Jak navrhnout stavební jámu?

Správný návrh konstrukčního řešení stavební jámy závisí od výsledků průzkumu podloží, typu základové konstrukce a od toho, zda rodinný dům bude, nebo nebude podsklepený. Na základě těchto informací se určí tvar a rozměry stavební jámy. Při návrhu rozměrů je třeba počítat také s takzvaným pracovním prostorem, který je určen pro provedení bednících, odvodňovacích a hydroizolačních prací. Šířka pracovního prostoru mezi bedněním budoucího stavebního objektu a svahy stavební jámy by měla být minimálně 50 cm. Hloubka výkopů se určuje zejména podle toho, zda je rodinný dům podsklepený, částečně podsklepený, nebo nepodsklepený. U podsklepeného rodinného domu budujeme suterén, což znamená, že základy sahají do větších hloubek. Objem vykopané zeminy je tak mnohem větší než v ostatních případech.

Náklady na výkopové práce při nepodsklepeném domě jsou mnohem nižší a realizace výkopů je jednodušší. Tvar stavební jámy musí být navržen velmi spolehlivě, aby nevzniklo riziko sesuvu zeminy, která by mohla ohrozit bezpečnost pracovníků v jámě. Z tohoto důvodu je nutné během výkopových prací zajistit stěny výkopu proti porušení stability. Svahové jámy se navrhují jen v nezastavěném prostředí nebo tam, kde je dostatek volného místa. Vnitřní prostor jámy je volný a umožňuje tak plynulý pohyb mechanismů při hloubení a budování podzemních konstrukcí (drenáž, zakládání a podobně).

 

Při návrhu svahové stavební jámy je nejdůležitější sklon svahů. Měly by být co nejstrmější aby se zabránilo zbytečnému výkopu zeminy, zároveň však musí vyhovovat z hlediska bezpečnosti. Sklony svahů jsou ovlivněny zejména vlastnostmi zemin v podloží, podzemní vody, zatížením z okolních objektů a hloubkou založení. Na základě charakteristiky jednotlivých druhů zemin získaných dosavadním průzkumem se tabulkově zpracovaly sklony svahů pro dočasné stavební jámy. V jílech a horninách může být sklon do 80°. V oblázkové a písečné zemině by měl být sklon svahu maximálně 45°. Z ekonomického hlediska jsou svahové jámy nejlepší. Náklady vznikají pouze při výkopu většího objemu vytěžené zeminy a při jejím odebrání mimo staveniště.

 

V zastavěném území, kde je nedostatek místa na realizaci svahové jámy se dělají paže stavební jámy. Jáma se kope svisle a stěny výkopu se zajišťují vodorovným a svislým pažením. Svislé paže konstrukce jsou podzemní stěny, které se vetknou pod dno stavební jámy. Stěny se zajišťují vodorovným pažením. Nevýhodou rozpěrného systému je jejich umístění uvnitř stavební jámy, což vytváří překážky při hloubení jámy a při výstavbě podzemní části konstrukce. Z tohoto důvodu jsou výhodnější kotvící systémy. Pokud se stavba nachází v těsné blízkosti jiného objektu, je třeba zohlednit při návrhu hloubku založení sousedních objektů. Musíme posoudit riziko pro okolní stavby, které může vzniknout při výkopu nové stavební jámy, případně navrhnout jejich zajištění. Při pažených stavebních jamách jsou náklady vysoké z důvodu zabudování paží konstrukce, na výkop zeminy je v porovnání se svahovými stavebními jámami menší. Paže konstrukce se většinou ze stavební jámy odstraní nebo může zůstat zabudovaná na místě.
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Chyby při stavbě ploché střechy, které mohou poškodit její funkčnost

Vybrali jste si plochou střechu, aby kryla váš dům? Určitě jste své rozhodnutí dobře zvážili, ale přesto by se...
více…

Dřevostavba nebo dům z cihel a betonu?

Dřevostavby jsou domy, které se stále staví. Někteří je opěvují, jiní by do takového domu nešli, přestože v něm...
více…

Konstrukce šikmé střechy a její ochrana před vhkostí

Každý tvar střechy má své klady i zápory. A ne jinak je tomu i u šikmé střechy. Mezi nejzávažnější patří...
více…

Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…

Izolace spodní stavby před vodou

Voda je sice životodárná tekutina, ale stavbaři ji moc rádi nemají. Na tom, jak se bude v budoucím domě bydlet se...
více…

Proč stavět z pórobetonu?

Přestože historie začátků výroby pórobetonu sahá do roku 1924, kdy si ji nechal patentovat dr. Johan Axel Ericson,...
více…

Pozemek na stavbu domu - geologický průzkum

V dávné minulosti lidé přirozeně vnímali přírodní jevy, byly jejich součástí. Osídlovali především taková...
více…