Topení - topná soustava, výběr kotle a povinná údržba

Topná soustava se sestává ze zdroje tepla, z potrubního rozvodu s armaturami, z řídicího systému s prvky měření i regulace a z koncových topných těles. Každá složka tohoto systému plní svou přesně stanovenou funkci, a to s jediným cílem - dosáhnout rovnovážný teplotní stav v interiéru.

bydlení, topení, ústřední vytápění, energie, kotle na tuhá paliva

Ústřední vytápění,

při kterém je jeden zdroj tepla - a to kotel - je v našich domácnostech nejrozšířenější. Nejčastěji jde o kotle s výkonem od 50 do 70 KW, které spalují tuhá, kapalná nebo plynná paliva. Tyto kotle jsou nazývány malými zdroji tepla. V rodinných domech a bytech se obvykle kombinují i s přípravou teplé užitkové vody. Ve zdroji tepla se mění energie z paliva na teplo, které se předává teplonosné látce, například vodě.Prostřednictvím potrubního rozvodu se toto médium dále distribuuje do topných těles.

Výběr kotle

Při výběru nového kotle je důležité zvolit správný typ s odpovídajícím výkonem pro danou soustavu. Pokud by byl výkon malý, systém nedokáže dostatečně vytopit celý interiér. Pokud by byl výkon zbytečně velký, kotel bude příliš často vypínat, což by mohlo způsobit nadměrné opotřebení součástek. Před spuštěním nového kotle do provozu je nutné přesné nastavení a vyregulování systému. Kotle se vyrábějí buď závěsné nebo stacionární. Závěsné se často označují také jako nástěnné kotle a lze je osadit na volně přístupnou stěnu v kterékoli místnosti interiéru. Jsou určeny výhradně pro spalování plynných paliv a navrhují se pouze pro vodní vytápěcí soustavy a na ohřev teplé vody. Stacionární kotle se umísťují ve vyhrazeném prostoru. Často jsou osazeny na základní podstavec a připojené na odvod spalin do komínového tělesa. Stacionární kotle jsou určeny pro teplovodní otopné soustavy větších dispozičních prostorů a na přípravu teplé vody. Mohou spalovat všechny druhy paliv.

Kotle na tuhá paliva

mohou spalovat černé a hnědé uhlí, koks, kusové dřevo, dřevěné brikety a štěpky nebo pelety. Výhodou je nižší pořizovací cena, nevýhodou požadavek na skladovací prostor pro topivo, v minulosti i namáhavá a pracná obsluha.Elektrické kotle mají obvykle třífázové elektrické vedení. Jejich instalaci a provoz musí schválit příslušný dodavatel elektrické energie, který posoudí, zda je v dané lokalitě k dispozici dostatečná elektrická kapacita. Elektrické vytápění je oproti vytápění tuhým palivem a zemním plynem, finančně náročnější, nabízí však jednoduchou obsluhu a nehlučnost provozu. Kotle na plynná paliva mohou spalovat zemní plyn, propan-butan a bioplyn a patří k nejpoužívanějším kotlům. Mohou být klasické nebo kondenzační. Kondenzační kotle patří díky své vysoké efektivitě k vyhledávaným produktům.Jejich normovaný stupeň účinnosti je až 105%, protože dokáží zužitkovat i odpadní teplo. Z ekologického hlediska se některé druhy kondenzačních kotlů označují dokonce jako neutrální, protože mají minimální vliv na životní prostředí (minimální hodnoty emisních látek, které volně unikají do ovzduší). Kondenzační plynové kotle se obecně vyznačují vysokou účinností, stále se zmenšujícími rozměry a přitažlivým designem. Významným trendem při konstruování je i důraz na nehlučnost provozu a co nejnižší hmotnost jednotlivých modelů.

Regulace kotle

Vyspělé regulační systémy regulují teplotu v místnostech a řídí činnost kotle. Prioritně zajišťují registraci informací na správnou koordinaci jednotlivých článků otopné soustavy. I při náhlých a prudkých vnějších poklesech teploty jsou schopny udržet v interiéru konstantní teplotu. Hlavním úkolem regulátorů je optimalizace činnosti kotle s co nejmenší možnou spotřebou paliva. K starším typům kotlů lze také dodatečně instalovat regulátor, v novějších typech jsou regulátory zabudované v jejich nitru. Dají se ovládat i dálkovými ovladači. V rámci vysoké účinnosti topení doporučují odborníci také instalaci termostatických ventilů, které přes časové spínače zajistí individuálně seřízení teploty v místnostech. Takovým přesným nastavením můžete uspořit až 20% celkové energie vynaložené na vytápění. Díky správné regulaci zvýšíte hospodárnost celé otopné soustavy a navíc získáte vysoký uživatelský komfort.

Topné rozvody

Bezprostřední vliv na spotřebu tepla mají i rozvody. Správná izolace významně ovlivňuje snižování tepelných ztrát při transportu teplonosné látky. Stanovení tloušťky a určení počtu vrstev zateplení potrubí je úkol pro projektanta, protože se pro každé prostředí posuzuje individuálně. Samotnou montáž izolací třeba realizovat pouze v suchém stavu. Pokud se zateplují starší rozvody, je třeba je nejdříve odmastit, zbavit případné rzi a všech nečistot. Často používaným izolantem jsou minerální vláknité materiály, které se chrání kovovým nebo plastovým pláštěm uchyceným nerezovými páskami. Plášť bývá většinou z pozinkovaného nebo hliníkového plechu, příp. z plastové fólie. Styky musí být dilatované, aby umožňovaly pohyb potrubí. I těsnost a umístění spojů jsou důležité. Při zhotovení se dbá především na to, aby ve stycích nevznikly tepelné mosty. Vhodnou příležitostí pro kontrolu, zkvalitnění a modernizaci topných rozvodů je plánovaná výměna kotle.

Údržba otopné soustavy

Kotel v běžné domácnosti pracuje během jedné topné sezóny kolem 1 500 hodin v permanentním provozu. Pokud očekáváte od kotle efektivní a spolehlivý provoz, je pravidelná údržba bezpodmínečně nutná, protože i při provozu kotle platí, že pravidelná údržba šetří náklady. Díky malému úsilí můžete získat maximálně ekonomické a efektivní využití celé otopné soustavy. Navíc, minimalizujete pravděpodobnost vzniku poruch v topné sezóně. Pokud nechcete přijít při novém kotli o dvou a víceletou záruku, jste povinen zrealizovat první servisní prohlídku již po roce od jeho zakoupení. Následně je třeba běžnou údržbu realizovat minimálně jednou ročně. Důležité je vyčištění kotle od vodního kamene. Vodní kámen brání přirozenému prostupu tepla a snižuje účinnost kotle. Stejně důležité je odstranění vodního kamene z kulových kohoutů a jejich promazání. Při pravidelném servisu se čistí hořáky, nastavuje zapalování a kontrolují všechny ovládací a zabezpečovací prvky kotle. Provádějí se zkoušky těsnosti rozvodů vody a plynu, které jsou nutné zejména z bezpečnostního hlediska. Odvzdušňování kotle probíhá automaticky. Při odvzdušňování topných těles nezapomeňte vypnout oběhové čerpadlo, aby se systém nezaplní vzduchem. Pravidelné prohlídky a servis si můžete objednat ve více specializovaných firmách.Orientujte se však na společnosti s dobrými referencemi, které disponují renomovanými odborníky a rychlou dostupností k náhradním dílem.

Zákon o pravidelné kontrole kotlů,

otopných soustav a klimatizačních systémů. Mimo jiné ukládá majitelům kotlů povinnost pravidelných kontrol ve svých domácnostech. Oprávněná osoba - specialista vyhotoví po realizaci kontroly zprávu o výsledku kontroly s návrhem doporučení na odstranění případných poruch. Intervaly pravidelných kontrol jsou individuální. Závisí na druhu a výkonu kotle, druhu spalovaného paliva, kategorie budovy a několika dalších faktorů. Kotel starší 15 let podléhá i speciální kontrole a celá topná soustava se navíc musí podrobit komplexní kontrole.
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Umíte regulovat vytápění tak, abyste ušetřili?

Ve snaze dosáhnout co nejnižší náklady na vytápění, a přitom neztratit tepelnou pohodu se hromadně zatepluje,...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Topit, šetřit a větrat?

Energetickou náročnost větrání lze snížit tak, že se instalují tzv. zemní výměníky tepla (zemní registry nebo...
více…

Krbové vložky je možné zkombinovat s teplovzdušnými rozvody

Tyto topné systémy jsou výhodným zdrojem tepla z ekologického i ekonomického hlediska. Teplovzdušné systémy mohou...
více…

Topení bez starostí

Jak si splnit sen o útulném a dobře vytopeném rodinném domě a přitom se nelekat obálek s vyučtováním cen za...
více…

Zdroj tepla, který šetří peníze

V létě si teplo nevybíráme, v našich končinách se o něj postará příroda (a občas tedy umí pořádně...
více…

Krbová kamna, která nepotřebují komín

Teplo rodinného krbu už dávno není pouze záležitostí velkých rodinných domů. Pokud máte dostatek prostoru,...
více…

Moderní způsob vytápění dřevem

Při výběru kotle lidé zvažují zejména peníze. Přirozeně, vždyť taková investice není žádná maličkost a...
více…

Kotel kondenzační - maximálně využitá energie zemního plynu

Spousta lidí si koupí kondenzační kotel, neboť je v akci nebo ho třeba má soused. Může se však stát, že kotel...
více…