Jak na keramické a cihlové obklady?

Keramické obklady jsou tenkostěnné obkladové prvky vyrobené z rozmělněné směsi jílu, písku, barviv a ostatních minerálních látek.

Upevnění na fasádu

Keramické obklady můžeme upevnit na fasádu dvěma základními způsoby - nasucho (uložení obkladových prvků na kotvy vetknuté do nosné konstrukce) nebo tradičním mokrým způsobem (spojením s podkladem pomocí vrstvy lepicí hmoty). Při tradičním mokrém způsobu je velmi důležitý nejen výběr obkladu, ale i malty a spárovací hmoty, kvalita podkladu (zesouladnění jeho fyzikálních vlastností s vlastnostmi obkladu), jakož i přesná technologie kladení obkladu. Z vnějšího prostředí na keramické obkladové prvky s nízkou nasákavostí a na spáry mezi nimi působí dešťová voda, mráz, plynné exhaláty, horké letní slunce. Mohou nastat i nečekané kombinace - např.. studený bouřkový déšť pokropí sluncem rozehřátou fasádu. Všem těmto vlivům by měl odolat nejen obklad, ale i spárovací hmota a spojení obkladu s podkladem.

Keramická fasáda je specifická právě tím, že její povrch není homogenní, a právě proto se mohou vyskytnout jisté problémy. Keramické obklady kladené do malty jsou vlastně tenkou vrstvou skládanou z jednotlivých, relativně samostatných dílů. Použití keramického obkladu je třeba zvážit zejména při rekonstrukcích starších objektů s jiným vnitřním vlhkostním režimem. Může se stát, že vodní páry z interiéru za určitých tepelných podmínek pronikají přes zeď, a díky tomu, že obklad i malta mají vysoký difuzní odpor, zůstávají pod obkladem, kondenzované v pásmu ložné spáry zdiva a v konečném důsledku mohou způsobit jeho porušení.

 

Dobrá rada

Pokud je dilatace keramických obkladů výrazně odlišná od dilatace podloží a malta, v níž jsou uloženy, není dostatečně pružná nebo vyztužená, mohou se obklady oddělit od podloží jak v zimních mrazech, tak v letních horkých dnech. Do takto vytvořených trhlin pak vniká voda, která obklad celkem odtrhává a působí destruktivně i na podklad. Pokud je v něm příliš mnoho cementu, může být důsledkem chemických reakcí mezi cementem a vodou vznik gelu, který silně absorbuje vodu. O zbytek se postará mráz se svými průbojnými účinky. Proto nesmíme zapomenout jednotlivé vybavené vložky plochy rozdělit na menší pole dilatace.

 

Výběr keramického obkladu

Pokud vybíráme keramický obklad na vnější použití, měli bychom v první řadě hodnotit jeho mrazuvzdornost a možnost tvorby výkvětů. Tyto údaje by měl deklarovat výrobce. Přednost dáváme obkladům s nízkou nasákavostí, nízkým koeficientem teplotní roztažnosti a s nízkou vlhkostní roztažností, vybíráme materiály s výraznými rubovými dezény. Praktické je použití kameninových a slinutých obkladů, které mají tvrdý střep a matnou nebo lesklou glazuru. Ta se vytvoří tak, že se při vypalování hmota obkládačky začne vlivem přísad tavit. Dosahuje se toho solením hlíny a přidáváním dalších různých přísad. Glazura takto vypálená při vysokých teplotách má charakter kameniny. Pozvolna přechází do hmoty dlaždice a neodlupuje se od ní vlivem povětrnostních podmínek. Odstín obkladaček vypálených v různém čase nemusí být vždy stejný, závisí to na složení hlíny, nečistot, vypalovací teploty ... Tato mírná rozmanitost je výhodná, protože obklad dostane zajímavou barevnou strukturu, není jednotvárný a dojmově tvrdý. Ideální by bylo zakoupený materiál před obložením fasády vyzkoušet, to však ze zřejmých důvodů nebývá obvyklé. Ideálním materiálem jsou vysokoodolné slinuté glazované a neglazované prvky Taurus a Kentaur s nízkou nasákavostí a zaručenými vlastnostmi.

 

Dobrá rada

Keramické obklady klademe vždy na čerstvé lepicí malty. Při použití obkladů větších než 10 × 10 cm nanášíme maltu na podklad i na rub obkládačky. Nezapomínáme na dilatování větších celků po asi 6 až 8 m (u tmavých obkladů nebo jižní a západní orientaci i méně) dilatační spárou o šířce nejméně 6 mm. Obklad dilatovat i v rozích, koutech, v blízkosti okenních a dveřních otvorů. Dilatační spáry můžeme vyplnit elastickým tmelem.

 

Upevnění keramického obkladu k podkladu

Keramické obklady se dají fixovat k podkladu ukládáním do malty, prohlubní do betonu nebo přilepením. Problému s přilnavostí různých materiálů předejdeme, pokud budeme klást obklad nasucho do kotev vetknutých do nosné konstrukce. Při ukládání do malty vydrážkovaný rub dlaždic zvětšuje přichytávací plochu a zamezuje smýkání se obkladů. Experimentálně bylo zjištěno, že největší přídržnost zadní stěny obkládačky k podkladu má podélná široká drážka, tzv.. vlaštovčí ocas. Jiným řešením rubu dlaždice jsou alespoň dvě svislá žebra přidělané k sobě průběžnými ozuby na koncích. Prvky obou vrstev se vystřídají a navzájem zaklesnou ozuby. Konstrukce se zmonolitní zalitím dutin mezi vrstvami maltou. Výhodou použití vrstvené konstrukce tohoto typu je bezpečné a rychlé osazování velkoformátových obkladových prvků bez použití speciálních kotev. Nasucho lze keramické obklady připojovat pomocí různých hmoždinek, kotev a čepů. V tomto případě je vhodné použít zateplovací systém, který kromě zkrášlení fasády zaručí i dodatečnou tepelnou izolaci objektu. Do nosné vrstvy zdiva se přichytí kotvy, na které se přišroubují nosné kovové díly, za které se obklad přichytí pomocí hliníkových příchytek.

 

Spárování

Spáry mezi keramickými obkladačkami jsou důležité, protože regulují všechny vlhkostní stavy ve fasádě. Nikdy neklademe fasádní obklad natěsno, protože při objemových změnách vlivem zvyšování teplot by mohlo dojít k napětí a následné destrukci obkladaček. Ložné (vodorovné) spáry by měly být při malých (do 43 cm2) a středních (do 225 cm2) obkládaček 2 až 5 mm, u středních a velkých (nad 225 cm2) 5 až 10 mm, u styčných (svislých) spár stačí 1 až 2 mm. Spáry mezi jednotlivými obkladovými prvky je třeba vyplnit maltou s jemným pískem, nikdy ne injektážní maltou. Pokud je keramický obklad uložený metodou na sucho, spáry vyplníme vrstvou pružného tmelu.

 

Lícové cihly

V současnosti stále více architektů a projektantů objevuje kouzlo neomítaného cihelného lícového zdiva, které mělo svou tradici i u nás, zejména v architektuře na přelomu 18. a 19. století. Použití lícových cihel, ať už jako součást obvodové konstrukce, nebo na výstavbu objektů zahradní architektury, případně jiných doplňkových prvků, znamená pro danou stavbu jednoznačný a nezaměnitelný ráz. Lícové cihly představují samostatnou a v současnosti již velmi bohatou skupinu výrobků určených na stavění neomítaného zdiva. Nabízený sortiment výrobků je bohatou kombinací různých barev a povrchových úprav na lícových plochách cihel. Při návrhu a realizaci lze vybírat ze široké škály zajímavých a architektonicky působivých vazeb. Málokterý stavební materiál nabízí tolik rozličných možností k realizaci kreativních nápadů jako lícové cihly.

Argumenty ve prospěch použití lícových cihel:

  • Přírodní materiál,
  • Přirozené barvy,
  • Stálobarevnost,
  • Vysoká pevnost,
  • Mrazuvzdornost,
  • Kyselinovzdornost,
  • Bohatý sortiment.

 

Vzhled cihelného lícového zdiva lze dosáhnout dvěma způsoby:

Zděním z lícových cihel - je to klasický způsob realizace, výsledkem je cihlové lícové zdivo. V případě obvodových stěn budov je lícové zdivo součástí tzv.. dvouvrstvých stěn s provětrávanou vzduchovou mezerou. Součástí konstrukce jsou kromě cihel a zdicí malty i zvláštní prvky, jako jsou stěnové kotvy (spony), úložné konzoly, větrací mřížky, těsnění dilatací. Za předpokladu správného návrhu a kvalitní realizace se tyto obvodové konstrukce vyznačují výbornými tepelněizolačními vlastnostmi díky zabudované tepelné izolaci, nízkými nároky na údržbu, dlouhodobou životností a samozřejmě nezaměnitelným vzhledem. Lícové cihly se používají i na jiné zděné konstrukce, jako jsou ploty, zídky, sloupy a pod;

Lepením cihelných obkladových pásků - je to jednodušší způsob povrchové úpravy do podoby lícového zdiva. Cihelné obkladové pásky se lepí stavebním lepidlem určeným pro lepení keramických obkladů v exteriéru na vhodný podklad. Taková malta by měla být mrazuvzdorná, bez možnosti tvorby výkvětů a dostatečně flexibilní. Výhodou je možnost použití při rekonstrukcích. V poslední době se cihlové obkladové pásky aplikují stále častěji i na kontaktní zateplovací systémy.

 

Zhotovování

Z hlediska montáže je směrodatná nasákavost lícových cihel. Rozeznáváme cihly s nízkou nasákavostí (do 6%) a s vyšší nasákavostí (nad 6%). Někteří výrobci uvádějí až tři druhy nasákavosti: do 4%, 4 až 7% a nad 7%. Nasákavosti cihel musí být přizpůsobena i zdicí malta. Většinou se používají suché maltové směsi, které jsou svým složením přizpůsobené pro zdění lícového zdiva a dělí se podle nasákavosti lícových cihel. Zdící malty pro cihlové lícové zdivo by měly mít tyto základní vlastnosti: mrazuvzdornost, vodotěsnost, eliminaci tvorby výkvětů. Samotnému zdění lícového zdiva je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Při dvouvrstvých stěnách to platí i pro ostatní prvky a konstrukční detaily. Jedním z předpokladů úspěšné realizace je důkladné vyměření jednotlivých dilatačních úseků podle projektu a přesné osazení spodní řady lícových cihel. Při dvouvrstvých stěnách budeme řešit detaily tepelné izolace, hydroizolace v oblasti soklu a provětrávací otvory. Ložné a styčné spáry se musí při zdění zcela vyplnit maltou. Důležitá je správná konzistence zdicí malty. Během zdění nesmí malta unikat ze spár, aby nedošlo ke zbytečnému znečištění lícového zdiva.

Na kontrolu vodorovného a svislého směru, jakož i na kontrolu tloušťky spár se používají vhodné pomůcky, jako jsou rozměřovací latě s vyznačením výše jednotlivých řad, vodováha, zednická šňůra. Jednotlivé směry, i tloušťky spár je třeba průběžně kontrolovat. Při dvouvrstvých stěnách se současně se zděním provádí kotvení lícového zdiva k nosné stěně. Výsledný vzhled lícového zdiva určují značně spáry, t. j. jejich tloušťka, tvar a barva. Běžně používané tloušťky spár jsou 12 mm pro ložné (vodorovné) spáry a 10 mm pro styčné (svislé) spáry. Tvar nebo profil spáry může být rovný nebo zaoblený. Hlavní zásadou je, aby tvar spáry neumožňoval usazování nečistot a vody na horní ploše cihel. Zásadní význam pro vzhled cihlové fasády má barva spáry - tatáž lícová cihla v kombinaci s dvěma odstíny spárovací malty vypadá jako dva různé odstíny.

 

Spárování

Jsou možné dva způsoby spárování lícového zdiva. Spárování zároveň se zděním je nejběžnějším způsobem spárování. Je třeba dbát na úplné promaltování ložných a styčných spár. Po uložení jednoho nebo několika řad lícových cihel je třeba vyčnívající maltu opatrně stáhnout zednickou lžící a následně spáry smazat do vhodného tvaru. Díky vyhlazení do obloučku vznikne vhodná spára bez nežádoucího zachycování vody, sněhu a nečistot. Dodatečné spárování je možné po předchozím vyčištění spár od malty vhodně tvarovanou dřevěnou laťkou do hloubky 15 až 20 mm. Drobné zbytky zdicí malty a prach odstraníme ze spár vyfoukáním pomocí stlačeného vzduchu. Spárování lze dělat pomocí spárovací stěrky nebo spárovací pistole. V prvním případě musí být konzistence malty vlhká až málo plastická, v druhém případě má být řidší, aby se dala vytisknout z pistole. Tento způsob spárování je vhodný k realizaci barevných spár.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak ochránit obklady a dlažbu před nadměrnou vlhkostí?

Ochránit obklady a dlažby před nepříznivými účinky nadměrné vlhkosti lze v několika jednoduchých krocích....
více…

Co jsou dekorativní obkladové panely a jak na ně?

Panely MDF a DTD se nejčastěji skládají z potištěné laminované dekorativní vrstvy, která je nalepena na...
více…

Jak si vybrat ten správný obklad a dlažbu?

Přinášíme vám několik užitečných informací, které vám pomohou při výběru správného obkladu, nebo dlažby, a s...
více…

Jak na dřevěné exteriérové obklady?

Správné použití dřevěných exteriérových obkladů předpokládá znalost podmínek namáhání a specifických...
více…

Jak na obklady stěn a stropů?

Kvalita a trvanlivost povrchových úprav stěn a stropů závisí na použitých lepidlech, tmelech a maltě. Na každý...
více…

Jak na venkovní obklady fasády?

Povrchové úpravy obvodových stěn dotvářejí estetický výraz objektu a zároveň chrání budovu před povětrnostními...
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…