Jak na odvodnění základů budov a staveb?

 

Pokud je hladina spodní vody vyšší než základy budov, působí voda škodlivě na zdivo, podemílá stavbu, vytváří podmínky pro vývoj plísní a vytápí sklepní prostory.

 

Proto se hladina spodní vody snižuje pod úroveň základů, avšak drenáž by se neměla ukládat níže než základová spára přilehlých základů.Toto riziko lze omezit použitím geotextilie. Pod základové spáry se navrhuje štěrková vrstva, aby se zamezilo případnému kapilárnímu vzlínání z níže ležící hladiny spodní vody a z této vrstvy lze vodu odvést k drenážním trubkám. Systém k zachycování a odvádění povrchových a podzemních vod se buduje z perforovaných a víceúčelových trubek a tvarovek, kontrolních šachet a geosyntetik. Nejčastěji jde o systém drenážních trubek paralelních se základy.

 

Filtrační stabilitu oblázkové vrstvy, do které se ukládají trubky, zaručuje rouno, které chrání štěrková vrstva před zanášením a zároveň snižuje její potřebnou velikost. V praxi se uplatňují rouna z vláken z PP / PE (zajišťují filtraci a mírnou stabilizaci půdy) nebo rouna z vláken z PP (zajišťují filtraci a použití na silniční stavebnictví). Pro odvádění vody ze stěn, resp. z jiných částí základů se používají drenážní rohože - většinou jde o kombinaci mřížkovou z PE po stranách vybavenou filtrační tkaninou, resp. fólií z PE. K základům přiléhají již od stykových míst základů se zemí a směřují až k drenážní trubce. V lomových bodech drenážního vedení, v místech napojení a při větších vzdálenostech na rovných úsecích je třeba osadit kontrolní šachty, které slouží později také jako proplachovací šachty, případně budovat kontrolní otvory se stejným průměrem jako drenáž i na kratších úsecích.

 

Osvědčilo se také použití kontrolních šachet s menšími průměry s ohledem na moderní technologie pročišťování vedení. Při odvodňování ploch do 200 m2 lze vyloučit uložení drenážního vedení a vodu odvést jen štěrkovou vrstvou, avšak většinou se doporučuje použít drenážní trubky a dostatečně silnou vrstvu štěrku . Tloušťka a spád se navrhují s ohledem na možné sesedání. Podobný je i návrh odvodnění střešních ploch, kde je třeba zvážit použití geotextilie. Drenáž lze zavést přímo do toku, kanalizace, vsakovacího systému, může se vést podél stoky s mírnějším spádem a zavést nad jejím maximálním naplněním, aby splašky při vyšších stavech neinfikovaly spodní vodu zpětným dmutím. Zaústění do členité kanalizační soustavy je třeba posoudit, protože by mohla mít nízká teplota podzemní vody nepříznivý účinek na proces v biologické části čistírny odpadních vod.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak na základy stavby?

  Konstrukce, které spolu se svislými, vodorovnými a šikmými nosnými konstrukcemi a zastřešením objektu tvoří...
více…

Jak na návrh konstrukce základů?

  Návrh konstrukce základů a jejich hloubka závisí na charakteru stavby, konstrukčního systému...
více…

Návrhy a kritéria zakládání staveb

Základové nosné konstrukce přenášejí zatížení z nosných svislých konstrukcí do podloží. Při jejich návrhu a...
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…