Zateplení chaty a chalupy

Dodatečné kontaktní zateplování rodinných domů a objektů s celoročním užíváním představuje poměrně vysokou jednorázovou investici. U objektů s občasným využíváním, jako jsou víkendové domy a chalupy, je situace diametrálně jiná. Zde se návratnost vynaložené investice na zateplení projeví podstatně později.

chaty a chalupy, zateplení, rekonstrukce chalupy

Jak pokračovat dál

Pokud si chceme zateplit existující víkendový dům, potřebujeme na získání stavebního povolení zpracován projekt zateplení, který může zpracovat autorizovaný inženýr. Tento připraví souhrnnou technickou a stavební zprávu, doloží důležité tepelně technické vlastností obvodových konstrukcí, projekt požární ochrany, projekt statiky a výkresovou dokumentaci zateplení.

Realizace základní vrstvy na zateplení

Základní vrstva sestává z lepicí hmoty a výztužné síťky. Před realizací základní vrstvy obrousíme polystyren tak, abychom eliminovali případné nerovnosti v styku jednotlivých polystyrénových desek. Připravíme lepicí hmotu podle návodu výrobce. Do této hmoty se nesmí přidávat další přísady a příměsi, pokud to projektant neurčí jinak. Před nanášením základní vrstvy je nutné provést taková opatření, která zabrání znečištění sousedních konstrukcí. Před plošným nanesením lepicí hmoty je nutné v místě rohů okenních výplní nanést lepicí hmotu a do ní vtlačit a zahladit výztužnou síťku pod úhlem 45 ° o rozměrech 300/200 mm. Tento detail je třeba kontrolovat. Zároveň v této fázi realizace třeba zateplit ostění okenních otvorů. Lepicí hmotu nanášíme ručně nebo strojem na čistý, ale hlavně suchý izolant bez výstupků. Zesílení základní vrstvy dosáhneme zatlačením výztužné síťky předepsané kvality do předem nanesené lepicí hmoty. Lepicí hmotu, která prostoupí skrz oka síťky, zarovnáme hladítkem. Ve styku dvou rozdílných izolantů výztužnou síťku překryjeme v délce minimálně 150 mm.Základní vrstva se provádí v tloušťce 3 až 5 mm. Kontrolu tloušťky základní vrstvy provedeme po jejím zatvrdnutí.Sestává z vyříznutí kontrolního vzorku 50/50 mm a změření posuvným měřítkem. Požadavek na rovinnost je dána druhem omítky, čili konečné povrchové úpravy zateplení. Délku technologické přestávky schnutí základní vrstvy (minimálně 24 hodin) určuje dodavatel systému a projekt zateplení.

Lepení desek tepelné izolace

Do plastového kbelíku nalijeme asi 6 až 7 litrů čisté studené vody, nasypeme výrobcem stanovené množství suché směsi lepidla a promícháme míchadlem upnutým v ruční vrtačce s plynulou regulací otáček. Ty nesmí být vyšší než 800 ot. / min. Promíchanou lepicí hmotu necháme v plastovém kbelíku asi 5 min. odstát. Pak upravíme její konzistenci přidáním vody nebo suché směsi a znovu ji promícháme. Takto připravenou hmotu musíme asi do 1,5 hodiny nanést na fasádu, protože v nádobě, v níž jsme ji připravili, zatvrdne. Do lepicí hmoty se nesmí přidávat další složky (např. vápno, písek, Duvilax apod..).

Zakládání soklu pomocí ukončovací lišty

Před lepením desek tepelné izolace je nutné hliníkovou ukončovací lištu vsadit do správné vodorovné polohy. Na vyrovnání lokálních nerovností při kotvení ukončovacího profilu, můžeme pod soklové profily použít vyrovnávací podložky. Na zjednodušení práce v rohu použijeme rohové ukončovací profily. Pokud je nepoužijeme, musíme hrany ukončovacích profilů v místě styku na rohu seříznout pod úhlem 45 °. Na spojování jednotlivých kusů soklových profilů můžeme na soklové profily použít spojovací kusy. Druh lepicí hmoty, jakož i tloušťku tepelné izolace, určuje projekt. Při aplikaci tepelné izolace z minerální vaty je dobré plochu podkladu vybavit tenkou vrstvou lepidla. Lepicí hmotu nanášíme na celou plochu tepelné izolace ručně nebo strojem. Můžeme ji nanést i po obvodu desky izolantu ve formě pásu o šířce asi 100 mm na výšku 30 až 40 mm. Lepicí hmota nesmí zůstávat na bočních plochách desek izolantu. Takový způsob lepení umožní eliminovat nerovnosti podkladu. Přiložením a přitlačením desky na stěnu se vytvoří lepený spoj s velikostí asi 40 až 60% plochy izolační desky. Desky tepelné izolace osazujeme na plochu obvodové konstrukce zespodu směrem nahoru, od ukončovací lišty a zprava doleva. Pokud je styčná mezera mezi deskami větší než 2 mm vyplníme ji izolačním materiálem (tenkým páskem délky polystyrénové desky). Pokud je však do 4 mm, pak mezeru vyplníme izolační pěnou. Její typ určí projektant. Zpravidla jde o pěnu s malým stupněm rozpínavosti. Pokud je mezera mezi deskami polystyrenu větší než 4 mm, desku polystyrenu nahradíme novou, která bude lícovat se sousední deskou izolantu. Pokud se takový případ stane, třeba žádat výměnu polystyrénové desky. V nárožích objektu se izolační desky kladou na vazbu. Pokud to rozměry izolovaných ploch dovolují, používáme pro ukončování celé desky, ne odřezky. Minimální délka desky při ukončení je 150 mm. Při kladení desek na nárožích budovy, na okenních parapetech, na atice a pod. je třeba dodržet předepsané konstrukční detaily, které jsou součástí projektu zateplení. Svislost uložení polystyrénových desek kontrolujeme dvoumetrovou vodováhou. Obecně pro rovinnost platí mezní odchylka 4 mm při 1,5 m měřicí lati. V případě, že zateplovací systém sahá až na terén, třeba do výšky minimálně 300 mm nad terénem aplikovat jako izolant extrudovaný polystyren, s oboustranně zdrsněným povrchem. Pro lepení a stěrkování použijeme klasickou lepicí hmotu.

Kotvení tepelné izolace talířovými hmoždinkami

Druh talířových hmoždinek, jejich počet a rozmístění po ploše tepelné izolace, určuje projekt statiky v projektové dokumentaci kontaktního zateplovacího systému.Talířové hmoždinky se osazují 1 až 3 dny po nalepení desek tepelné izolace (polystyren, extrudovaný polystyren, minerální vlna). Nesmíme věřit tzv.. odborníkům, že při jednopodlažních objektech se talířové hmoždinky (kotvy) nemusí aplikovat. Vyvarujeme se poruchám zateplení v budoucnosti.

Přebroušení polystyrénových desek

Po dokonalém zatuhnutí lepicí hmoty (po 1 až 2 dnech) přebrousíme styky izolačních desek.Zlepšíme tím jejich rovinnost a z polystyrenu odstraníme drobné nerovnosti a výstupky.Přebroušením izolantu dosáhneme rovnou plochu fasády, protože dalšími pracovními postupy se dosažená rovinnost jen kopíruje. Brousíme brusnou deskou se skelným papírem, rovinnost kontrolujeme dvoumetrovou latí. Maximální odchylka od geometrického parametru měřeného 2-metrovou latí je 5 mm. Před realizací dalších vrstev kontaktního zateplovacího systému důkladně odstraníme z fasády zbroušený polystyrénový prach nejdříve 24 hodin po přebroušení izolačních desek, nejlépe průmyslovým vysavačem.

Detaily při zateplování ostění oken

Při realizaci kontaktního zateplovacího systému detailů kolem okenních otvorů docházelo často ke sporům. Aby se v plné míře zajištěna kvalita a funkčnost spoje zateplení s okenním rámem, případně parapetní deskou, vyřešili dodavatelé kontaktních zateplovacích systémů tento problém doplňkovými parapetními lištami.

Detail zateplení ostění začišťovací lišty

Na svislou část okenního rámu po nalepení polystyrenu a po sejmutí krycí pásky přitiskneme samolepicí lištu s výztužnou síťkou 100 mm. Následně na to ji zatlačíme do lepidla základní vrstvy. Druhá část lišty je vybavena ochrannou fólií, kterou po aplikaci všech vrstev zateplení odpojíme od začišťovací lišty. Takto řešený spoj zateplení a okenního rámu zabrání vstupu dešťové vody do ostění.

Konečná povrchová úprava

Konečnou povrchovou úpravu tvoří barevná omítka nebo omítka s nátěrem. Druh, strukturu a barevný odstín předepisuje stavební dokumentace. Konečná povrchová úprava plní nejen estetickou, ale i ochrannou funkci. Výrobci aditiv dodávají omítce další vlastnosti, jako je například vodoodpudivost, odolnost proti tvorbě plísní a řas na fasádě, nebo schopnost zabránění šíření plamene po ploše. Proto by měl stavebník při výběru omítky na konečnou povrchovou úpravu zohlednit i tyto vlastnosti.

Vnitřní zateplování chalup a roubenek

Chalupu nebo dřevěnici lze zateplit i vnitřně. Pokud se však rozhodneme pro zateplení obvodových konstrukcí, musíme dodržet následující zásady:

  • Před zahájením zateplování se musíme poradit s odborníkem, který navrhne budoucí skladbu obvodové konstrukce a spočítá teplotní tok tak, aby se rosný bod nenacházel na vnitřní ploše obvodové konstrukce.
  • V případě, že by se rosný bod nacházel na vnitřní ploše obvodové konstrukce, mohlo by dojít k vlhnutí stěny a následně k tvorbě plísní.

Doporučená skladba vnitřního zateplení by mohla být směrem do exteriéru následující:

  • sádrokartonové desky o tloušťce 12,5 mm vybavené malbou, přišroubované na dřevěný nebo ocelový rošt, které budou po výšce ukotveny hmoždinkami na původní obvodový plášť
  • parozábrana důkladně utěsněna (všechny styky a průrazy přelepené páskou PVC, parozábrana je v nové skladbě bezpodmínečně nutná)
  • tepelná izolace (polystyren, NOBASIL) o tloušťce asi 100 mm
  • vnitřní zateplení aplikujeme pouze na obvodové konstrukce

Při takovém zateplení není potřebný projekt pro stavební povolení. Nicméně znovu připomínáme, že při takovém způsobu zateplení je nutný tepelně technický přepočet budoucí skladby obvodového pláště odborníkem.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Víkendová chata - typ konstrukce a stavební materiál

Víkendová chata - vysněná forma trávení volných chvil mnohých z nás. Pokud jste se propracovali do fáze, v níž...
více…

Podlahy a jejich údržba na chalupě

Podlahy na chalupách, zejména na těch neudržovaných, jsou dlouhodobě namáhány především neodvětrávanou...
více…

Stavba a rekonstrukce chaty

Jeden ze způsobů, jak se zbavit volného času, je stavba chaty v rekreační oblasti - v lese, u vodní nádrže, v...
více…

Zabezpečení a pojištění chaty nebo chalupy

O víkendu chce každý především odpočívat, sportovat, užívat si pohodlí. Nejlépe, pokud je to v přírodě, v...
více…

Dělení prostoru na chalupě - montáž sádrokartonu

Dělící konstrukce v dřevěnici či chalupě by kromě své základní funkce - rozdělovat prostor - měly splňovat i...
více…

Stavba chaty - základy

Práce na výkopech a základech stavby patří k prvním stavebním činnostem na stavebním díle. Předchází jim...
více…

Výběr oken a dveří na chalupu

Okna a dveře jsou výrazným estetickým prvkem vzhledu chaty a chalupy a ovlivňují vytvoření příjemného bydlení....
více…

Chata a chalupa - možnosti rekonstrukce

Význam slov chata a chalupa není stejný. Dokud chaty se staví v rekreačních oblastech, chalupy se většinou...
více…

I chalupa potřebuje chodník

Přístupový chodník, příjezdová cesta či zahradní chodníček je třeba i na chalupě. Pohodlně nás vedou na...
více…

Pasivní nebo nízkoenergetické domy?

Zdá se, že lidem je již jasné, že na bydlení se dají ušetřit nemalé peníze. Vypadá to tak, že vše, co není...
více…