Jak navrhnout stavební jámu?

Správný návrh konstrukčního řešení stavební jámy závisí od výsledků průzkumu podloží, typu základové konstrukce a od toho, zda rodinný dům bude, nebo nebude podsklepený. Na základě těchto informací se určí tvar a rozměry stavební jámy. Při návrhu rozměrů je třeba počítat také s takzvaným pracovním prostorem, který je určen pro provedení bednících, odvodňovacích a hydroizolačních prací. Šířka pracovního prostoru mezi bedněním budoucího stavebního objektu a svahy stavební jámy by měla být minimálně 50 cm. Hloubka výkopů se určuje zejména podle toho, zda je rodinný dům podsklepený, částečně podsklepený, nebo nepodsklepený. U podsklepeného rodinného domu budujeme suterén, což znamená, že základy sahají do větších hloubek. Objem vykopané zeminy je tak mnohem větší než v ostatních případech.

Náklady na výkopové práce při nepodsklepeném domě jsou mnohem nižší a realizace výkopů je jednodušší. Tvar stavební jámy musí být navržen velmi spolehlivě, aby nevzniklo riziko sesuvu zeminy, která by mohla ohrozit bezpečnost pracovníků v jámě. Z tohoto důvodu je nutné během výkopových prací zajistit stěny výkopu proti porušení stability. Svahové jámy se navrhují jen v nezastavěném prostředí nebo tam, kde je dostatek volného místa. Vnitřní prostor jámy je volný a umožňuje tak plynulý pohyb mechanismů při hloubení a budování podzemních konstrukcí (drenáž, zakládání a podobně).

 

Při návrhu svahové stavební jámy je nejdůležitější sklon svahů. Měly by být co nejstrmější aby se zabránilo zbytečnému výkopu zeminy, zároveň však musí vyhovovat z hlediska bezpečnosti. Sklony svahů jsou ovlivněny zejména vlastnostmi zemin v podloží, podzemní vody, zatížením z okolních objektů a hloubkou založení. Na základě charakteristiky jednotlivých druhů zemin získaných dosavadním průzkumem se tabulkově zpracovaly sklony svahů pro dočasné stavební jámy. V jílech a horninách může být sklon do 80°. V oblázkové a písečné zemině by měl být sklon svahu maximálně 45°. Z ekonomického hlediska jsou svahové jámy nejlepší. Náklady vznikají pouze při výkopu většího objemu vytěžené zeminy a při jejím odebrání mimo staveniště.

 

V zastavěném území, kde je nedostatek místa na realizaci svahové jámy se dělají paže stavební jámy. Jáma se kope svisle a stěny výkopu se zajišťují vodorovným a svislým pažením. Svislé paže konstrukce jsou podzemní stěny, které se vetknou pod dno stavební jámy. Stěny se zajišťují vodorovným pažením. Nevýhodou rozpěrného systému je jejich umístění uvnitř stavební jámy, což vytváří překážky při hloubení jámy a při výstavbě podzemní části konstrukce. Z tohoto důvodu jsou výhodnější kotvící systémy. Pokud se stavba nachází v těsné blízkosti jiného objektu, je třeba zohlednit při návrhu hloubku založení sousedních objektů. Musíme posoudit riziko pro okolní stavby, které může vzniknout při výkopu nové stavební jámy, případně navrhnout jejich zajištění. Při pažených stavebních jamách jsou náklady vysoké z důvodu zabudování paží konstrukce, na výkop zeminy je v porovnání se svahovými stavebními jámami menší. Paže konstrukce se většinou ze stavební jámy odstraní nebo může zůstat zabudovaná na místě.
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…

Zateplení podlahových konstrukcí

Správně a kvalitně zaizolovat podlahové konstrukce znamená snížit energetickou spotřebu budovy o 8 až 10%. Významným...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…