Jak na nové sklepní prostory? aneb dodatečná výstavba sklepa

 

Při záměru vytvořit pod stavbou nové sklepní prostory je především nutné zjistit, zda zemina, na níž je budova postavena vůbec umožní prostory vybudovat. Dnešní technologie sice umožňují uvolnění ledajaké horniny, ale pracovat pod stávající stavbou je vždy riskantní, protože nejen otřesy ze samotných stavebních prací, ale i chyby či omyly v projektech a při realizaci mohou způsobit nejen poškození, ale až destrukci budovy.

 

Stanovisko geologů

Geologická situace obvykle není jednoznačná, protože podloží mnoha budov tvoří směs různých hornin, takže prvním předpokladem úspěchu je kvalifikovaný geologický průzkum, resp. stanovisko odborníka.

 

Hloubka základů a podsklepení

Druhým vážným technickým problémem podsklepení je hloubka a stav základů podsklepené budovy. Vytvořit použitelný sklep znamená prohloubit terén pod budovou alespoň o nějaký metr - v případě jednoduché bramborové, chladicí nebo vinné jámy. Pokud máme sklep využívat i jako další místnost v domě (např. jako vinný sklípek), musí mít alespoň minimální uskutečnitelnou výšku, což je světlý rozměr pohybující se okolo dvou metrů. V obou zmíněných (zjednodušených) případech je však zřejmé, že běžná hloubka založení původních nosných zdí budov, jen těžko bude dosahovat úroveň potřebnou pro zřízení sklepa. Problém se dá zjednodušit tím, že půdorys sklepa se navrhne celkem malý, takže sklípek se nebude nacházet v zóně, kterou zatěžují základy chalupy. Je k tomu ale třeba vyjádření odborníka.

 

Původní materiál

Kromě hloubky založení věnujeme pozornost i kvalitě základů - ty byly na chalupách obvykle zhotoveny z kamenného zdiva, ale mohly být i lité z prostého betonu, nebo na ně mohly být použity velké balvany (stav typický zejména pro dřevěnice). Zdivo i beton mohly být v minulosti zhotovené dost nekvalitně (nakonec při základě uloženém v zemi se nijak nemusí projevovat), takže při zdivu se jednak šetřili na spojovací maltě a do základů se ukládali velké kameny, při betonu se mohlo šetřit na cementovém. Pokud má základ nízkou kvalitu, pro stabilitu budovy to sice může stačit (konečně základ využívá opírání se o stěny výkopu), ale při podsklepení budovy v rozsahu jejího půdorysu by to znamenalo vytvoření zcela nových základů budovy, což již může být neefektivní.

 

Půdorys

Důležitou otázkou plánování nové sklepy jsou i její půdorysné rozměry. Pokud má být sklep výrazně menší než půdorys budovy, trocha se tím zjednoduší problém se základy, pokud má být stejná je nezbytné základy prohloubit. Pokud má být větší než půdorys budovy je třeba nejen složitě přenést zatížení z budovy na nové nosné konstrukce, ale i vyřešit izolování sklepa před zatékání dešťové vody shora. Všechny popsané zásahy však vyžadují účast odborníka (nejlépe statika), který přepočítá zatížení a vyhodnotí ho, nebo vytvoří nové statické schéma a přesně navrhne opatření, které je pro bezpečnost budovy a sklepy třeba provést.

 

Spodní voda

Vážnou komplikaci bude asi také představovat hloubka hladiny podzemní vody. Pokud se spodní úroveň sklepy dostane pod hladinu spodní (podzemní) vody, vznikne problém, který je sice technicky vyřešit, ale účinnost vytvoření sklepy se stane sporná.

 

Zdít nebo betonovat

Sklep na chalupě můžeme vybetonovat (což je rychlý a málo riskantní způsob realizace, ale o to hůře vypadající), nebo vyzdít (nejlépe asi z kamene, případně z cihly, což je však podstatně složitější a dražší způsob závislý kvality zednických prací, ale zato vytvářejí velmi příjemný vzhled). Zajímavá může být kombinace obou způsobů, kdy nosné konstrukce vybetonujeme a pak k nim přizdíme vrstvu zdiva, která vytváří vnitřní povrchovou vrstvu. Přizdění(ačkoliv i poměrně tenké stěny - tloušťka např.. Okolo 10 cm) vizuálně lépe působí jako obkládání kamenným obkladem (o tloušťce několik cm), protože na obložené konstrukci je obvykle vidět, že není zděná a požadovaný efekt se ztrácí.

 

Strop

Velkou výzvou je strop sklepy. Možnosti jsou v zásadě dvě - plochý strop nebo klenba. Plochý strop může být z betonu, oceli (nosníky plus deska, např.. Z betonu) nebo ze dřeva. Dřevěný strop je stylový, ale že ve sklepě bude asi vlhko, i podstatně více náchylný k degradaci materiálu.

 

Větrání

Vytvoříme aspoň jeden větrací kanál, který bude ústit na fasádu domu nad terénem, nebo napojíme sklep na nepoužívaný komín. Podlaha může být hliněná nebo dlažební, nejlépe tradičně uložena tak, aby se přes ni mohly uvolňovat vodní páry z podloží stavby. Pokud bude sklep dobře větraný a její konstrukce nebudou bránit přestupu vodních pár, může také přispět ke snížení celkového vlhnutí ostatních konstrukcí domu (zejména nosných stěn a podlah přízemí).

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…