Stropní a střešní konstrukce

Jaký by to byl dům bez střechy a stropů. Určitě zajímavý, ale použitelný pro běžný život asi ne. Proto jsou stropní a střešní konstrukce nedílnou součástí každého objektu. K jejich základním funkcím patří oddělení prostorů domu směrem dolů a nahoru a přenášení vertikálního a horizontálního zatížení do nosných stěn nebo sloupů.

stavba domu, stropy, střechy

K důležitým úkolům patří i ochrana před tepelnými ztrátami,

vlhkostí, hlukem a v neposlední řadě i ohněm. Vzhledem k využívání solárních zisků by měla část stropních konstrukcí v nízkoenergetických domech splňovat také požadavky na tepelnou akumulaci.

Podlaha a stropy suterénu

Stropy, zejména však podlaha suterénu musí dosahovat vynikající tepelně izolační vlastnosti, aby se snížily tepelné ztráty na minimum. Proto se tepelná izolace při budování základové desky umisťuje nejen na desku, ale i pod ni. I podlaha nad přírodním terénem, ​​která se používá u nepodsklepených objektů, musí být kvalitně tepelně izolovaná. Při budování takové podlahy se doporučuje vytvořit první řadu zdiva obvodové stěny z kvalitního zdicího tepelně izolačního materiálu, například z pórobetonu. Vrstva tepelné izolace podlahy nad terénem by měla dosahovat tloušťky minimálně 20 cm.

V případě, že neuvažujete o vytápěném suterénu,

je třeba dostatečně zateplit strop. Při návrhu bodového domu se s takovou skladbou (základ by měl tvořit tzv.. masivní strop) počítá už při návrhu konstrukce. Obtíže však může způsobit renovace domu na nízkoenergetický standard, protože potřebná tloušťka izolace může snížit světlou výšku prostorů, což způsobí další nemalé problémy například u dveřních otvorů. Řešením by mohlo být použití vakuové izolace, která i při tloušťce 4 až 5 cm dosahuje stejných parametrů jako běžně používané tepelně izolační materiály v tloušťce kolem 20 cm. Nevýhodou takového řešení je vysoká cena vakuové izolace, která se na našem trhu objevuje jen výjimečně.

Druhy stropních konstrukcí

Na výstavbu rodinných domů jsou vhodné prefabrikované dutinové stropy bez horní betonové zálivky. Při návrhu stropních konstrukcí je vhodné upřednostnit konstrukce s minimálním podílem ocelové výztuže. Méně doporučené jsou monolitické železobetonové desky, protože hustá kovová síť armatury výrazně ovlivňuje přirozené elektromagnetické pole. Další možností masivní konstrukce je monolitický nebo montovaný železobetonový strop z prefabrikovaných stropních desek nebo panelů s odlehčenými dutinami. Jejich výhodou je minimální pracnost při realizaci, která v podstatě spočívá v zalití nebo zatření spár. Nosníky polomontovaných keramických stropů je vhodné ukládat v severojižním směru, aby ocelová výztuž nenarušovala siločary magnetického pole země. Výhodou těchto stropů jsou dobře tepelně izolační, tepelně akumulační, vlhkostně regulační, difuzní a akustické vlastnosti. Nutnost podepření při realizaci vyvažuje jejich rychlá a jednoduchá montáž.

Podobné vlastnosti jako polomontované keramické stropy

dosahují i ​​polo montované stropy z lehkého betonu a pórobetonu. Vzhledem k odstraňování a bourání stropních konstrukcí po skončení jejich životnosti jsou nejvhodnější dřevěné stropy. Při použití dřevěných stropních trámů je důležitý výběr dřeva, jakož i období jeho těžby, sušení a uskladnění. Mezi dřeva nejodolnější proti škůdcům patří jádrové dřevo z dubu nebo modřínu těžené v zimních měsících. Jelikož smršťování a otáčení jednotlivých dřevěných prvků po zabudování způsobuje problémy, mělo by mít dřevo maximálně 15% vlhkost.

V současnosti se však masivní dřevěné trámy nahrazují vrstvenými lepenými nosníky

Jejich výhodou je vysoká statická únosnost a jednodušší výroba tenkostěnných prvků, mezi nevýhody patří vysoký podíl lepidel použitých na slepení jednotlivých dřevěných desek. Lehké dřevěné stropy mohou být zhotoveny i jako skládané deskové stropy. Obecně mají dřevěné stropy slabé zvukově izolační schopnosti. Tento nedostatek se dá potlačit realizací tzv.. hrubé nebo slepé podlahy (dutina mezi stropními trámy se vyplní těžkým suchým materiálem, například cihlovou drtí), která může mít i přiznané viditelné trámy.

Střecha a střešní konstrukce

Základním úkolem každé střechy a střešní konstrukce je ochraňovat dům před vnějšími povětrnostními vlivy, proto musí střecha splňovat náročná kritéria na únosnost, tepelnou ochranu i ochranu proti pronikání vlhkosti. Střechy plní i důležitou estetickou funkci, protože svým tvarem uzavírají celou hmotu objektu. I když se pro nízkoenergetické objekty nejčastěji doporučuje sedlová střecha, neznamená to, že všechny nově postavené domy v nízkoenergetickém standardu se budou vzhledem na střechu podobat jako vejce vejci. Na výběr jsou různé druhy plochých i šikmých střech. Plochá střecha je téměř vodorovná plocha s mírným sklonem do 5 ° pro odvod srážkové vody. Plochou střechu lze využít i na další funkce, například jako zelenou střechu. Při realizaci ploché střechy je však třeba věnovat výjimečnou pozornost provedení všech vrstev a jednotlivých napojení střešního pláště na další části konstrukce. V případě šikmých střech patří po tvarové i technické stránce k těm jednodušším formám střechy pultové a sedlové.Jelikož na šikmé střechy nepůsobí tak intenzivně povětrnostní vlivy jako na ploché, na střešní plášť se nekladou tak vysoké nároky. Výhodou šikmých střech je i jejich jednodušší zařazení do okolní, zejména historické zástavby, možnost využití podkroví a výměny poškozených prvků povrchové krytiny. K nevýhodám patří vysoká pracnost, vysoké nároky na preciznost a vyšší náklady na stavbu.

Bez zateplení to není ono

Při každém návrhu střešního pláště je třeba klást velký důraz na jeho tepelně izolační vlastnosti. Proto je třeba ve střešním plášti vyřešit kvalitní tepelně izolační vrstvu, jakož i její napojení na svislé konstrukce. Tepelně izolační vrstva se nejčastěji realizuje mezi střešními krokvemi, respektive dodatečně pod rovinou střešních krokví. Další možností je tepelná izolace nad střešní rovinou, přičemž krokve mohou zůstat v interiéru viditelné. Výhodou tohoto řešení je nepřerušená tepelně izolační rovina, zvláštní pozornost však vyžaduje její napojení na obvodovou stěnu. Ke kvalitní střecha patří i další vrstvy střešního pláště: vnitřní obklad, parozábrana, podstřešní konstrukce, provětrávaná vzduchová vrstva a střešní krytina. Výběr materiálů jednotlivých vrstev střešního pláště by neměl záviset pouze na ceně materiálu, ale zejména od vhodnosti použití, jakož i ekologické bilance materiálů. V praxi to znamená, že by měly být upřednostňovány materiály, které mají nejmenší, respektive nemají žádný negativní vliv na naše životní prostředí.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Rizika neovlivníte, škody ano!

Pokud se pustíte do stavby rodinného domu, většinou do ní vložíte všechny své životní úspory a velice...
více…

Od projektu rodinného domu ke kolaudaci

Příběhy rodinných domů a životů v nich jsou různé a jedinečné. Až tak jedinečné však nejsou administrativní...
více…

Střešní ekologické izolace - celulóza a dřevovlákno

Byly doby, kdy střechy patřily zejména holubům, harampádí a na venkově zejména senu. V tom posledním případě to...
více…

Topný systém je vždy potřeba přizpůsobit konkrétnímu objektu

Vybíráte vhodné vytápění do svého domu? Správný výběr limituje velké množství podmínek z vnějšího i...
více…

Výběr správného komína

Návrh a projekt domu by měl vypracovat architekt tak, že zohlední všechny požadavky majitele a rovněž zajistí...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výhled z podkroví - vikýř

Ať si říká kdo chce, co chce o (ne)výhodách a porovnáních konstrukčních tvarů, stavebních materiálů, postupů...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Základní zásady při navrhování komínů

Komín je především funkční součástí domu, ne módním doplňkem. Většinou je z něj vidět pouze malou část, ale...
více…

Život v satelitních městečkách není pro všechny a vůbec není ideální!

Satelitní městečka se v Česku ve větší míře začaly stavět koncem minulého století. Lidé chtěli bydlet v domě...
více…