Co jsou plošné základy?

Plošné základy - přenášejí zatížení do půdy svou plochou. Patří sem základové pásy, které musí být pod každou nosnou stěnou, naloďovacím stupněm schodů, komínem a pod příčkami hrubými 150 mm a více. Základové pásy jsou ekonomické při povoleném normovém namáhání základové půdy nejméně 0,15 MPa, jinak je zpravidla výhodnější založení na základové desce nebo na pilotu. Materiál vhodný na tyto základy je kámen (malé stavby), prostý beton, při větších zatíženích, resp. při neúnosnosti základových půd železobeton. Pokud pásy probíhají ve dvou směrech kolmých na sebe a jsou tuho spojené, vytvářejí základové rošty. Tvar průřezu je při kameni a betonu obdélníkový, při větších rozměrech stupňovitý.

Šířka základových pásů závisí od statického výpočtu na základě únosnosti podloží. Obvykle však šířka základových pásů vychází z tloušťky zdiva, ke které se připočte po 100 až 150 mm na obě strany (např. při stěně hrubé 400 mm je šířka základového pásu pod takovou stěnou 500 mm).

 

Dalším druhem plošných základů jsou základové patky, které se používají při skeletové konstrukci objektu, kde není souvislá nosná konstrukce, ale sloupy. Základ pak stačí umístit pod každý sloup samostatně. Základové patky vyžadují dostatečně únosnou a stejnorodou základovou půdu v celém rozsahu. Obecně jsou patky výhodné ekonomicky i výrobně, pokud jejich strana není větší než polovina osové vzdálenosti sloupů, jinak jsou účelnější deskové nebo pilotové základy. Mohou být čtvercové, obdélníkové, kruhové nebo jiné. Osazují se do štěrkopískového lůžka nebo betonu hrubého 100 až 150 mm.

 

Třetím typem plošných základů jsou základové desky, které se používají zejména tehdy, pokud je základová půda méně únosná nebo se tam nachází spodní tlaková voda. Protože deska je tuhá konstrukce, která brání většímu rozdílu při poklesu jednotlivých částí, připouští se její celková únosnost na zasedání až 100 mm. Pod deskou se upraví vrstva podkladového betonu hrubého 50 až 150 mm. Tloušťka desky se navrhuje v rozmezí 600 až 1 200 mm.

 

Dalším typem plošných základů jsou krabicové základy. Podobají velké krabičce, jejíž dno tvoří rovná základová deska, boky krabice tvoří stěny podzemního podlaží a horní část stropní konstrukce. Všechny části jsou z monolitického železobetonu spojené do tuhého prostorového celku. Zhotovují se při těžkých stavbách, které jsou založené na stlačitelném podlaží, a v prostředí s podzemními vodami.

 

Co dalšího bychom měli vědět - plošné základy

V základech je často třeba vytvořit otvor pro vedení instalací, takzvaný prostup přes základy. V takových případech nesmí být otvor v základech větší než polovina výšky základů, protože by se oslabily. Pokud je potřebný větší otvor, musejí se základy pod otvorem prohloubit nebo zvýšit nad otvorem.

 

Zvláštní úpravu vyžadují základy při změně úrovně základové spáry a při zakládání v blízkosti jiných staveb. Pokud jsou základy nové stavby navrženy hlouběji, než jsou základy sousedního objektu, je lépe je podbetonovat. Naopak, pokud jsou základy novostavby v menší hloubce než sousední, musí se základ novostavby prohloubit až po úroveň základů sousedního objektu nebo se musí s hraničním základem odstoupit, tak aby na sebe nepůsobily.

 

Při změně úrovně základů se přechod mezi nižší a vyšší částí řeší z prostého betonu stupňovitě a z železobetonu náběhem.

 

Pokud se nachází hladina spodní vody v hloubce kolem dvou metrů pod okolním terénem, je třeba počítat s tím, že budování sklepa pod domem je náročnější na izolaci proti tlakové nebo agresivní vodě, a tím i dražší. Naopak, pokud se geologickým průzkumem dokáže, že vrchní dvoumetrovou vrstvu tvoří neúnosné a nehomogenní nebo pálené složky zeminy, kvalitní založení domu se bude muset provádět ve větší hloubce - a zde není důvod bránit se podsklepenému domu.

 

Rodinné domy jsou založeny na plošných základech, které přenášejí zatížení plošně. Běžně se používají pásové nebo patkové základy. K plošným základům spadají i rošty a desky. Plošné základy jsou charakteristické tím, že jejich šířka je větší než výška. Čím větší zatížení působí na pás, rošt nebo patku, tím musí být šířka základu větší. Pokud podle statických výpočtů vychází velká šířka, aby se ušetřil beton, navrhuje se stupňovitý základ s maximální výškou jednoho stupně 1,0 m. Při menších zatíženích se zhotovují z prostého betonu, při velkých zatíženích nebo při zakládání na neúnosných půdách je třeba použít železobeton.

U železobetonového základu je hloubka založení menší než v obyčejném betonu, neboť ocelová výztuž přenáší tahové napětí. Základy mohou být tedy monolitické zhotovené přímo na stavbě nebo mohou být z hotových dílců, které urychlují postup prací.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak na základy stavby?

  Konstrukce, které spolu se svislými, vodorovnými a šikmými nosnými konstrukcemi a zastřešením objektu tvoří...
více…

Jak na návrh konstrukce základů?

  Návrh konstrukce základů a jejich hloubka závisí na charakteru stavby, konstrukčního systému...
více…

Návrhy a kritéria zakládání staveb

Základové nosné konstrukce přenášejí zatížení z nosných svislých konstrukcí do podloží. Při jejich návrhu a...
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…