Jak má vypadat dokumentace pro stavební povolení?

Stavba domu přináší kopu práce a starostí. Než začnete kopat základy, budete muset vybavit všechny potřebné povolení. To znamená - oběhnout stavební úřad a další instituce.

 

Ideální je mít už hned na začátku v ruce list vlastnictví na stavební pozemek. A protože koupě stavební parcely není levná záležitost, před podpisem kupní smlouvy si ověřte všechny právní náležitosti. Rovněž skonzultujte se stavebním inženýrem nebo architektem, zda se na pozemku dá opravdu stavět dům, jaký si představujete. A nezapomeňte si ověřit i to, zda je pozemek napojen na inženýrské sítě. Pokud není, zjistěte si, zda je to vůbec možné (dopředu však počítejte s náklady navíc).

 

Umět si vybrat

Než se pustíte do vyřizování povolení a rozhodnutí nezbytných pro stavbu, musíte mít v rukou projekt, podle kterého budete stavět. Bez něj vám totiž stavební úřad stavební povolení nevydá. Máte dvě možnosti - buď si koupíte projekt typového rodinného domu z katalogu (velkým lákadlem při tomto řešení může být právě nižší cena), nebo si dáte vypracovat projekt na míru u architekta (architektonickou studii vytvářejí architekt a stavebník společně). Hlavními kritérii při výběru jsou zejména vaše finanční situace a čas, za který chcete mít projekt k dispozici. Při rozhodování však neberte do úvahy pouze peníze. Zamyslete se i nad tím, zda chcete, aby se dům přizpůsobil vašim individuálním potřebám, nebo vám stačí jednotných komfort domu z katalogu.

 

Projekt pro územní rozhodnutí

Projekt na vydání územního rozhodnutí se předkládá ve dvou vyhotoveních. Musí obsahovat:

* Údaje o městské začlenění stavby do území, její architektonické řešení (vzhled a pôdorysné členění);
* Informace o stavebnotechnickom a konstrukčním řešení stavby;
* Informace o požadavcích stavby pro zásobování energiemi a vodou, odvádění odpadních vod a dopravní napojení včetně parkování;
* Údaje o vlivu stavby na životní prostředí;
* Informace o úpravě nezastavěného a zelených ploch pozemku a jiné.

Když máte k dispozici vypracován projekt, můžete podat žádost o územní rozhodnutí příslušným orgánům státní správy (kromě toho je třeba požádat o vyjádření i správců sítí). Návrh na vydání územního rozhodnutí by měl obsahovat jméno, příjmení a adresu navrhovatele, seznam účastníků územního řízení, stručnou charakteristiku území, na němž se má stavba realizovat (jeho dosavadní využití), parcely čísla pozemků podle katastru nemovitostí (včetně vlastnických práv), jakož i parcely čísla sousedících pozemků a staveb. K návrhu připojte i výkres současného stavu parcely (podkladem je katastrální mapa), případně další doklady, které dokumentují jednání předchozí podání návrhu na územní řízení. Dokumentace se předkládá ve dvou vyhotoveních.

 

Projekt pro stavební povolení

Po vydání územního rozhodnutí následuje další krok - vypracování projektu pro stavební povolení. Projektová dokumentace stavby, která se předkládá ke stavebnímu řízení, obsahuje například doprovodnou zprávu s údaji - ty doplňují základní údaje o stavbě uvedené v žádosti o stavební povolení.

Součástí projektové dokumentace je i souhrnná technická zpráva, z níž musí být dostatečně zřejmé navrhované:

* Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické řešení stavby a jejích konstrukčních částí;
* Použití vhodných stavebních výrobků;
* Požiarnobezpečnostné řešení;
* Zásobování energiemi a vodou, odvádění odpadních vod, doprava (včetně parkování), likvidace odpadů a jejich napojení na stávající sítě;
* Údaje o uspořádání staveniště;
* Opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při stavbě a jiné.

Část projektové dokumentace tvoří takzvaný zastavovací plán. Jde o zobrazení celkové situace stavby s vyznačením hranic pozemků, jejich parcel čísel, podzemních sítí, přípojek či ochranných pásem. Nezbytné jsou i vytyčovacie výkresy nebo geometrické parametry vyznačené v zastavovacím plánu jednoduchých staveb, stavební výkresy stavby, ze kterých je zřejmý dosavadní a navrhovaný stav, statické posouzení stavby či návrh úprav okolí stavby a návrh ochrany zeleně v průběhu výstavby.

 

Poraďte se na stavebním úřadě

Vždy je lepší se informovat na stavebním úřadě, jaké doklady budete potřebovat. Může se stát, že od vás budou požadovat například stavební výkresy, kopie z pozemkové mapy či jména a adresy účastníků řízení, tedy všech vlastníků sousedních nemovitostí. Kromě toho mohou požadovat i pravomocné územní rozhodnutí, respektive vyjádření k umístění stavby (vydá ho oddělení územního rozvoje obvodního úřadu).
Paradoxně jsou podklady pro jeho vydání téměř identické s podklady pro vydání stavebního povolení. Přesto si žádost o vydání stavebního povolení podat nemůžete, ale musíte čekat další měsíc na vyjádření odboru územního rozvoje. Dále budete potřebovat prohlášení stavebního dozoru, projektovou dokumentaci žumpy (vydává se za předpokladu, že stavba nebude napájet na veřejnou kanalizaci), vyjádření vodohospodářských, elektráren, plynárenských, telekomunikací, požární ochrany, obvodního úřadu životního prostředí a jiné.
Povolení týkající se elektrických, plynárenských, vodárenských a kanalizačních sítí si můžete začít vyřizovat už během vypracování projektové dokumentace. Teoreticky to platí o některých tvrzeních, které potřebujete na to, abyste si mohli podat žádost o stavební povolení. Praxe však ukázala, že "nekonečný seznam" vyjádření je nejjednodušší začít vyřizovat až s kompletní projektovou dokumentací.

 

Stavební povolení

Pokud jste toto vše prošli, musíte si uvědomit, že ještě nemáte stavební povolení, ale pouze jednotlivé vyjádření úřadů, že souhlasí se stavbou. Stavební povolení dává pouze stavební úřad. Na stavbu domu potřebujete územní rozhodnutí a stavební povolení. Ty musí být ve smyslu stavebního zákona. Bez nich nemůžete začít stavbu realizovat a pak používat.
Stavební povolení vydává příslušný stavební úřad, kterým je od 1. ledna 2003 obec. Stavebník tedy podává všechny žádosti příslušné obci podle katastrálního území. Zmíněné rozhodnutí vydává stavební úřad na základě návrhu. Pozor na správné vyplnění údajů. Pokud podán návrh neobsahuje všechny náležitosti, stavební úřad vyzve stavebníka k jejich odstranění, čímž se prodlouží lhůta vydání rozhodnutí. Pokud stavebník neodstraní ve stanoveném termínu všechny nedostatky, stavební úřad řízení zastaví.
Stavební řízení zahajuje stavební úřad na žádost stavebníka.

 

Žádost o stavební povolení musí obsahovat:

Jjméno, příjmení a adresu, druh, účel a místo stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a při dočasné stavby doba jejího trvání, parcely čísla a druhy stavebního pozemku s uvedením vlastnických nebo jiných práv podle katastru nemovitostí, jakož i parcely čísla sousedních pozemků a sousedních staveb nebo jiných pozemků, které se mají použít jako staveniště. Mezi další údaje patří jméno, příjmení (název) a adresa (sídlo) projektanta, údaj o tom, zda se stavba realizuje zhotovitelům, nebo svépomocí, základní údaje o stavbě, jejím členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na životní prostředí a zdraví lidí ao souvisejících opatřeních a seznam účastníků stavebního řízení.

 

K žádosti o stavební povolení se přikládají:

* Doklady, kterými stavebník prokazuje, že je vlastníkem pozemku nebo stavby, popřípadě že má k pozemku či stavbě jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu;
* Projektová dokumentace stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávněnou osobou;
* Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení nebo jiné opatření dotčených orgánů státní správy a obce;
* Kopie obecně závazného nařízení o schválení územního plánu zóny;
* Pokud jde o stavbu uskutečňovanou svépomocí, prohlášení stavebního dozoru nebo kvalifikované osoby, že bude zabezpečovat odborné vedení stavby.

 

Účastníci stavebního řízení

Účastníky stavebního řízení jsou stavebník, osoby, které mají vlastnické nebo jiné práva na pozemky a stavby na nich včetně sousedních pozemků a staveb, pokud jejich vlastnická nebo jiná práva na tyto pozemky a stavby mohou být stavebním povolením přímo dotčena. Účastníkem řízení je i osoba, která bude provádět stavební dozor, a projektant. Stavební úřad oznámí zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy, jakož i všem známým účastníkům a nařídí ústní jednání spojené s místním zjišťováním (nejméně sedm pracovních dnů předem). Současně je upozorní, že své námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak se na ně neberou.

Na připomínky a námitky, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení nebo při projednávání územního plánu zóny, se nepřihlíží. Ve stavebním povolení určí stavební úřad závazné podmínky realizace a využívání stavby a rozhodne o námitkách účastníků řízení. Stavební povolení pozbývá platnosti, pokud se se stavbou nezačalo do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, pokud stavební úřad v odůvodněných případech nestanovil pro zahájení stavby delší lhůtu.

Celou dokumentaci související s vaším domem či bytem si dobře uschovejte tak, abyste ji v případě potřeby také našli. Při její ztrátě totiž vynaložíte na její (možná i marně) získání mnoho prostředků a času. V současnosti jsou již na trhu zakladače, v nichž může mít dokumentace čestné místo ve vaší knihovně. Tyto materiály lze skladovat i moderním způsobem na elektronických médiích, musíme však upozornit na literu zákona, která hovoří o tom, že úředně potvrzený projektová dokumentace skutečného provedení musí být u stavebníka trvale a bezpečně uložená.Želáme vám pokojné a úspěšné cesty po úřadech.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…