Topný systém je vždy potřeba přizpůsobit konkrétnímu objektu

Vybíráte vhodné vytápění do svého domu? Správný výběr limituje velké množství podmínek z vnějšího i vnitřního prostředí a charakter provozování zařízení, vytvářejících kvalitní mikroklima. Na tuto volbu neexistuje žádná šablona, ​​každý objekt je jedinečný a zdaleka neplatí, že co je výhodné pro jeden objekt bude platit i pro jiný. Ať si však vyberete jakýkoliv topný systém, vždy dbejte na to, aby byl navržen a přizpůsoben přímo vašemu domu. Pouze tak bude vytvořen předpoklad pro jeho hospodárný a bezpečný provoz.

topení, bydlení, stavba domu

Požadavky na optimální výběr 

  • Stavební požadavky - spojují se s tvarem, umístěním a vlastnostmi použitých materiálů posuzovaného objektu (architektonicko-urbanistické a dispoziční řešení stavby, tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a vnější klimatické podmínky), 
  • požadavky na topný systém - dostupná palivová základna, využití topných prostor, požadavky na tepelnou pohodu, 
  • provozní požadavky - požadavky na provoz, údržbu a komfort, estetické a jiné požadavky. 

Lokální a ústřední topné systémy

Podle způsobu vytápění rozeznáváme lokální a ústřední topné systémy.

  • Lokální topidla se využívaly především v minulosti nebo v menších objektech či bytech s jedním nebo dvěma místnostmi. K tradičním typům patřila plynová topidla (kamínka), tělesa na tuhé palivo (kamna), případně elektrické spotřebiče ( akumulátorová kamna). V poslední době se objevily infračervené tepelné zářiče. 
  • Ústřední vytápění je systém, při kterém jeden zdroj tepla - většinou kotel - zásobuje teplem celý dům. Ústřední vytápění je běžné v rodinných domech a bytech, případně tam, kde chceme kombinovat vytápění s přípravou teplé užitkové vody. V ústředním zdroji se mění energie z paliva na teplo, které se předává teplonosné látce (médiu). Ta ho prostřednictvím rozvodu distribuuje do topných těles. Podle teploty teplonosného média známe tyto druhy ústředního vytápění: Teplovodní vytápění - otopná soustava s teplotním spádem 90/70 ° C (vstupní / výstupní teplota média) a s klasickými topnými tělesy (radiátory) a nízkoteplotní vytápění - otopná soustava s teplotním spádem 45/30 ° C a s nízkoteplotními sálavými podlahovými plochami, respektive teplotním spádem 60/40 ° C a stěnovými sálavými plochami. 

Způsob šíření tepla

Způsob šíření tepla ovlivňuje spotřebu energie i tepelnou pohodu v místnosti. Podle fyzikálního způsobu předávání tepla můžeme topné systémy rozdělit na konvekční (konvekce - proudění vzduchu), sálavé a kombinované. 

Konvekční vytápění 

Typickým představitelem konvekčního vytápění jsou klasické topná tělesa, tzv.. radiátory. Z topného tělesa se teplo odevzdává prouděním přičemž ohřívá vzduch, který předává teplo okolním konstrukcím. Topná tělesa by měly být umístěny v místech s největšími tepelnými ztrátami při obvodové stěně (například pod okny). Jejich výkon se stanoví výpočtem tepelných ztrát. Plochá topná tělesa (radiátory bez žeber) mají vyšší podíl sálavého tepla, z hlediska tepelné pohody stačí nižší teplota v místnosti, snadno se udržují čisté. Mezi hlavní výhody tohoto topného systému patří nižší investiční náklady, bezhlučný provoz, poměrně snadná montáž a rychlejší náběh systému. U panelových a trubkových tělesech patří k výhodám menší víření prachu. Mezi nevýhody třeba započítat potřebu vysoké teploty topného tělesa a teplonosného média (energetická náročnost zdroje tepla), nízký podíl sálavých ploch a s tím související nízká teplota stěn. Proudění vzduchu způsobuje proudění prachu a při parních soustavách hrozí možnost úrazu popálením. Mezi konvekční topné systémy patří i teplovzdušné topení, při kterém se do vytápěného prostoru vhání teplý vzduch. Tento způsob se používá zejména v budovách s velkým podílem zasklených ploch, aby se zabránilo jejich rosení.Systém je velmi dobře regulovatelný, avšak méně vhodný do trvale vytápěných prostor s velkou tepelnou setrvačností. Používá se i při doplňkovém vytápění domácnosti, například krbem (s teplovzdušnými průduchy na distribuci tepla po místnostech). 

Sálavé vytápění

Fyzikálně odlišný princip předávání tepla má sálavé vytápění.Teplo se odevzdává elektromagnetickým vlněním - nejdříve se ohřejí stavební konstrukce a následně od nich okolní vzduch.Již v minulosti se tento systém úspěšně využíval při provozu kachlových kamen. V současnosti je nejrozšířenějším způsobem sálavého vytápění v rodinných i bytových domech velkoplošné sálavé vytápění, které charakterizuje umístění otopné plochy do stavebních konstrukcí - do podlahy, stropu nebo stěny. Jejich povrchová teplota nesmí být vysoká. Toto kritérium v ​​plné míře splňují nízkoteplotní soustavy, které současně působí architektonicky čistě.Topnou látkou může být teplá voda, vzduch nebo elektrický odporový drát. Systémy velkoplošného sálavého vytápění jsou vhodné zejména ve spojení s kondenzačními kotli a na využívání energie získané z nízkopotenciálních energetických zdrojů (například solární energie, energie geotermální vody, respektive teplo prostředí a odpadní teplo - tepelná čerpadla). Největší výhodou je zajištění rovnoměrného teplotního stavu v místnosti, což znamená, že ve všech místech jsou stejné podmínky tepelné pohody. K dalším kladům patří nižší náklady na výrobu tepla (nižší teplota teplonosného média), nízké náklady na provoz a údržbu, prostředí neškodné pro zdraví a vhodné i pro alergiky a celistvost interiérového zařízení, které nenarušují topná tělesa. Jednou z mála nevýhod jsou vyšší investiční náklady. I když jsou infračervené zářiče lokálním topidlem, patří do skupiny sálavého vytápění. Zářič vysílá infračervené paprsky, tepelné vlny přenášejí tepelnou energii bezprostředně bez transportních ztrát na všechna pevná tělesa v oblasti sálání (stěny a zdivo, předměty v místnosti). Neohřívá se tedy vzduch a na dosažení optimální vnitřní teploty dochází pomocí povrchové teploty materiálů a zařízení. 

Kombinované vytápění 

Optimálně vyvážené vnitřní prostředí vytváří z energetického, ekonomického a ekologického hlediska kombinované vytápění, které se vytváří na základě výhod jednotlivých topných systémů.Proto jsou energeticky úsporné. Jejich nevýhodou jsou vyšší investiční náklady a náročnější výpočet, návrh a posouzení. 

Investiční náklady

Při volbě topné soustavy každého z nás zajímají zejména investiční náklady na její zřízení, jaké budou provozní náklady při současných cenách, a také návratnost investic, samozřejmě při vysoké výhřevnosti. Existuje několik možností řešení otopných soustav, ale při samotném návrhu je třeba tyto možnosti zvážit, porovnat a na základě výsledků rozhodnout.Před porovnáním třeba mít dostatečné množství informací o samotném objektu, o jeho stavebním, dispozičním a provozním řešení, o materiálové bázi hlavních stavebních konstrukcí a umístění vytápěného domu či bytu. Na základě těchto informací se určí energetická bilance - potřebný příkon topných soustav podle výpočtu tepelných ztrát - a uskuteční se technicko-ekonomické vyhodnocení navržených alternativ na základě roční spotřeby energie a paliva, ročních nákladů na palivo, předpokládaných investičních nákladů a návratnosti investic. V tomto směru vám nejlépe poradí odborníci na vytápění nebo poradenské energetické centrum. 

Krby a kamna 

Alternativním zdrojem vytápění v mezidobí jsou i krby různých typů: 

  • teplovodní krb s rozvodem teplé vody v otopných tělesech a výrobou ohřáté vody, který lze zapojit i do stávajícího teplovodního zařízení, 
  • teplovzdušný krb s rozvodem tepla do sousedních místností, který má vysokou účinnost, nízkou spotřebu paliva a omezenou tvorbu spalin.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Výběr správného komína

Návrh a projekt domu by měl vypracovat architekt tak, že zohlední všechny požadavky majitele a rovněž zajistí...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Deset parametrů, které by měla splňovat kvalitní okna

Pokud chceme mít kvalitní okna, nestačí jen zvolit materiál, tvar a barvu. Pečlivě musíme vybírat nejen firmu, u...
více…

Rizika neovlivníte, škody ano!

Pokud se pustíte do stavby rodinného domu, většinou do ní vložíte všechny své životní úspory a velice...
více…

Od projektu rodinného domu ke kolaudaci

Příběhy rodinných domů a životů v nich jsou různé a jedinečné. Až tak jedinečné však nejsou administrativní...
více…

Kachlová kamna, sporáky a pece

Původní kachlová kamna, na jaké byly v minulosti zvyklí naši předkové, se v současnosti doplňují o další typy. Už...
více…

Střešní ekologické izolace - celulóza a dřevovlákno

Byly doby, kdy střechy patřily zejména holubům, harampádí a na venkově zejména senu. V tom posledním případě to...
více…

Jak ušetřit za energie? Investujte do moderních technologií!

Náklady energie každoročně rostou a jednou z mála jistot v našich životech je, že tento trend bude pokračovat....
více…

Tepelná pohoda ve vytápěných prostorách

V moderní společnosti tráví člověk větší část svého života, často i 23 hodin denně, v interiéru budovy - doma,...
více…

Tepené čerpadlo - hlučnost a efektivita

Při provozu domu patří účty za vytápění a ohřev vody mezi nejvyšší položky. Snížit je lze různými způsoby....
více…