Pojištění stavby domu

Pokud se pustíte do stavby rodinného domu, nejde o malou investici. Může ztroskotat na nedostatku peněz, ale škodu během výstavby může nadělat i prudký liják či nevítaní zloději. Dá se vůbec proti nečekaným událostem chránit? Dá se pojistit dům během období, kdy ho teprve stavíte? A je pojištění pro stavebníka dobrovolné nebo povinné?

stavba domu, pojištění stavby

Odpověď na tyto otázky závisí na tom, jak stavbu financujete

Pokud nemáte dostatek peněz a půjčíte si v bance například přes hypoteční úvěr, máte starosti s pojištěním stavby vyřešeny. Při financování hypotékou je totiž pojištění povinné. Nemovitost, kterou je zajištěno čerpání hypotéky, musí být pojištěna minimálně proti poškození nebo zničení přírodními živly.

Totéž platí, pokud ručíte stavbou,

kterou financujete prostřednictvím hypotéky. Tedy pokud máte rozestavěnou stavbu, berete si hypotéku a touto stavbou za ni i ručíte, musíte ji mít pojištěnou.Jinak vám banka hypoteční úvěr nedá. Vždy musí být pojištěna alespoň ve výši úvěru a pojištění je vinkulováno ve prospěch banky během čerpání a splácení hypotéky. Po splacení hypotéky se vinkulace pojistného uvolní a záleží už jen na majiteli, zda dům nechá i nadále pojištěný.

Kdy je pojištění jen na vás

Pokud si výstavbu rodinného domu financujete z vlastních peněz, situace je jiná. Tehdy je jen na vás, zda si stavbu pojistíte; rozhodnout se můžete i o tom, kdy si ji pojistíte. Fáze výstavby, v níž se rodinný dům nachází, přitom nemá na výši pojistného vliv. Kolik budete za pojištění platit, závisí na pojistné částce a druhu pojistky. Pojišťovny se při stanovení pojistné částky řídí hodnotou stavby - buď rozestavěného rodinného domu, nebo hodnotou, kterou bude mít podle rozpočtu po dostavění. Na její výpočet mají svá pravidla.Většina pojišťoven dnes nepotřebuje znalecký posudek. Naopak, banka ho vždy vyžaduje, pokud si chcete vzít na dokončení stavby hypoteční úvěr. Neznamená to, že se znaleckým posudkem některé pojišťovny neřídí, není to však podmínkou.Jiné potřebují ke stanovení limitu rozpočtové náklady stavby, rozsah pojistného krytí, výši spoluúčasti nebo konečnou fakturu za postavení domu.

Pojistnou částku si lze určit

Výše pojistného tedy závisí na hodnotě stavby, která se stanoví v případě rozestavěné stavby podle rozpočtu na výstavbu nemovitosti. Pojistná částka by měla odpovídat hodnotě dokončeného domu. Ve většině pojišťoven je na klientech, jakou výši pojistné částky si určí. Výše pojistného se dá v průběhu stavby měnit, ale pouze tehdy, pokud se zvyšuje pojistná částka. To znamená v případě, že si stavebník hned na začátku neurčil pojistnou částku, která odpovídá hodnotě dokončené stavby. Pokud tak učinil, pojistné se během celého období nemění. Při pojištění rozestavěné stavby se určuje i základní minimální spoluúčast. Některé pojišťovny ji při základním pojištění nemají. Může být pevně určena nebo si mohou klienti výši spoluúčasti určit sami.

Pojistné se platí ve většině případů ročně

Existuje i možnost platit ho pololetně nebo čtvrtletně, ale obvykle za příplatek. Pojištění rozestavěných staveb se v mnohém podobá pojištění celé nemovitosti. Proto je výhodné, pokud již absolvujete cestu do pojišťovny, dát si ho pojistit už jako dokončenou stavbu, protože v některých pojišťovnách může po dokončení stavby pojištění dále pokračovat. V jiných pojišťovnách je třeba připojistit, a to buď od data kolaudace nebo od konce platnosti stavebního řízení.

Co je třeba si pojistit?

Ve většině pojišťoven platí, že budovu ve výstavbě, na kterou ještě nebylo vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí, lze v zásadě pojistit na stejná rizika jako dokončenou budovu. Rozdíly bývají v limitech pojistného plnění. Základní pojištění většinou kryje rizika, jako jsou požár, výbuch, úder blesku, pád letadla nebo jeho nákladu, pád stromů, stožárů, následky vichřice nebo krupobití, povodeň, záplava zemětřesení, sesuv půdy, skal, lavin, tíha sněhu a námrazy. Dále obsahuje pojištění proti nárazu dopravního prostředku, vandalismu (pokud škodu způsobil pachatel, kterého se policii podařilo vypátrat) a pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka vyplývající z vlastnictví pojištěné nemovitosti včetně přilehlého pozemku a z vykonávání stavební činnosti pojištěného jako stavebníka.

Pokud někomu základní pojištění nestačí, může se navíc připojistit

Připojištění může krýt škody na dalších dílech a částech stavby, jako jsou sklo, elektromotory, stavební materiál, stavební součásti a drobné stavební mechanismy, a to například i v případě vandalismu a krádeže. Jsou to specifika právě při výstavbě domů, u nichž je vyšší riziko krádeže stavebního materiálu.
Často se pojištění prodává formou balíčků. Při pojištění rozestavěné stavby bývají v levnějším balíčku pokryty většinou jen živelná rizika. Až dražší balíček kryje navíc krádež stavebního materiálu a drobné stavební techniky, násilné odcizení stavebních součástí a příslušenství pojištěné stavby. Klientovi uhradí i škody vzniklé krádeží a vzniklé náklady na odstranění následků pojistné události.

Délka pojištění může být různá

Většinou se pojištění rozestavěného domu uzavírá na dobu, dokud klient nezíská kolaudační rozhodnutí. Do té doby se dá v zásadě pojistit na riziko podobné jako u dokončené budovy. Nebo třeba o získání kolaudačního rozhodnutí vyrozumět pojišťovnu, která upraví pojistné. Častou praxí je i to, že pokud není stavba zcela zastřešená nebo nemá uzavřené všechny otvory, pojišťovny nekryjí v plném rozsahu rizika spojená s vichřicí a sněhem.

Co byste měli vědět ještě před podpisem smlouvy

  • Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, někdy končí dnem kolaudace, v některých případech platí dál.
  • Pojistné se platí nejčastěji ročně, někde se dá i pololetně nebo čtvrtletně.
  • Pojišťovny většinou přesně neurčují minimální ani maximální pojistnou částku.
  • Při určení pojistné částky se vychází se především z budoucí hodnoty stavby, pojišťuje se stavba jako celek a v jakémkoliv stadiu rozestavěnosti.
  • Pojistit se dá stavba nebo stavební materiál, stavební mechanismy a nářadí.
  • Záleží na majiteli domu, zda si zvolí hlavní pojištění, nebo také připojištění.
  • Některé pojišťovny nabízejí pojištění v balíčcích.
  • Při určení pojistné částky se nevyžaduje znalecký posudek, pojišťovny ji určují buď podle rozpočtu stavby, projektové dokumentace, nebo podle výchozích hodnot po dokončení rodinného domu, nebo si ji majitel stavby určí sám na svoji odpovědnost.
  • Pojišťovny vyplácejí škodu v nových cenách (v takovém případě se kryjí aktuální náklady na opravu) nebo v časových cenách (vyplatí se tolik, kolik byla škoda v době, kdy se stala pojistná událost).

Co dělat před zahájením stavby, poslední krok

Po zvážení nabídek jednotlivých stavebních firem jsme si vybrali tu, která pro nás dům postaví.

Následuje uzavření smlouvy o dílo. Je to velmi důležitý dokument, který vymezuje práva a povinnosti obou stran. Smlouva by měla být co nejdetailnější a vyžaduje přesné vymezení předmětu a místa stavby, termín jejího dokončení a převzetí, soupis prováděných prací a dodávaných materiálů včetně napojení na inženýrské sítě, cenu prací i materiálů, způsob platby, poskytované záruky na dokončenou stavbu, způsob reklamace a povinnost odstranění případných chyb a mnohé další údaje.

Důležité je dohodnout se na řešení případných neočekávaných nákladů nebo námi požadovaných změn v průběhu výstavby. Nechceme, aby se stalo, že firma nám po zhotovení domu předloží seznam dalších provedených prací, které nebyly předmětem smlouvy. Pro tento případ je vhodné do smlouvy uvést, že další práce se budou řešit formou dodatku ke smlouvě a až po jeho podpisu mohou být zrealizovány.

Celou smlouvu o dílo je vhodné nechat si vypracovat nebo alespoň zkontrolovat právníkem i stavebním odborníkem mimo společnost, s kterou smlouvu uzavíráme.