Bydlení v podkroví - od nápadu po realizaci

Kdo  přemýšlí o podkroví, ten přemýšlí o střeše. A když myslí na střechu, tak i o jejím tvaru a konstrukci. Na nich bude roky záležet, než ti, co si usmysleli bydlet rovnou pod nebem, budou v útrobách střechy manévrovat.

bydlení, podkroví, střechy

Tvrzení, že zdařilá šikmá střecha má zohlednit tvar a hodnotu domu

v kontextu s okolní zástavbou, se stalo přímo poučkou.Vzhled a zejména tvar střechy má však mnohem širší dosah a přesahuje hranice optického vnímání. Šikmá střecha nejen podstatným způsobem ovlivňuje vzhled domu, na kterém vyrostla jako rovnocenná konstrukce hrubé stavby, ale při správném rozpoznání možností prostoru v jejím podkroví se může stát plnohodnotným bydlením i pro náročné adepty na koupi nebo rekonstrukci podkrovní nemovitosti.

Možnost bydlet v podkroví bez hlučných sousedů,

s výhledem z ptačí perspektivy a s vyhlídkou na originální dispozici je dobrým důvodem, abychom se vrátili k tématu zobytnění šikmé střechy.Zejména pokud se současné stavebnictví přepracovalo k technologiím a materiálům, které dovolují vestavět do podkroví byt s minimálními zásahy do střešní konstrukce i vzhledu původního domu.

Dobře připravená střecha

Bydlení v podkroví není až takovou novinkou, jakou by se mohlo jevit po boomu, který u nás nastal v 90. letech minulého století. Již koncem "století páry" se díky zvyšování cen pozemků začala pozornost obracet i na dosud neobydlené prostory pod střechou. Začaly první pokusy podkrovního osídlení odvážlivci nebo spíše lidmi, kteří si vzhledem k nedostatku prostředků velmi vybírat nemohli. Otevřený prostor pod střechou, který do té doby sloužil výhradně jako klimatická vyrovnávací zóna domu, svou konstrukční podstatu nepříliš změnil, a tak praobyvatelé podstřeší museli nejenže vyšlapat do svého hnízda, ale byly i oběťmi teplotních výkyvů.

Moderní vícevrstvé střešní pláště s tepelnou izolací,

ochranou proti vlhkosti a s odvětráním, technicky propracované konstrukce střešních oken s novými možnostmi osvětlení, možnost vlastního topení, únik před ruchem města, nerušené bydlení bez koupě pozemku, šance na řešení dispozice podle vlastních představ, často v podobě mezonetového bydlení, natolik zatraktivnily podkroví, že získat byt v tomto prostoru se nejednou stává prestižní záležitostí. Příjemný podkrovní životní styl se vám však může "přihodit" pouze v prostoru střechy s optimálním tvarem a konstrukcí. Důležité je vědět, jak využít ve svůj prospěch nejen výhody, ale i nevýhody zdánlivé podkrovního prostoru.

Prostor pod hřebenem střechy se sklonem nad 45 ° může

alespoň zčásti posloužit jako další podlaží (ale jen v případě, že tento prostor má alespoň polovinu plochy se světlou výškou minimálně 2,3 m). Výškové členění přidává na atraktivitě interiéru podkroví. Pokud prostor pod hřebenem nevyhovuje obývání, stále může sloužit na odkládání věcí nebo umístění rozvodů. Komíny, schodiště, větráky a šachty jsou pevné body, na které musí prostor přirozeně navazovat. Nižší světlou výšku podkrovního bytu (minimálně 1,3 m) lze akceptovat tam, kde zařízení nábytkem nedovolí bezprostřední přístup ke stěně ve snížené části střechy. Na vybudování podkroví jsou vhodné střechy se sklonem od 35 do 55 °. Maximální využití plochy podkroví se podaří nejdříve pod střechou nakloněnou pod 45 ° úhlem. Některé parametry přímo určuje norma: světlá výška stropu obytných místností v rekonstruovaném podkroví má být nejméně 230 cm, v nově postavených podkrovních bytech alespoň 260 cm. V místech zkosení je nejmenší světlá výška 110 cm, odkryté volné trámy by měly být ve výši minimálně 210 cm.

Konstrukce krovu

Zatížení, které působí na střešní krytinu, se musí přenést prostřednictvím jednotlivých prvků krovu do hlavní nosné konstrukce budovy a odtud až do základové půdy. Zatížením může být kromě vlastní tíhy například síla větru či napadaný sníh. Návrh konstrukce krovu musí podrobně staticky posoudit statik, přičemž je třeba zohlednit přitížení střechy nejen vrstvami tepelné izolace, ale i vnitřní povrchovou úpravou.

Lexikon základních pojmů

 • Krov - soustava dřevěných nebo jiných prvků tvořících nosnou kostru pro uložení vrstev střešního pláště a krytiny a přenesení zatížení do nosného systému budovy.
 • Krokev - šikmý dřevěný prvek krovu, který slouží k uložení podkladových latí na pokládání krytiny.
 • Vaznice - dřevěný prvek horizontálně umístěný v konstrukci krovu, na který se ukládají krokve.
 • Hambálek - dřevěný prvek, který spojuje dvě krokve.
 • Vazný trám - horizontální dřevěný prvek, který je umístěn v dolní části krovu. Přenáší zatížení ze střechy do nosných stěn budovy.
 • Pozednice - dřevěná část krovu položená na zdivu (v dolní části krovu), na kterou se kladou krokve.
 • Vzpěra - šikmý dřevěný prvek nacházející se v dolní části krovu. Slouží k podepření hlavní vzpěry a věznice v krovů s velkými rozpětími.
 • Kleština - vodorovný dřevěný prvek krovu, který spojuje podpůrný sloupek s hlavní vzpěrou nebo dvě protipoložková krokve, čímž se zabrání deformacím.

Statika krovů je založena na systému uzavřených trojúhelníků,

které jsou v jejich vrcholech pevně spojeny a vzájemně provázané prvky zajišťujícími tuhost střechy ve všech směrech. Konstrukce krovu logicky vyplývá z tváření střechy či naopak - tvar krovu podmiňuje tvar střechy. Tvary a rozměry vycházejí z technických požadavků, ale ovlivňují jejich regionální a architektonická hlediska. Mezi nejpoužívanější krovy rodinných domů patří vaznicové soustavy - hambálek, stojatá a ležatá stolice. Konstrukce krovu závisí na sklonu střešních rovin, rozponu, materiálového provedení a hmotnosti krytiny.

Tvar střechy pro začátečníky a mírně pokročilé

Střecha se dá dotvořit, ale ne přetvořit, proto je v případě vestavby důležité vyhlédnout si vhodný tvar střechy.

Pultová střecha

Podobnost pultové s plochou střechou není čistě náhodná, naopak - stejně jde o jednu střešní plochu, avšak se sklonem větším než 10 °, která odvádí dešťovou vodu jen na jednu stranu a na hřebeni přiléhá na svislou stěnu. Pro svou "prostoduchou" konstrukci byla v lepší architektuře dob minulých zatracovaná. Moderní stavitelství ji omilostilo ve chvíli, kdy bylo zjištěno, že dům s pultovou střechou je výborným řešením při stavbě ekologických domů: fasádou budovy s velkými zasklenými plochami, které jsou orientovány na slunečnou stranu, proudí do interiéru sluneční energie, přičemž odvrácenou stranu domu chrání nakloněná rovina střechy. Pro jednoduchost konstrukce se opět dostává do pozornosti architektů a stavebních firem. Na kratších bocích domu je pultová střecha ohraničená kolmými štítovými stěnami ve tvaru pravoúhlého trojúhelníku. Prostor pod pultovou střechou může zajímavým způsobem zatraktivnit byt na nejvyšším podlaží domu tak, že se stane součástí obytného prostoru. Na vybudování samostatného podkrovního bytu tento tvar střechy neposkytuje dostatek místa.

Stanová střecha

Čtvercový půdorys zastřešený čtyřmi stejnými šikmými plochami, které se sejdou v jednom bodě na vrcholu, může za tvar stanové střechy.
Podnes je zejména venkov obdařen typickým rodinným domům ze 70. let minulého století - zděnou kostkou pod pyramidou šikmé střechy, která bez radikální změny tvaru krovu nemá velké šance na vytvoření obytného podkroví. Konstrukci krovu chybí hřeben a jediné místo pod vrcholem, které může mít příznivou světlou výšku, se rovná délce strany čtvercového půdorysu.

Sedlová střecha

Tyto střechy jsou pro svůj jednoduchý tvar a možnost prosvětlení podkroví i svislými zasklenými plochami v kolmých trojúhelníkových štítových stěnách k podobně vyhledávaným jako střechy valbové. Sklon běžné sedlové střechy 45 ° z ní dělá konstrukci vhodnou pro zabydlení; dokonce ještě i při sklonu 35 ° existuje řešení - světlou výšku můžeme získat zvýšením nadezdívky nebo osazením na konzolovitě vyložený obvodový věnec. Dvě střešní roviny, které nese nekomplikovaná konstrukce krovu, se setkávají na hřebeni. Čím je větší výskyt dešťových a sněhových srážek, tím strmější by měla být střecha, která odvádí dešťovou vodu na dvě strany.

Valbová střecha

Na rekonstrukci spojenou se vestavbou podkrovních bytů se nejčastěji využívají valbové střechy, které během své existence nejvíce rozvlnily městskou krajinu, a tak se staly jejím synonymem. Dvě dlouhé a dvě kratší šikmé roviny nad obdélníkovým půdorysem se setkávají v hřebeni střechy, která je svým tvarem v nejbližším příbuzenstvu se sedlovou střechou. O něco složitější konstrukce krovu podpírá na užších stranách budovy trojúhelníkové střešní plochy - valby, které nahradily štítové stěny.Valbovým tvarem se často zahrnovalo domy s půdorysem ve tvaru L.

Mansardová střecha

Mansardová střecha se svou lomenou střešní plochou je tvarově nejvhodnějším adeptem na vybudování podkrovního bytu. Horní část střechy s menším sklonem se najednou "prolomí" do dolní části, jejíž větší sklon uvolní více světlého prostoru v podstřeší.
Charakteristický je i složený tvar štítových svislých stěn (trojúhelník, který ve spodní části přejde do lichoběžníku). Plochu půdorysu podkroví mohou její obyvatelé plně využívat včetně obestavěného prostoru podkroví. Mohutný tvar mansardové střechy potřebuje rozumně opticky vyvážit hmotou domu.Obložením posledního podstřešního podlaží střešní krytinou může vzniknout nepravá mansardová střecha.

Dobře situovaný dům s vhodnou střechou,

k tomu vlastníci objektu, s nimiž je třeba dohodnout a podepsat smlouvu o odstoupení či prodeji prostor střechy za pevně stanovených podmínek pro obě strany. Souhlas s rekonstrukcí podkroví, přestavbou, nástavbou či vestavbou do střechy daný shodným projevem vůle spoluvlastníků domu a odborně vyhotovený stavební projekt jsou nezbytnou podmínkou pro získání stavebního povolení na stavbu podkrovního bytu. Pokud smysl této "jednoduše" rozvité věty neodradí budoucí obyvatele od dalšího vyřizování, pak jsou na dobré cestě k nabytí nemovitosti v podstřeší.

Proč by vlastníci bytového domu mohli souhlasit se stavebním záměrem?

Rekonstrukce podkroví vyřeší opravu zatékající střechy, ozdraví konstrukci krovu, během stavby lze rekonstruovat zastaralé instalace v bytovce.Zatímco padne rozhodnutí o vhodné střeše, neopomenout důkladnou prohlídku: vytipovat rizikové části střešní konstrukce zejména v místech uložení dřevěných prvků na zdivu (pozednice, prahy, vazné trámy) a v místech s vyšším výskytem vlhkosti, zkontrolovat stav krovu pod porušenou střešní krytinou. Až na základě takové obhlídky předběžně zjistíte rozsah prací a samozřejmě nutné finanční výdaje. Zjištěný stav trámů umístěných pod dlažbou, uložených do vnější zdi či procházejících v blízkosti komínových těles rozhodne, zda se porušeny dřevěné prvky vymění celé, nebo se původní prvky zajistí a vymění se jen jejich nejvíce poškozené části. Dřevo určené na rekonstrukci či stavbu krovu musí být zdravé, odkorněné, suché, s vlákny rovnoběžnými s podélnou osou, bez trhlin a suků, které by oslabily průřez.

Bydlení pod střechou a úřady - jak neudělat chybu při vyřizování stavebního povolení?

Třeba najít projektanta, který vypracuje projektovou dokumentaci jako podklad pro stavební povolení. Na základě projektu vydají na stavebním úřadě seznam dotčených sítí.Vybavení jednotlivých povolení trvá asi tři až čtyři měsíce. Počítejte s tím, že stavební povolení nabude právní moci až po 15 dnech od jeho vydání. Nejčastější chybou stavebníků je nesprávný odhad termínů vyřizování dokladů, neznalost stavebního zákona, nesprávné sestavení harmonogramu výstavby, nesoulad technologie výstavby a nedoceněná důslednost při podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby.

Kolik peněz se postupně utratí na jednotlivé fáze stavby

nákup materiálu, odvoz odpadu, rekonstrukci, případně výměnu krovu, ... až po dokončovací práce? V etapě výstavby si třeba určit orientační harmonogram podle toho, o jaké stavební činnosti půjde - zda se vybuduje nový krov, nebo se adaptuje starý. V každém případě je lepší oslovit odborníka už jen proto, že většinou existuje několik možných řešení, kterými se dá uspořit a současně navrhnout prostorově, konstrukčně a dispozičně nejpřijatelnější návrh. Na první pohled zanedbatelná záležitost přitom může narušit záměr celé stavby. Při jednotlivých fázích stavby lze procentní rozložit náklady takto:

 • dřevěný krov, krytina, střešní okna - 45% nákladů střechy
 • fólie, zateplení - 20% nákladů střechy
 • rozvody energií, sádrokarton, malování, stěrka - 35% nákladů střechy

Je výrazný rozdíl mezi vynaloženými náklady na bydlení v podkroví

a náklady na koupi bytu, či dokonce stavbu rodinného domu? Bydlení v podkroví pod existující střechou je jednoznačně levnější ve srovnání se stavbou domu s obdobnou obytnou plochou, zejména pokud jsou krokve a tašky v uspokojivém stavu - pak se investice týká zateplení krovu, fólií, střešních oken, instalací rozvodů, sádrokartonu, podlahy a dveří. Nemusíte kupovat stavební pozemek, řešit přípojky na inženýrské sítě, stavět základové konstrukce ...

Do jaké míry se musí zachovat tvar střechy?

Tvar střechy lze měnit pouze se souhlasem statika a případně i předmětného památkového úřadu.

Podkroví ve městě - nejsou již všechny vhodné střechy obsazeny?

Když se podaří najít vyhovující podkroví a vstoupíme do jednání s vlastníky objektu, jaké jsou běžné požadavky, které by měl stavebník splnit? Na území Prahy se v roce 1990 nacházelo 900 střech, které potřebovaly okamžitou opravu. Majitelé měli problém najít za odstoupení střešní plochy zhotovitele. Dnes se situace změnila, střech vhodných na přestavbu je podstatně méně a podmínky pro zhotovitele jsou mnohem tvrdší (zateplení budovy, výměna inženýrských sítí, oprava fasády, stoupaček a vyřešení dalších podmínek, kterými majitelé podmiňují souhlas). V nejednom případě je však největším problémem skutečnost, že spolumajitelé se neumějí mezi sebou dohodnout. Nejednou se stává, že odmítnou i výhodnou nabídku na realizaci nové střechy. Po určitém čase však nastává kritická situace - například se propadne shnilá střecha a je nutná okamžitá náprava. Tehdy se může zvýšit rozpočet i o několik set tisíc korun. Ceny bytů v podkroví se pohybují různě v závislosti na lokalitě.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Střecha pro nízkoenergetický dům

Střecha pro pasivní či nízkoenergetický dům by měla splňovat určitá kritéria. Již při výběru je třeba...
více…

Půdní vestavba - podkroví

Při bydlení v podkroví je mimořádně důležitý správný návrh a zhotovení celé konstrukce střechy, zejména...
více…

Kvalitní střešní plášť

Existuje množství činitelů, které na střešní plášť působí nepřetržitě nebo střídavě během roku. Mezi ně...
více…

Střešní izolace - konopí, ovčí vlna

Konopí, ovčí vlna, celulóza, korek; tento výběr nevypadá jako výsledek vědeckého pokroku kosmického věku ani...
více…

Plechová střešní krytina opět v kurzu

Jedním z nejpodstatnějších hledisek při výběru krytiny je vstupní materiál, ze kterého se jednotlivé střešní...
více…

Střechy a nové druhy konstrukcí

Střechy rodinných a bytových domů se dnes navrhují převážně jako sedlové, jejich nosná konstrukce je většinou...
více…

Kdy se vyplatí investovat do podkroví

Rozhodli jste se investovat do vlastního bydlení, ale nové bytovky vás nelákají, pozemky v širším centru jsou...
více…

Střecha - estetika, funkčnost a životnost

Střecha dotváří celkový dojem nejen samotné stavby, ale má vliv i na širší okolí. Měla by proto být v...
více…

Střecha z plastové krytiny, slámy, břidlice nebo dřeva?

Na tuzemském trhu je velký výběr krytin. Každá z nich má své klady, ale zejména pravidla, které je třeba...
více…

Údržba a drobné opravy střechy

Údržba a drobné opravy patří k životu každého domu. Zanedbané konstrukce si po několika letech i tak vyžádají...
více…