Stavební dozor a stavbyvedoucí - klíčové osoby stavby

Stavět se nedá jen tak. Kromě množství jiných věcí je třeba i povolení stavebního úřadu a přítomnost stavebního dozoru. Pojmy stavbyvedoucí a stavební dozor jsou mezi veřejností dobře známé a jejich význam jasný. Nebo se mýlíme?

bydlení, stavba domu, stavební dozor, stavbyvedoucí

Co na to zdravý rozum

Jednoduše: stavbyvedoucí je člověk, který vede stavbu. To znamená, že řídí proces výstavby a odpovídá za kvalitu, ergo "aby to všechno nespadlo ..." Stavební dozor průběh výstavby dozoruje. Za jistých okolností může jít také o člověka, který vede stavbu místo stavbyvedoucího. Stavba bez stavbyvedoucího? Je to možné? Potřebujeme na stavbě oba nebo stačí jeden?

Co na to zákon

Slova stavební dozor a stavbyvedoucí jsou pojmy, jejichž význam definuje zákon o územním plánování a stavebním řádu, zjednodušeně - stavební zákon. Podle tohoto zákona stavbu, ale i její změnu může provádět jen firma nebo člověk, který má na to oprávnění. Vedení stavby provádí stavbyvedoucí, který organizuje, řídí a koordinuje stavební práce a vede stavební deník.

Stavební dozor

Vede něco i stavební dozor? Ano, může vést stavební práce při stavbě nebo její změně, ale vždy se jedná o stavby jednoduššího typu. Jde například o stavbu, která nezabere více než 300 m2 stavebního pozemku s jedním nadzemním podlažím, případně podkrovím. Klíčovým faktem v tomto případě je ale skutečnost, že taková stavba (jednoduchá) se musí realizovat svépomocí. Stavební dozor je odborně způsobilá osoba, která musí mít oprávnění k výkonu této činnosti podle zvláštních předpisů a je zapsána v rejstříku odborně způsobilých osob. Registr je veřejný seznam, který vede Česká komora stavebních inženýrů. Každá taková osoba má přiděleno své registrační číslo, které je uvedeno v průkazu odborné způsobilosti i na razítku.

Velím si sám

Svépomocí - to zní lákavě, ale má to háček. Samozřejmě, že můžete dozorovat i vlastní stavbu, podmínkou však je kulaté razítko s nápisem "Stavební dohled". Musí jít o jednoduchou stavbu nebo změnu původní stavby. V takovém případě se můžete klidně stát stavebním dozorem, který je i stavbyvedoucím. Dokonce nepotřebujete ani to razítko, pokud se chystáte postavit jen nějaký rekreační karavan nebo přízemní garáž do 300 m 2, ne vyšší než 15 metrů, čili některou ze zákonem jmenovaných druhů jednoduchých staveb. Postačí vám, pokud jste stavební inženýr, případně pokud máte stavební průmyslovku a 3 roky praxe v oboru. V každém z těchto případů jste "sám sobě pánem" na staveništi, přesně tak, jako v prvním případě stavbyvedoucí.

Jedno nebo druhé

Podle znění v současnosti platného stavebního zákona se stavbyvedoucí a stavební dozor vůbec nemusí na jedné stavbě setkat. Každá z těchto funkcí se totiž podle zákona má využít pouze na vedení stavebních prací. Stavbyvedoucího tedy musí mít každá dodavatelsky realizovaná stavba.Je tedy na investorovi, zda si v tom případě objedná i stavební dozor. Funkce stavebního dozoru je při svépomocné výstavbě povinná. Jeho funkcí primárně není kontrola, ale vedení stavebních prací.

Dva jako jeden

Kterým z těchto dvou způsobů bude stavba realizovaná, musíte uvést stavebnímu úřadu v žádosti o stavební povolení. Při svépomocných pracích vlastně ani není o čem uvažovat.Nejběžnější situací je stavba realizována dodavatelem nebo fyzickou osobou, čili zhotovitelem stavby. Tehdy se pánem staveniště stává stavbyvedoucí. Investorovi, stavebníkovi, v takovém případě nikdo nepřikazuje, že je třeba mít na stavbě i stavební dozor. Může komunikovat přímo se zhotovitelem, může a nemusí kontrolovat průběh prací. Pokud investor není v problematice dostatečně erudovaný, udělá dobře, pokud se jeho prodlouženou rukou na stavbě stane odborník - stavební dozor. V takovém případě mluvíme o technickém dozoru objednatele nebo investora, zkráceně TDI. Stavbyvedoucí vede, řídí, koordinuje, hlídá kvalitu, píše deník a pořizuje soupisy provedených prací. Stavební dozor všechno kontroluje, přebírá, případně nepřebírá provedené práce, tlačí na kvalitu, hlídá dodržování technologických postupů ... Navíc podepisuje stavební deník, píše připomínky, sbírá důkazní materiál na uplatnění sankcí a smluvních pokut a pod. Nejlepších výsledků se nesporně dosáhnou tehdy, když stavbyvedoucí a stavební dozor společně táhnou za jeden provaz.

Stavebník

Pod tímto pojmem chápeme v první řadě fyzickou nebo právnickou osobu, pro kterou se konkrétní stavba připravuje, zhotovuje a která také financuje její realizaci. Po ukončení všech prací se stavebník stává vlastníkem takové stavby.

Jednoduché stavby

Definovat je lze jako stavby pro bydlení s menší zastavěnou plochou než 300 m 2 a maximálně s jedním nadzemním podlažím (takové stavby mohou mít i podkroví). Patří sem i stavby pro individuální rekreaci, stavby určené k zařízení staveniště a přízemní stavby se zastavěnou plochou menší než 300 m 2 a výškou menší než 15 metrů. Mezi jednoduché stavby patří i opěrné zdi a podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesáhla 300 m 2 a hloubku 6 metrů.

Drobné stavby

Pro hlavní stavbu mají drobné stavby doplňkovou funkci. V zásadě jde o přízemní stavby se zastavěnou plochou maximálně 25 m² a výškou nejvýše 5 metrů, resp. podzemní stavby, kde zastavěná plocha představuje maximálně 25 m² a hloubka maximálně 3 metry.

Kolaudační řízení

Jde o finální proces celkového prověřování kvality dokončeného stavebního díla. Provádí jej stavební úřad, který na předmětnou stavbu vydal stavební povolení.

Kolaudační rozhodnutí

Osvědčuje se jím povolení k užívání stavby k určenému účelu a definují se podmínky pro užívání stavby.

Synergický efekt

Pokud jste si vybrali správného zhotovitele, který má vaši důvěru, pokud máte kvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci a pokud se ve smlouvě o dílo pamatuje na všechny možnosti, postačí vám během prací i minimální kontrola. Ale plný výkon kvalitního stavebního dozoru bere každý správný zhotovitel všemi deseti. Na druhé straně správný stavbyvedoucí také uvítá, pokud má na stavbě stejně erudovaného partnera. Jde o vzájemný respekt a společný cíl. Dozor je v takovém případě pro stavbyvedoucího jeho další hlava a další pár očí. Povrchní a nedůrazný dozor si u stavbyvedoucího autoritu nezíská. Tím, že ho včas upozorní, že se dělá něco špatně, v rozporu s projektem, technickou normou nebo zdravým rozumem, mu pomůže předejít škodám, které by firmě vznikly. Když se dozor a stavbyvedoucí navzájem respektují, když je důvěra vzájemná, většinou to znát i na výsledku.

Bonusy a nadstandard

Jak jsme zmiňovali, v případě, že se stavba realizuje dodavatelsky, bude pro stavebníka efektivnější uzavřít s příslušným odborníkem smlouvu na tzv.. technický dozor investora (zkráceně TDI). Technický dozor investora je - zjednodušeně řečeno - stavebním dozorem s přidanou hodnotou, bez zákonem daných limitů. Poskytuje stavebníkovi širší paletu činností, zejména z oblasti investičního managementu. Ještě širším záběrem, především ve fázi přípravy stavby, disponuje tzv.. poradenský inženýr. Spolupráce s poradenským inženýrem již ve fázi definování stavebního záměru se nám vrátí v rychlejším, hladším, a tedy levnějším průběhu dalších procesů. Erudovaný technický dozor se zkušenostmi investora bude užitečný již při výběru zhotovitele, posuzování jeho referencí, ale i při kontrole projektu či rozpočtů. Jeho účast je však přímo životně důležitá při uzavírání smlouvy o dílo se zhotovitelem, protože pokud v ní dozor nenajde dostatečné páky na výkon své činnosti, může se během realizace rozkrájet, na neukázněného stavbyvedoucího bude nevyhnutelně krátký.
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Topný systém je vždy potřeba přizpůsobit konkrétnímu objektu

Vybíráte vhodné vytápění do svého domu? Správný výběr limituje velké množství podmínek z vnějšího i...
více…

Výběr správného komína

Návrh a projekt domu by měl vypracovat architekt tak, že zohlední všechny požadavky majitele a rovněž zajistí...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výhled z podkroví - vikýř

Ať si říká kdo chce, co chce o (ne)výhodách a porovnáních konstrukčních tvarů, stavebních materiálů, postupů...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Základní zásady při navrhování komínů

Komín je především funkční součástí domu, ne módním doplňkem. Většinou je z něj vidět pouze malou část, ale...
více…

Život v satelitních městečkách není pro všechny a vůbec není ideální!

Satelitní městečka se v Česku ve větší míře začaly stavět koncem minulého století. Lidé chtěli bydlet v domě...
více…

Moderní plastová okna - investice, která se vyplatí!

Plastová okna, to je poměrně vysoká investice, která se ale vyplatí a časem dokonce vrátí. Je to položka na které...
více…

Dům na míru má své výhody, ale dům z katalogu je také dobrou investicí

Výběr domu je velmi závažné rozhodnutí. Vybrat si dům z katalogu nebo nechat vypracovat projekt na míru? Obě varianty...
více…

Dům na klíč, který je ohleduplný k životnímu prostředí a zdraví svých obyvatel

Je vám blízké ekologické chování? Třídíte odpad, zbytečně nepoužíváte chemii a celkově vám není lhostejné v...
více…