Rekonstrukce starého domu z důvodu úspory a zdravějšího bydlení

Je všeobecně známo, že rekonstrukce stávajících rodinných domů představují proces nesrovnatelně náročnější, než je výstavba nových domů. A ještě náročnější budou, pokud přestavbou chcete dosáhnout nadstandardně vysokou energetickou úspornost stavby. Pokud nechcete sklouznout do průměrného katalogového designu, čeká vás v první řadě výběr architekta, který dá vašemu staršímu domu kromě nových stavebně vlastností i zcela novou tvář. Pokud váš starší dům nese konkrétní charakteristické znaky místní či regionální architektury a vy je chcete zachovat i v novém designu, budete muset k tomuto úkolu přistupovat mimořádně citlivě.

rekonstrukce, stavební firma, projekt, pasivní dům

Když rekonstrukce, tak do pasivního standardu

Pojem energeticky úsporné domy se v povědomí české odborné i laické veřejnosti trochu pomalu, ale neodvratně přesouvá z oblasti vědecké fantastiky do oblasti reality. Díky rozumným investorům, stále zkušenějším stavitelům, ale především díky progresivním architektům a projektantům roste i počet energeticky pasivních rodinných domů (EPD). Navrhují je certifikovaní architekti, jejich projekty vyhotovují certifikovaní projektanti a staví je firmy s certifikátem vystaveným Passivhaus Institutem v německém Darmstadtu nebo Institutem pro energeticky pasivní domy v Praze. Ty investorům zaručují, že jejich vlastníci opravdu projektují a staví domy se stavebně vlastnostmi EPD. Najít je není problém, pokud umíte na sociální síti vyhledávat správným textovým zadáním. Seriozní firmy na svých stránkách zveřejňují informace o své odborné způsobilosti a ve fotogaleriiích umožňují zájemcům nahlédnout do svých referenčních staveb. Jak ale zjistíte, zda stavební firma dokáže podle projektové dokumentace přestavbu staršího rodinného domu do energeticky úsporného, ​​respektive pasivního standardu skutečně realizovat?

Úloha projektanta

Prvořadým úkolem projektanta rekonstrukce bude uložit pod novou fasádu vše, co dům ochrání (zejména před vodou vzlínající z terénu pod základy a vodou pronikající přes konstrukci a střechu). Kromě toho musí naprojektovat všechny izolace tak, aby dosáhly co nejvyšší hodnoty vzduchotěsnosti a zabránily úniku tepla z interiéru a zároveň průniku chladného i horkého vzduchu z exteriéru do interiéru. Rovněž musí navrhnout vhodný typ konstrukce pro instalaci tepelné izolace a parozábran. Nakonec musíte vybrat stavební firmu, která rekonstrukci zvládne v dohodnutém termínu a za přijatelnou cenu.

Nespoléhejte na dobré slovo

Laické nabídkové řízení nese riziko, že podlehnete dobře nacvičenému verbálnímu přesvědčování šéfa partie "zkušených" řemeslníků. Mnozí investoři podlehnou na první pohled mimořádně výhodné cenové nabídce samozřejmě bez DPH. Neméně lákavý je určitě i slib o ukončení prací v termínu, který by žádná renomovaná firma zřejmě nedokázala dodržet. Jak si však ověříte, zda firma skutečně dokáže zrekonstruovat starší dům do energeticky úsporného standardu? Rozhodně se vyhýbejte výběru na základě doporučení sousedů z ulice, případně známého. Některé firmy pracují na základě objednávek různých dohazovačů, zpočátku s vysokým nasazením, ale postupně i s novými a vyššími nároky na stavební materiál, nářadí a nástroje. Jen náhodou byste mezi nimi našli skutečně odborně zdatné řemeslníky, nemluvě o problematickém dokazování způsobilosti k rekonstrukci domů do energeticky úsporného standardu. Přinejmenším ztratíte čas neplodnými dialogy v duchu: "Nebojte se, pane domácí, my jsme už zateplili desítky domů, zvládneme i ten váš." Svou pozornost byste měli zaměřit na takové firmy, které vám bez váhání poskytnou k nahlédnutí uvedené certifikáty i kontakty na své klienty, kteří již v rekonstruovaných domech s úsporným energetickým režimem bydlí. V evropských zemích je běžné, že klienti zvažují a hodnotí různá kritéria, než s firmou uzavřou obchodní smlouvu. Toto v České republice ještě není běžný způsob prověřování stavebních firem, a právě proto stále jde nalézt na stavebním trhu množství stavebních skupinek pracujících systémem "dnes tady, zítra tam, pozítří jinde".

Reference

Ve většině zemí Evropy je vyžádání si referencí celkem běžný způsob, jak si ověřit dobré jméno společnosti a spokojenost dalších klientů s její prací. Renomovaní architekti, projektanti a stavitelé nabídnou novým investorům kontakty svých spokojených klientů i sami. Jejich služby sice nebývají levné, ale v tomto případě si musíte uvědomit preference: buď zaplatíte více za profesionálně vyhotovenou rekonstrukci, nebo (i přes nabídku o 30 či 40% nižších nákladů) zaplatíte nakonec za nanejvýš pochybný výsledek stejnou, a pravděpodobně dokonce vyšší cenu. Vyloučit se nedají ani pozdější dlouhotrvající reklamační opravy díla.

Definitivní výběr

O definitivním výběru dodavatele rekonstrukce byste tedy měli rozhodovat i po konzultacích s investory bydlícími v rekonstruovaných domech. Pokud v nich přežili alespoň jeden cyklus jarního a podzimního větrání, letního chlazení a zimního vytápění interiéru, podají vám relevantní informace o funkčnosti technických zařízení instalovaných v domě, o energetických úsporách dosažených tepelnými izolacemi a montáží speciálních oken a dveří, které jsou určeny pro EPD. Neměli byste vynechat ani technické parametry zrekonstruovaného domu, které jsou stanoveny v projektové dokumentaci, a hodnoty dosažené na základě reálné spotřeby energie. Záznamy o spotřebované energii ukáží, zda teoretické výpočty odpovídají skutečnosti. Nejdůležitějšími v souvislosti s kvalitou provedení tepelné izolace jsou zejména měření v oblasti styků základů a konstrukce střechy s obvodovými stěnami domu, jakož i oken a dveří s ostěním. Kromě testu neprůvzdušnosti (blower door test) vás pochybností o kvalitně vyhotovené vzduchotěsné obalové konstrukci domu zbaví i zimní měření termovizní kamerou. Pozor: Pokud dodavatel rekonstrukce není ochoten přistoupit na tato měření vlastností rekonstruované stavby, buď nemá jistotu, zda rekonstrukci v energeticky úsporném standardu zvládne, nebo si je jistý, že to nedokáže. V přítomnosti projektanta si můžete ověřit, jak stavitel hodlá realizovat izolaci základů domu; že jde o konkrétní odborné postupy, měli byste alespoň obecně ovládat problematiku hydroizolace a tepelné izolace stavby. Pokud na konzultaci projektant přijít nemůže, bude prospěšné, pokud vám alespoň v hrubých rysech vysvětlí postup a smysl rozhodujících prací. V průběhu konzultace získáte přehled o odborné způsobilosti stavitele a i bez odborného vzdělání zjistíte, zda stavitel pochopil, co od něj očekáváte, a zda věří vlastním schopnostem. Konzultace s dodavatelem rekonstrukce je důležitá ke zjištění jeho odborné způsobilosti, ale důležitý je i váš osobní dojem - pokud si se stavitelem od začátku porozumíte i lidsky, je nanejvýš pravděpodobné, že v průběhu rekonstrukce nedojde ke komplikacím ani konfliktům.

Důvěřuj, ale dozoruj

Pokud jste si vybrali toho pravého dodavatele a podepsali s ním dodací smlouvu, a  máte výkaz výměr i finanční rozpočet a také časový harmonogram prací, zbývá už jen získat poctivý a nekompromisní stavební dozor. Vytíženost stavebních inženýrů s kulatým razítkem je i v době probíhající ekonomické krize poměrně velká. Jak tedy získat stavební dozor, který během rekonstrukce vašeho postaršího rodinného domu nebude kontrolovat jiné stavby? V první řadě nepodlehněte nabídce stavitele využít služeb jeho "právě volného" známého, nedejbože, rodinného příslušníka. Stavební dozor musí zastupovat stavebníka, ne stavitele.Dobrý stavební dozor bude dohlížet na dodržování všech podmínek rekonstrukce: kontrolovat rozpočet a výdaje, sledovat dodržování postupu a způsobu rekonstrukce dle projektové dokumentace a podle stavebního povolení schváleného stavebním úřadem sledovat dodržování časového harmonogramu. Kromě toho by měl kontrolovat zejména ty části rekonstrukce, které po dokončení prací zůstanou skryté nebo nedostupné, jakož i odstranění případných chyb či nedokončených prací. Měl by také povolovat realizaci specifických prací a za jistých okolností (nesprávné technologické postupy, nedodržení stavebních norem stanovených pro rekonstrukci nebo při použití nevyhovujících stavebních materiálů) může rekonstrukci i pozastavit. Stavební dozor má i řadu dalších povinností, podstatné však je, že dohlíží na kvalitu rekonstrukčních prací, použitých stavebních materiálů a na účelné vynakládání vašich financí. V konečném důsledku je i účastníkem kolaudačního řízení. Je to anděl strážný obnovy vašeho rodinného domu, proto jeho výběru věnujte zvýšenou pozornost a opět dbejte na získání referencí.

Bydlete zdravě a úsporně

Žijeme časy častých a radikálních změn, z nichž se nás, běžné spotřebitele, nejvíce dotýkají změny cen produktů a služeb. Nejcitlivěji vnímáme zvyšování cen potravin, nájemného a energie - produktů každodenní spotřeby. Zatímco ceny potravin a nájemného ovlivnit sami nedokážeme, spotřebu energie můžeme změnit poměrně výrazně. Rekonstrukce do energeticky úsporného, ​​až pasivního standardu jsou řešením pro tisíce domácností v rodinných i bytových domů, pro školy a internáty, administrativní i hospodářské budovy, zkrátka pro všechny starší stavby s nadměrnou spotřebou energie. A jelikož nejcitlivěji na změny cen reagují individuální investoři, měli by si uvědomit, že primárním cílem rekonstrukce nemá být jen kosmetická úprava domu, výměna oken a dveří, topného systému ... Rekonstrukcí rodinného či bytového domu byste měli dosáhnout především zkvalitnění bydlení zohledňující zdraví jeho obyvatel a snížení spotřeby energie minimálně o 70%. Za dosažení tohoto cíle stojí všechna úskalí.

Délka rekonstrukce a cena

Rekonstrukce staršího domu se od novostavby liší kromě stavebních postupů i rozpočtem a časovým harmonogramem. Zatímco v případě novostavby víte z výkazu výměr typ, parametry, vlastnosti i množství použitých materiálů (± 5%) zcela přesně, v průběhu rekonstrukce se může změnit druh materiálů a odchylka v množství může být i 20%. Zatímco čas novostavby lze vypočítat poměrně přesně i s ohledem na změny počasí v daném období, přesně vypočítat čas rekonstrukce je těžší. Nepředvídatelné negativní "objevy" v základech, nosných a střešních konstrukcích, ale i odlišné stavební postupy při aplikaci netradičních stavebních a izolačních materiálů mohou zapříčinit významný časový skluz rekonstrukčních prací. U takových prací je potřeba komplikace raději předpokládat, proto by měla být kontrola harmonogramu investorů i dodavatelů častější. Pokud se dodavatel zdráhá harmonogram předložit, zvyšuje se pravděpodobnost nedodržení termínů vyhotovení rekonstrukce, ale hrozí i konflikty - a ty stavebnímu procesu nepomohou.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


KC Professional – elektronický dávkovač desinfekčního přípravku na ruce, nerezový

Designový dávkovač dezinfekčního přípravku na ruce, to není jen účinná prevence infekčních chorob, ale také...
více…

Argonit Gel Clorattivo – sanitizační a chlorový odstraňovací prostředek, 5 KG

Čistící prostředky s obsahem chlóru jsou velmi účinné, přesto často brané jako poslední možnost dokonalého...
více…

Argonit Gel Clorattivo – sanitizační a chlorový odstraňovací prostředek, 1 L

Produkty s obsahem chlóru jsou velmi účinné, přesto často brané jako poslední možnost dokonalého vyčištění. K...
více…

Argonit AS21 – čistič tvrdých povrchů, 1l

Žijeme v době, kdy již dezinfekce povrchů není nutností jen v nemocničních zařízeních. Pomalu se stává denní...
více…

Argonit Alcool 70 – Hydroalkoholický detergent, 70 % alkoholu,750 ml

Dezinfekční a zároveň čistící prostředky na bázi vysoké koncentrace alkoholu jsou pro své úžasné vlastnosti velmi...
více…

Uni5 Agrumato C – koncentrovaný čistič podlah 1l

Čističe podlah se řadí velmi oblíbené a vysoce účinné produkty úklidové chemie. Protože čistá podlaha, to je...
více…

Argonit AF/2 – čistící prostředek a sanitizér pro gastro zařízení 750 ml

Dezinfekce je u práce s potravinami stejně důležitá jako neustálé udržování pracovních a skladovacích ploch v...
více…

Ušetřete na výdajích za domácnost a pořiďte si koberec

Nedávné události, které vedly ke zdražování cen energií, asi zaznamenal každý z nás. Dostáváme se tedy k otázce:...
více…

Limitovaná série – summer/léto 2017

Vůně léta může vyvolat příjemné vzpomínky a dokonale osvěžit bytový i komerční prostor. Na to vsadil i přední...
více…

Classic Summer Fresh

Svěží letní vůně v interiéru i v chladných zimních měsících? A proč ne! Stačí si jen správně vybrat. Letní...
více…