sádrokartonu apod.. Suchou cestou lze montovat i kazetové podhledy. Kazety se vkládají do nosných roštů zavěšených u stropu. Vzniklou dutinu můžeme využít k vedení elektroinstalace, montáže osvětlení a vzduchotechnického zařízení.Přímo na stropní panel se pak klade betonová vrstva, případně se ještě mezi dřevo a beton vkládá profilovaný plech. To zaručuje větší požární odolnost stropu a vodorovný podklad pro podlahu. Dřevo musí být samozřejmě dobře ošetřené proti plísním a škůdcům.

 

Zdroj: Supellex - dřevěné podlahy, laminátové plovoucí podlahy, PVC podlahy

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jaký stropní systém?

Stropy patří do skupiny vodorovných nosných konstrukcí, které spolu s dalšími nosnými prvky zajišťují stabilitu...
více…

Jaké materiálové provedení vodorovných konstrukcí?

Mezi vodorovné nosné konstrukce řadíme kromě klenby stropy, které musí být dostatečně tuhé a s minimálním...
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…