Jak se dělají kontaktní zateplovací systémy?

Tepelná pohoda je termín, který charakterizuje klima v interiéru příjemné pro člověka. Ať už je to v zimě, když venku mrzne, nebo v létě, kdy jsou nesnesitelná horka. Náš dům poskytuje tento komfort díky tomu, že je dobře postavený. Co však v případě, pokud v dobách minulých tento problém nebyl vyřešen? Nezbývá jiné řešení, než dům zateplit.

Na úvod trochu fyziky

Tepelný odpor konstrukce R je podle normativních požadavků základní veličinou vypovídající o tepelně-izolačních schopnostech neprůhledné stavební konstrukce. Současné normativní hodnoty jsou stanoveny především s ohledem na minimální spotřebu energie na vytápění a v některých případech i s ohledem na zabránění poruchám. Tepelný odpor vypočítáme ze vztahu R = d / λ, tj. tloušťka v metrech dělená výpočtovou hodnotou součinitele tepelné vodivosti materiálu. Protože tepelný odpor je přísada veličina, znamená to, že se tepelné odpory jednotlivých vrstev konstrukce sčítají. Hodnota pro obvodové stěny nových budov požadovaná normou je 3,0 m2K / W, při rekonstrukcích 2,0 m2K / W. Při vnějších zateplených stěnách lze v odůvodněných případech připustit při rekonstrukcích RN = 1,75 m2K / W. Příliš složité? Zapomeňte na fyziku a přejděte na další odstavec.

 

Proč zateplit?

V obytných místnostech nezahříváme pouze vzduch, ale i obvodové stěny, příčky a podlahy. Pokud jsou tyto konstrukce studené, tepelná pohoda v interiéru se snižuje. Dnes navržené a realizované budovy již s touto problematikou počítají a spotřeba energie na jejich vytápění, větrání nebo klimatizaci je co nejnižší.

Cílem rekonstrukcí je vytvořit útulné místnosti se zdravým klimatem a dobrou tepelnou pohodou, jejímž předpokladem jsou dostatečně izolované obvodové zdi. Z fyzikálního hlediska je nejvhodnější dodatečná izolace na vnější straně obvodového pláště.

I když je zima a topné období za námi, problém tepelné pohody v interiéru je aktuální po celý rok, a pokud chcete udělat něco s náklady na vytápění, je na to právě vhodný čas.

 

Kontaktní zateplení fasády

Většina firem nabízí ucelený systém na zateplování fasád. Při kontaktních zateplovacích systémech se izolační materiály (desky a lamely z minerální vlny nebo polystyrenu) aplikují přímo na fasádu a překryjí se omítkou. Kontaktní zateplovací systém se skládá z několika vrstev. Na podklad neboli obvodový plášť budovy se nanáší lepicí tmel, následuje izolační materiál, který se přichytává kotvičkami, lepidlem nebo kombinací obou. Na izolační materiál se aplikuje do ztužující stěrky skleněná tkanina, na takový podklad se již nanáší jen konečná povrchová úprava - dekorační fasádní omítka, případně fasádní omítka a barva.

 

Složení fasádního systému:

 1. lepicí hmota (tmel)
 2. fasádní izolační deska
 3. kotvička s talířem
 4. ztužující vrstva - stěrka (tmel) s výztužnou mřížkou
 5. sklotextilní mřížka
 6. penetrační mezivrstvy
 7. dekorační omítka, případně fasádní nátěr

 

Aby se minimalizovaly tepelné ztráty, je potřeba zateplit i oblast soklu (část fasády 0 - 30 cm nad terénem) a perimetru (část fasády 0 - 100 cm pod úrovní terénu). Pro oblast soklu a perimetru musí být použity izolační desky z extrudovaného polystyrenu. Nesmíme zapomenout, že vnější kontaktní zateplení by se mělo realizovat v odpovídajících klimatických podmínkách. A ještě jedno důležité upozornění: Pro každý systém je odzkoušené spolupůsobení složek a svévolnou kombinací jednotlivých složek z různých systémů nezískáte kvalitu garantovanou výrobcem. Je třeba si vybrat jeden systém, aplikovat ho jako celek a dodržovat technologie a postupy doporučené výrobcem.

 

Jak na to ...

Kompletní systém zateplení zahrnuje nejen zateplení fasády, ale také výměnu oken a dveří, samozřejmostí by mělo být i zateplení střešního pláště. Tentokrát se vás pokusíme převést nástrahy zateplení obvodového pláště kontaktním systémem.

 

Příprava

Cokoliv začneme dělat, většinou to začíná úklidem a není tomu jinak ani u zateplování fasády. Nejprve, ještě před zahájením zateplování, je třeba dokončit všechny činnosti související s fasádou - výměnu oken, dveří, elektrické rozvody a podobně. Výplně otvorů je třeba vhodným způsobem chránit před znečištěním (můžeme je přelepit fólií). Zateplením se zvětší objem fasády, a proto musíme demontovat zbylé prvky a přesunout je. Demontuje se oplechování atiky a parapetů a ještě před zahájením dodatečného zateplení osadíme nové oplechování tak, aby bylo předsazené před lícem fasády o 30 - 40 mm. Musíme dbát na zakončení a návaznost oplechování ostění a respektovat dilatační spáry objektu. Vyjměte všechny prvky elektrických rozvodů na fasádě a připravíme krabice a rozvody pro nové osazení. Pokud budeme používat lešení nebo závěsnou lávku, zabezpečíme dostatečný odstup od zateplování fasády.

 

Podklad

Když máme fasádu připravenou, začneme s úpravou podkladu. Podklad musí být únosný, suchý, rovný, zbavený prachu, zbytků starých nátěrů, mastnot a nečistot, plísní apod.. Podklad musíme vždy řádně očistit, např. tlakovou vodou, horkou párou, případně mechanicky. Nesoudržné části odstraníme a podklad vhodně opravíme.

 

Nekoherentní podklad - odlupující se vrstvy odstranit, napenetrovat, doplnit chybějící objem a vyhladit.

Vlhký podklad je třeba vysušit.

Biotický a pružný podklad - porosty mechanicky odstranit, ošetřit vhodným přípravkem, opravit povrch.

Výkvět solí přivedený vlhkostí - i při suchém podkladu svědčí o předchozím smáčení, problém je třeba vyřešit ještě před zateplováním.

 

Upevnění

Je několik možností montáže systému na podklad, a to:

 • Pomocí lepidla,
 • Mechanicky (kotvičkami),
 • Kombinací lepidla a kotviček.

 

Ve výši, v níž má začínat zateplení, se na připravený rovný vyschlý podklad vodorovně připevní soklová (zakládací) lišta s rozměrem odpovídajícím tloušťce tepelné izolace. Tento hliníkový profil s okapovou hranou vytvoří vodorovný spodní okraj tepelně-izolačního materiálu, brání mechanickému poškození obkladu a zvyšuje jeho pevnost.

Izolační desky lze lepit pouze na soudržný, dostatečně pevný podklad, bez mastnot a prachu. Prvním krokem je vyznačení výšky soklu (minimálně 40 cm nad zemí) a montáž soklové lišty po celém obvodu pláště budovy.

  

Jak lepit izolační desky

Desky lepíme na sraz a s vazbou (nesmí vzniknout křížový spoj). Optimální přesah je ½ izolační desky, nejméně však 20 cm. Spáry mezi polystyrenovými deskami do tloušťky 1 cm vyplníme polyuretanovou pěnou, na silnější než 1 cm použijeme odřezky z polystyrenu. Spáry mezi minerálními deskami se vždy vyplňují řízkováním. Je třeba dbát na to, aby se lepicí malta nedostala na boční hrany desek. Spoje desek nesmí být na průběžných trhlinách v původním podkladu, na rozhraní dvou různorodých konstrukcí, v místech styků dvou různých tlouštěk materiálu a pod. Na těchto místech se desky lepí tak, aby spoj přesahoval nejméně o 10 cm. Izolační desky se nesmí lepit ani přes dilatační spáry - pro tento účel slouží dilatační profily. Plochost lepených desek kontrolujeme latí. Po ukončení lepení se nerovnosti přebrousí.

Lepení izolačních desek na podklad. Na desky s podélnou orientaci vlákna se nanáší lepící tmel po obvodu desky (šířka asi 10 cm) a také uvnitř bodově v terčích. Na desky s kolmou orientací vláken se tmel nanáší rovnoměrně po celém povrchu pomocí zoubkové stěrky.

S lepením desek začíná od soklové lišty, kladou se na vazbu, navzájem přeloženy na nároží. Po nalepení celé plochy se nerovnosti povrchu vyrovnají brusným hladítkem.

 

Postup v kostce:

 • Desku lepíme na fasádu ihned po nanesení lepidla;
 • Desky klademe těsně na sraz a dodržujeme vazbu
 • Zarovnáme poklepáním latí
 • Spáry, které jsou menší než 1 cm, vyplníme pěnou (u polystyrenu);
 • Větší spáry vyplníme řízkováním z izolačních desek
 • Přebrousit nerovnosti brusným hladítkem
 • Odstraníme prach a zbytky izolantu z povrchu desek.

 

Jak nanášet lepicí tmel

Lepicí tmel musí pokrývat minimálně 40% plochy desky. Existují tři způsoby, jak ho nanášet

 • Základní způsob - po obvodu desky se nanese průběžný pás široký nejméně 5 cm a k tomu na ploše desky 3 - 4 terče.
 • Celoplošné nanášení - zubatou stěrkou, používá se pouze při rovinném podkladu
 • Strojní nanášení - po obvodu se vytvoří průběžný pás 5 cm a na ploše desky klikatý pruh.

 

Ostění

I ostění se musí zateplit, na to jsou určeny speciální zateplovací desky. A jaký je postup? Prvním krokem je nalepit tepelný izolant na plochu fasády s přesahem do otvoru. Druhým je nalepení izolace na plochu ostění. Nakonec ořežeme přesahující desky na ploše podél izolace na ostění. V parapetové části nalepíme upravený izolant (klíny) a ve svislé části ostění pro osazení parapetu izolant upravíme. U dveří postupujeme podobně.

 

Kotvení tepelné izolace

Pro kotvení se používají různé druhy kotviček, které odpovídají typu stavební konstrukce a hmotnosti izolačního systému. Celkový počet kotviček závisí od zvoleného systémového řešení.

U izolačních desek s podélnou orientací vláken je třeba použít rozpěry kotvy pro mechanické upevnění desek na podklad. Mechanické kotvení by se mělo dělat nejdříve 24 hodin po nalepení desek na fasádu.

 

Ztužující vrstva

Ztužující vrstva složená ze ztužující malty a tkaniny má zásadní význam pro pevnost systému. Ztužující malta musí odpovídat typu izolace, požadavkům na mechanické vlastnosti systému a navržené povrchové úpravě. Podle tloušťky se výztužné systémy dělí na tenkovrstvé (do 5 mm) a hrubovrstvé (5 - 10 mm). Minimální tloušťka ztužující vrstvy v suchém stavu je 3 mm pro polystyren a 4 mm pro minerální vlákno.

Maltu nanášíme na izolant celoplošně ve vrstvě hrubé minimálně 3 mm. Do malty vložíme za mokra síť ze skelné tkaniny s přesahem minimálně 10 cm tak, aby byla uložena ve vnější třetině vrstvy a po zahlazení vrstvy dokonale zakrytá maltou. Do rohů otvorů vložíme diagonálně obdélníky z tkaniny s rozměry 40 × 25 cm, zabráníme tak vzniku diagonálních trhlin.

 

Zvýšená mechanická odolnost systému

V oblastech se zvýšeným rizikem mechanického poškození, jako jsou štíty, okolí vstupu nebo fasády v blízkosti dětských hřišť, se doporučuje zvýšit mechanickou odolnost celého systému buď vložením pancéřové tkaniny do výztužného systému, použitím hrubovrstvé ztužující stěrky, vložením kalcium-silikátové desky do systému nebo použitím keramického obkladu , do škrábané omítky.

 

Vyztužení systému - nejdříve je třeba zajistit všechny rohy rohovými lištami. Poté se nanese vrstva tmelu, do kterého se pomocí hladidla zatlačí ztužující mřížka. Mřížka se rozvine shora dolů, jednotlivé pruhy by měly mít přesah minimálně 10 cm. Ztužující mřížka se překryje další vrstvou tmelu.

 

Nároží

Nároží budov jsou citlivá na mechanické poškození, proto do těchto míst vkládáme rohové lišty. Lišty se vloží do ztužující malty tak, aby skleněná tkanina byla v horní třetině ztužující vrstvy. Poté se překládají pruhem skelné tkaniny z plochy.

 

Povrchová úprava a doplňky

Na vyzrálou výstužnou vrstvu se aplikují omítky, které jsou konečnou povrchovou úpravou fasády. Lze si vybrat bílé, ale i barvené tenkovrstvé omítky minerální, odlehčené silikátové, silikátové, akrylátové a silikonové tlusté 1,5 - 4,0 mm. Napojení na okenní rám se dělá pomocí trvale pružného tmelu nebo pomocí lišt APU, které zajistí pružné připojení systému ke konstrukci rámu. 

Pokud je třeba, pod konečnou povrchovou úpravu naneseme mezinátěr.

Při nanášení dekorační omítky postupujeme podle návodu výrobce.

Stejně jako při základní omítce necháme kolem otvorů spáru, která se nakonec vyplní trvale elastickým tmelem.

 

Finální úpravy

Co nejdříve po dokončení prací je nutná opětovná montáž parapetů, dešťových svodů, okapů, bleskosvodů, oplechování atiky a pod.

 

Na co nesmíme zapomenout

 • Očištění a příprava podkladu, odstranění nečistot;
 • Plochost založení systému a použití soklových spojek;
 • Správné použití lepicích tmelů podle podkladu a tepelné izolace;
 • Dodržení množství a způsobu nanesení lepicího tmelu;
 • Lepení desek na sraz, bez mezer a nerovností. Dodržení rovinnosti lepení, postup lepení na nároží a okolo okenních otvorů;
 • V případě dodatečného kotvení kotvami splnit požadavky na minimální počet kotev v ploše a na nároží objektu. Dbát na použití odpovídajících kotev podle podkladu a druhu tepelné izolace;
 • Dodržování přesahů ztužující sítě, zakrytí ztužující sítě a kotviček armovací vrstvou. Do rohů otvorů ve fasádě vložit diagonálně obdélníky 40 × 25 cm ze ztužující skelné tkaniny;
 • Kvalitní provedení omítek bez viditelných nerovností, spojů a barevných rozdílů, kvalitní zpracování obkladu z keramiky;
 • Při styku zateplovacího systému s jinou konstrukcí použít tmely, pružné pásky, lišty APU ...;
 • Stejné umístění dilatačních spár v zateplovacím systému jako v objektu;
 • V oblasti soklu a perimetru používat jen tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu, speciální soklové desky;
 • Dodržet dostatečné výčnělky klempířských prvků, oplechování a pod.;
 • Vnější kontaktní systém musí probíhat v odpovídajících klimatických podmínkách, to znamená: nepracovat v dešti, za extrémně nízkých a vysokých teplot;
 • Dodržovat všechny nezbytné technologické přestávky.

 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak zateplit dům? Zateplovací systémy

V současnosti je zateplení budov častým tématem nejen pro majitele zděných nebo panelových obytných domů, ale i...
více…

Jak udělat vnější izolace stěn?

Vnější izolace stěn tvoří do jisté míry zimní ošacení domu. Pokud jsou správně vypracované, pomáhají při...
více…

Jaká je tepelná izolace ze dřeva a celulózy?

Už dávno se ví, jakou významnou funkci má správná tepelná izolace. Nejde pouze o tepelné ztráty. Velmi důležité je...
více…

Co je to tepelná izolace spodní stavby?

Tepelná ochrana stavebních konstrukcí hraje mnohem důležitější roli než za dob nízkých nákladů na energii....
více…

Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Izolace spodní stavby před vodou

Voda je sice životodárná tekutina, ale stavbaři ji moc rádi nemají. Na tom, jak se bude v budoucím domě bydlet se...
více…