Kdy je třeba stavební povolení?

Ohlášení stavby nebo třeba stavební povolení?

Rekonstrukce bytu by měla vždy začít touto otázkou. Úřady se často obchází a majitelé bytů bourají a přestavují, jak je napadne. Stačí však, pokud máte v okolí nepřejícího souseda, a problémy se na vás jen tak sesypou. Oběhat úřady na vyřízení stavebního povolení by asi bylo jednodušší. Každá větší opravy bytu, a tedy i rekonstrukce je stavba, na kterou se vztahují naše zákony, zejména stavební zákon. Jak postupovat v případě, že se chcete do takové stavby pustit?

Především vycházejte z vašich záměrů. Rozsah rekonstrukce může být různý, při rekonstrukci však obecně jde o velký zásah do stávajícího bytu. Rekonstrukce se může týkat pouze vybavení bytu – to je výměna povrchů, zařizovacích předmětů, rušení nenosných příček, vytváření nových příček a podobně, nebo i rozšíření prostor bytu spojením s nástavbou, spojením dvou bytů, zásahy do nosných konstrukcí a rozvodů vody, elektřiny, tepla, plynu a podobně. Podle rozsahu rekonstrukce budeme postupovat při její přípravě. Pokud jste přesvědčeni, že při vaší rekonstrukci nezasáhne do práv jiných osob a do nosných konstrukcí, nebudete měnit rozvody médií ani vzhled domu, postačí, pokud svůj záměr ohlásíte na stavebním úřadě jako drobnou stavbu. Stavební úřad posoudí na základě vámi předložených podkladů, zda podmínky pro ohlášení drobné stavby skutečně splňujete, a v kladném případě vám do jednoho měsíce vydá kladné stanovisko. Pak už můžete klidně realizovat váš záměr. Oznámená drobná stavba se nekolauduje.

 

Kdy je třeba stavební povolení?

V případě, že stavební úřad není zcela přesvědčen, že rekonstrukce nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, vydá nařízení, že stavba musí projít stavebním řízením a nesmí se provést bez stavebního povolení.Větší modernizace a rekonstrukce, při kterých bylo nařízeno stavební řízení , musíte tedy připravit odpovědněji a detailněji, abyste jste prokázali, že vaše rekonstrukce nebude mít vliv na životní prostředí, práva sousedů, celkové zásobování domu médii, statiku domu. Musíte si uvědomit, že společné části a zařízení domu slouží všem majitelům bytů a jednotlivé byty bez nich nemohou fungovat. Mezi společné části a zařízení domu patří například základy domu, všechny nosné konstrukce (i nosné zdi ve vašem bytě), střecha, vchodové prostory, schodišťové prostory, sklepy, podkroví, rozvody vody, kanalizace, elektřiny, plynu a podobně. Proto třeba o stavební povolení požádat vždy, když děláte zásah do těchto zařízení a konstrukcí.

Při takové rekonstrukci již musíte počítat s vypracováním projektu, který zdokumentuje všechny skutečnosti, kterými se nový stav odlišuje od starého. Dobrý architekt vám udělá projekt podle vašeho přání, bude však respektovat, lze i proti vaší vůli, normy a předpisy, které určují možný vliv nové stavby na okolí. Nejprve si tedy necháte vypracovat projekt pro stavební povolení. Řeknete si, proč nevypracovávat projekt najednou - takový, aby se podle něj již dalo i stavět? Každý stupeň projektové dokumentace však musí jít k projednání a schválení a v každém stupni stavebního řízení se objeví více či méně závažných připomínek, které mohou ovlivnit celý projekt. V takovém případě byste na vypracování projektu vynaložili mnohem vyšší náklady než při jeho postupném dopracování. Příslušné části projektu necháte posoudit dotyčným orgánům státní správy a správcům sítí (pokud jste při rozšíření prostorů v domě počítali také s rozšířením odběrem médií - vody, plynu, elektřiny), kteří vám dají většinou kladné vyjádření, pokud splníte jejich podmínky.

 

Žádost o stavební povolení

Poté podáte žádost o stavební povolení, která musí obsahovat tyto náležitosti:

  • Jméno, příjmení a adresu stavebníka
  • Druh, účel a místo stavby - tyto údaje obsahuje projekt pro stavební povolení
  • Předpokládaný termín dokončení stavby
  • Parcely čísla stavebního pozemku s uvedením vlastnických práv - tyto údaje obsahuje list vlastnictví, který bude přílohou žádosti
  • Jméno, příjmení a adresu projektanta
  • Údaj, zda se stavba realizuje dodavatelský, nebo svépomocí
  • Základní údaje o stavbě - tyto údaje obsahuje projekt stavby
  • Seznam účastníků stavebního řízení, kteří jsou stavebníků známí

 

K žádosti o vydání stavebního povolení jsou třeba tyto přílohy:

* Doklady, že stavebník má vlastnický nebo jiný vztah k bytu, který jej opravňuje zřídit v bytě dotčenou přestavbu
* Projekt stavby pro stavební povolení ve třech vyhotoveních. Projektant, který je oprávněn provádět takové projekty, ovládá obsah projektu. Doporučujeme vám, abyste se s projektantem dohodli na tom, že všechny nezbytné vyjádření k projektu vám obstará on. Je totiž odpovědný za vypracování projektu bez dalších připomínek
* Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení nebo jiné opatření dotčených orgánů státní správy a obce, pokud se rekonstrukce dotýká jejich zprávy (jsou to zejména vyjádření správců sítí - pokud vám je připraví projektant, jsou součástí projektu; dále vyjádření kominíky, hasiče, hygieniků atd..)
* Doklady o jednání s účastníky stavebního řízení, pokud se konaly před podáním žádosti
* Pokud jde o stavbu prováděnou svépomocí, prohlášení stavebního dozoru nebo kvalifikované osoby, že bude vykonávat odborný dozor nad prováděním stavby.

V případě kladného průběhu stavebního řízení vydá stavební úřad stavební povolení, jehož právoplatnost vám potvrdí po uplynutí 14-denní lhůty, v níž se mohou účastníci řízení proti stavebnímu povolení odvolat. Současně s potvrzením platnosti stavebního povolení vám úřad vydá v jediném vyhotovení projektovou dokumentaci s razítkem stavebního úřadu, kterou jste povinni mít na stavbě od začátku do konce výstavby a nakonec ji předložit při kolaudaci. V případě, že chcete změnit účelu využití stavby v souvislosti s rekonstrukcí, nezapomeňte tento požadavek uvést v žádosti o stavební povolení, protože podmínky pro užívání vybudovaných prostor jsou při různých účelech rozdílné. Vyřizování povolení k užívání těchto prostor by jste měli nemalé problémy.

 

Kolaudační rozhodnutí

Po dokončení rekonstrukce budete muset ještě jednou navštívit stavební úřad a podat návrh na kolaudační rozhodnutí, které je současně povolením k užívání celé stavby. Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí obsahuje:

* Jméno, příjmení a adresu stavebníka
* Označení a místo stavby
* Datum a číslo stavebního povolení nebo povolení změny stavby před jejím dokončením
* Předpokládaný termín dokončení stavby
* Termín dokončení úprav okolí domu, pokud jste potřebovali zabrat okolí domu v souvislosti s modernizacemi pracemi v bytě

 

K návrhu připojíte tyto doklady:

Popis a zdůvodnění případných provedených odchylek od projektu pro stavební povolení
Projekt skutečného provedení stavby - drobné odchylky od projektu pro stavební povolení lze zakreslit do jednoho vyhotovení projektové dokumentace. Změny většího rozsahu předpokládají povolení změny stavby před jejím dokončením a k této změně je projekt doložený
Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení nebo jiné opatření dotčených orgánů státní správy

 

Spolupráce se stavebním úřadem

Dokladů potřebných pro "boj" s úřady je opravdu hodně. Nevíme vám dát přesný seznam potřebných dokladů pro vaši stavbu, protože každá stavba je jiná, na jiném místě av konkrétních podmínkách. Proto je třeba myslet na spolupráci se stavebním úřadem už od první myšlenky na rekonstrukci bytu. Příslušný stavební úřad vám přesně řekne, co a od jakého orgánu státní správy potřebujete pro vaši stavbu. Může se stát, že v průběhu stavebního řízení budete muset doložit ještě další doklady - nesnažte se vidět v takovém postupu "sekýrování", vždyť každá rekonstrukce bytu v obydlených domě je tvrdým zásahem do života ostatních obyvatel, proto všichni chceme, aby proběhly za co nejvýhodnějších podmínek na život v domě, tak na rekonstrukci samotnou. Pracovníci stavebních úřadů jsou jedním z dozorových orgánů dohlížejí na dodržování zákonů v oblasti vytváření a udržování životního prostředí. Kdyby si ve svém bytě mohl každý dělat co chce, bytový dům by se stal nebytových. Každá stavba určitým způsobem ovlivňuje užívání okolních bytů. Podíl těchto vlivů třeba regulovat a udržovat na přijatelné úrovni. Pokud pochopíte smysl stavebního řízení, vaše kontakty s úřady už nebudou "bojem", ale přátelskými setkáními.

 

Na závěr ještě jedna rada

Celou dokumentaci související s vaším domem či bytem si dobře uschovejte tak, abyste ji v případě potřeby také našli. Při její ztrátě totiž vynaložíte na její (možná i marně) získání mnoho prostředků a času. V současnosti jsou již na trhu zakladače, v nichž může mít dokumentace čestné místo ve vaší knihovně. Tyto materiály lze skladovat i moderním způsobem na elektronických médiích, musíme však upozornit na literu zákona, která hovoří o tom, že úředně potvrzený projektová dokumentace skutečného provedení musí být u stavebníka trvale a bezpečně uložená.Přejeme vám pokojné a úspěšné cesty po úřadech.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…