Jak se vyrábí a montují ocelové konstrukce?

Celý proces výroby a montáže ocelových konstrukcí je velmi složitý, proto musíme dobře zvážit výrobní faktory již při návrhu konstrukce.

Nejdůležitější je výběr vhodného materiálu a technologie svařování. Výběr materiálu je ovlivněn mnoha faktory – charakterem a intenzitou namáhání, požadavkem na deformace, vlivem prostředí (agresivita ovzduší, vod, půdy, záření), účelem použití a v neposlední řadě také technologičností konstrukce. V procesu výroby je rozhodující strojírenskou technologií svařování, tzn. svařitelnost jako vlastnost materiálu. Svařování je nevratný proces, který vyžaduje přezkoušení přímo ve výrobě (ověření provádění svarů), tím se stává výroba ocelových konstrukcí tzv. regulovanou oblastí, kde je nutno přísně dodržovat zásady a postup výroby s možností kontroly.

 

Z pohledu svařování a výroby lze obecně materiál rozdělit na:

uhlíkové konstrukční ocele (klasické konstrukční a vysokopevnostní)

korozivzdorné ocele (dle intenzity korozního namáhání)

technický hliník a jeho slitiny (svařitelné, pro stavebnictví především slitiny Al-Mg, Al-Mn, Al-Mg-Si)


Tyto skupiny materiálů by se ve výrobě neměly potkat. Výrobu je nutné oddělit a to především z důvodu negativního působení uhlíku na korozivzdorné ocele i slitiny hliníku.

 

Klasické uhlíkové konstrukční ocele

Jsou tradiční materiály, jejichž užitné vlastnosti již dávno neodpovídají požadavkům moderního ocelářského stavitelství, ale pro svou cenu a mnohdy i dostatečné mechanické vlastnosti jsou stále ve velké většině používány.

 

Vysokopevnostní ocele

Termomechanickým zpracováním dosahují vysokou mez kluzu a lomovou houževnatost, tím se liší od klasických ocelí, ostatní mechanické vlastnosti jako tažnost a vrubová houževnatost zůstávají stejné. Nachází uplatnění tam, kde je nutné snížit hmotnost např. v mostním a pozemním stavitelství, hodí se také pro konstrukce na těžbu ropy a plynu na moři, včetně produktovodů a nádrží.

 

Korozivzdorné ocele

Jsou využívány nejen pro svou odolnost proti korozi, ale též pro svůj atraktivní vzhled.

Podle chemického složení je dělíme na:

 • chromové
 • chromoniklové
 • chromnikl molybdenové
 • chromomanganové

 

Podle mikrostrukturního hlediska je dělíme na:

 • martenzitické
 • feritické
 • austenitické
 • duplexní
 • feriticko austenitické
 • martenziticko austenitické
 • martenziticko feritické

 

Svařování korozivzdorných ocelí je náročné, neboť mají větší tepelnou roztažnost, vyšší elektrický odpor, ale naopak menší tepelnou vodivost. Z těchto důvodů musíme přistupovat ke každému typu oceli individuálně a musíme dbát na správnou manipulaci a zpracování těchto ocelí.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jaké materiálové provedení vodorovných konstrukcí?

Mezi vodorovné nosné konstrukce řadíme kromě klenby stropy, které musí být dostatečně tuhé a s minimálním...
více…

Z čeho postavit svislé konstrukce?

Svislé nosné konstrukce jsou součástí celého konstrukčního systému budovy, který je určen tvarem, uspořádáním a...
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…