Tepelná pohoda ve vytápěných prostorách

V moderní společnosti tráví člověk větší část svého života, často i 23 hodin denně, v interiéru budovy - doma, ve škole, na pracovišti. Pro příjemný pocit v tomto uzavřeném prostředí je třeba splnit několik požadavků. Nejdůležitější složkou je tepelně-vlhkostní mikroklima, charakterizované optimálním tepelným stavem interiéru - tepelnou pohodou. Její narušení ohrožuje vyrovnaný teplotní stav lidského organismu, který patří k základní podmínce existence lidstva.

teplo, topení, zdraví, lidé, tepelná pohoda

Zóna tepelné pohody

Zónu tepelné pohody podmiňují subjektivní příjemné pocity člověka, které nezatěžují jeho termoregulační systém. Jde tedy o takový stav, ve kterém člověk nepociťuje ani chlad, ani nadměrné teplo. Při specifikaci jednotlivých veličin tepelného stavu prostředí se vychází z této definice tepelné pohody. Je proto zřejmé, že nezbytnou podmínkou takového stavu je tepelná rovnováha mezi uživatelem - člověkem a interiérem, ve kterém se nachází. To znamená, mezi teplem vyprodukovaným lidským tělem a jeho ztrátami do interiéru, bez zatížení termoregulačního systému. 

Faktory tepelné pohody

Stav tepelné pohody je závislý na šesti veličinách, které považujeme za faktory tepelné pohody. Jde o celkovou hustotu tepelného toku z lidského tepla (W / m 2), tepelný odpor oblečení (m 2. K / W) a tzv.. faktory prostředí - teplota vnitřního vzduchu (° C), parciální tlak vodní páry vnitřního vzduchu (Pa), rychlost proudění vnitřního vzduchu (m / s) a účinná teplota okolních povrchů (° C). Při objektivním určování jednotlivých veličin se faktory prostředí obvykle měří a faktory související s uživatelem se předpokládají v závislosti na ročním období, druhu místnosti a budovy a na uvažované činnosti osoby. 

Interiér budovy charakterizují

  • Teplota vnitřního vzduchu (° C) nebo absolutní teplota (K).Definuje se jako teplota vzduchu v daném místě interiéru uvažována v okolí lidského těla, 
  • absolutní vlhkost vnitřního vzduchu se vyjadřuje pomocí parciálního tlaku vodní páry vnitřního vzduchu. Definuje se jako tlak vodních par obsažený v určitém objemu vzduchu, který by vyvolaly, jestliže by samotné při téže teplotě zaujaly tento objem. Parciální tlak vyjadřuje skutečné množství vlhkosti, která se nachází ve vzduchu (na rozdíl od relativní vlhkosti nebo stupně nasycení), 
  • rychlost proudění vnitřního vzduchu (m / s) se definuje jako velikost relativní rychlosti proudění vzduchu v uvažovaném měřícím bodě interiéru. Je určena svou velikostí a směrem, 
  • účinná (průměrná sálavá) teplota (° C) nebo absolutní teplota (K) je teplota fiktivního uniformního okolí s absolutně černými povrchy, s nimiž by si subjekt sáláním vyměňoval stejné množství energie jako se skutečným okolím. 

Tepelné pocity 

Při vyhodnocování tepelně-vlhkostní mikroklima je důležité, aby optimální tepelný stav prostředí, který je charakterizován měřitelnými fyzikálními veličinami, odpovídal i subjektivním tepelným pocitům uživatele. Při takovém hodnocení se používá stupnice, kde 0 je označení pohody, 1 mírné nepohody, 2 nepohody a 3 značné nepohody, nebo podobně upravená sedmistupňová stupnice (7 stupňů od -3, což představuje zimu přes 0, která vyjadřuje neutrální pocity, až po + 3, což je horko). Tepelný stav konkrétního prostředí se následně vyjadřuje indexem PMV (Predicted Mean Vote) - zohledňuje průměrnou hodnotu tepelných pocitů velké skupiny uživatelů, kteří se v něm nacházejí. Index PMV je sice průměrná hodnota tepelného pocitu velké skupiny uživatelů, ale individuální pocit každého jednotlivce ze skupiny se může pohybovat kolem této hodnoty. Z tohoto důvodu se zavedl index PPD (Predicated Percentage of Dissatisfied), který vyjadřuje předpokládané procento osob nespokojených z prostředím, tedy těch, kteří by v daném prostředí pociťovali nepohodu nebo značnou nepohodu. Za akceptovatelné se považuje prostředí, ve kterém je alespoň 80% uživatelů spokojeno s jeho stavem. Hodnoty nižší než 80% svědčí o prostředí, které je v rozporu s termoregulačními procesy uživatele takového prostředí. 

Lokální tepelná nepohoda

V budovách během jejich životnosti má nezastupitelné místo technika prostředí, proto za hlavní cíl většiny vytápěcích, ventilačních, chladicích a klimatizačních systémů lze považovat zabezpečení tepelné pohody člověka při hospodárném vynakládání finančních prostředků. Při určování tepelné pohody člověka je třeba zároveň stanovit další požadavky na stav tepelné pohody, které by vyloučily možnost vzniku lokální tepelné nepohody na libovolné části lidského těla. Takovou nepohodu mohou zapříčinit: 

  • Asymetrické tepelné sálání, například chlad přes okna nebo neizolované stěny, 
  • vertikální teplotní gradient vzduchu (rozdíly teplot v interiéru v závislosti na výšce), 
  • teplá nebo chladná podlaha, 
  • proudění vzduchu (průvan). 

Hodnocení tepelné pohody

Pro zjištění čtyř faktorů prostředí, které charakterizují jeho tepelný stav v podobě fyzikálních veličin, třeba různé přístroje na jejich měření. Při měření teploty vnitřního vzduchu třeba vybírat přístroj, který bude mít minimální rozsah 10 až 30 ° C, přesnost alespoň ± 0,5 ° C a co nejkratší dobu reakce přístroje. Při měření lze použít dilatační, odporové, elektrické a termoelektrické teploměry nebo termomanometry. Při měření parciálního tlaku vodní páry vnitřního vzduchu se požaduje rozsah 500 až 2 500 Pa, přesnost ± 150 Pa a co nejkratší dobu reakce přístroje. Vhodné jsou dilatační vlhkoměry, psychrometry, odporové vlhkoměry nebo vlhkoměry na principu zjišťování rosného bodu. Přístroje pro měření rychlosti proudění vnitřního vzduchu by měly mít rozsah 0,05 až 1 m / s, vysokou přesnost a čas reakce alespoň 1 s. Při měření se dají použít termoanemometry, iontové anemometry nebo katateploměry. Přístroj na měření účinné teploty by měl mít podobné parametry jako přístroj pro měření teploty vnitřního vzduchu (rozsah 10 až 40 ° C, přesnost alespoň ± 0,2 ° C a co nejkratší dobu reakce). K použití jsou vhodné teploměry pro měření povrchových teplot, kulový teploměr nebo katateploměr. 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Teplovzdušné vytápění, tepelná čerpadla a využití elektrické energie

Díky zvyšujícímu se zájmu o šetření energiemi se v současnosti význam teplovzdušného vytápění stále zvyšuje....
více…

Vybíráme zdroj tepla

Nabídka zdrojů tepla je velmi rozmanitá. Vhodný zdroj tepla je třeba navrhnout podle tepelného výkonu a účelu,...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Krbová kamna, která nepotřebují komín

Teplo rodinného krbu už dávno není pouze záležitostí velkých rodinných domů. Pokud máte dostatek prostoru,...
více…

Bydlení a investice, které ovlivní pozdější náklady

Postavit si vlastní dům od základů je opravdu velmi náročné. Bez pomoci odborníků to snad ani není možné!  Za...
více…

Akumulační vytápění - náklady a technické řešení

Při stavbě rodinného domu je mimo jiné velmi důležité zvolit si vhodný topný systém, protože tímto rozhodnutím...
více…

Když chcete od podlahy víc, vyberte si podlahovou rigidní krytinu Allure

Otázka podlah je při zařizování útulného domova zásadní. Hlavní roli přitom hraje nejen dekor podlahy, který budete...
více…

Rostoucí ceny nemovitostí vytlačují mladé rodiny do menších bytů a z velkých měst

K dlouhodobě rostoucím cenám nemovitostí se v posledních měsících přidaly další faktory, které se již významně...
více…

Efficace Mobili – politura na nábytek, 0,75 l

Dřevěný nábytek bez lesku a s vrstvou prachu, to vůbec není hezká vizitka. Přitom není nic lehčího, než občas...
více…

Expert Floreale 5C 1l – parfémovaný prostředek na ošetřování podlah

Příjemně parfémované saponáty slaví úspěchy nejen v mnoha provozovnách, ale také v domácnostech. Přípravky se...
více…