Jak na základy stavby?

 

Konstrukce, které spolu se svislými, vodorovnými a šikmými nosnými konstrukcemi a zastřešením objektu tvoří hlavní konstrukce objektu. Jejich úkolem je spolehlivě a bezpečně přenášet všechny stálé i občasné zatížení nemovitosti do základové půdy.

 

Druh základů ovlivňuje:

  • Konstrukční systém budovy (druh svislých a vodorovných nosných konstrukcí)
  • Velikost zatížení nemovitosti
  • Druh, složení a únosnost základové půdy

 

Hloubka základů musí být taková, aby základová spára ležela v nezamrzající hloubce, která závisí na oblasti umístění. V našich podmínkách to je 50 cm pro skalnaté horniny, 80 cm pro písky a štěrkopísky a 120-140 cm pro jíl. Základová spára je rozhraní mezi základovou konstrukcí a základovou půdou (leží ve spodní úrovni základu).

 

Hloubka základů se měří od terénu po základovou spáru. Základové tělesa však mohou končit výše nad terénem.

 

Zhotovení základů rodinného domu představuje přibližně 10% z celkových nákladů stavby. V obtížných podmínkách (málo únosné půdy, spodní voda, sesuvy území ...) se náklady samozřejmě zvyšují, protože rostou požadavky na kvalitu návrhu základů a jejich realizace. Před samotným výběrem stavebního pozemku je proto důležité zohlednit náročnost okolního prostředí a únosnost základové půdy. Projektant s přihlédnutím na geologický průzkum navrhne nejvhodnější způsob založení stavby. V mnoha případech se základy podceňují, což se za krátký čas nepříznivě projeví na stavbě například vznikem trhlin, a to nejen ve stěnách, stropech, ale také v samotných základech. Nesnažme se proto za každou cenu šetřit na nesprávném místě, protože se nám může stát, že za velmi krátkou dobu budeme muset řešit rekonstrukci a opravy související s odstraněním vzniklých chyb.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Co jsou plošné základy?

Plošné základy - přenášejí zatížení do půdy svou plochou. Patří sem základové pásy, které musí být pod...
více…

Jak na návrh konstrukce základů?

  Návrh konstrukce základů a jejich hloubka závisí na charakteru stavby, konstrukčního systému...
více…

Návrhy a kritéria zakládání staveb

Základové nosné konstrukce přenášejí zatížení z nosných svislých konstrukcí do podloží. Při jejich návrhu a...
více…

Jak často kropit základovou desku?

Při konstrukci základové desky se často klade otázka: Jak často by mělo být betonové lože kropeno vodou? Správné...
více…

Jak správně vykopat základy?

Jak správně vykopat základy? To je otázka, kterou si klade mnoho stavebníků, ať už se chystají na stavbu rodinného...
více…

Jak vyznačit základy?

Vyznačení základů stavby je jedním z nejdůležitějších kroků v celém procesu výstavby, protože určuje přesné...
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…