Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými srážkami. Nevšední rozměry stavby, atypické půdorysy domů či netradiční terén pozemku jsou pro tvorbu střechy výzvou. Použitím ploché střechy se elegantně odkrývá jedinečný prostor na její využití na víceúrovňové bydlení s terasami a střešními zahradami. Zazeleňování takových střech má své opodstatnění i z hlediska ekologie a mikroklimatu - vegetační střechy podporují zdravé klima, tlumí hluk a chrání střechu i celou stavbu.

bydlení, střecha, plochá střecha

Tvar a sklon střechy

Tvar a sklon ploché střechy ocení uživatelé, kteří se rozhodli pro maximalizaci zisků ze sluneční energie a zvolí si možnost energeticky úsporné výroby teplé vody či využití obnovitelných zdrojů tepla prostřednictvím solárních kolektorů. Solární kolektory se na střeše umísťují jednoduše. Stejně bezproblémová je díky pohodlnému přístupu k nim i jejich údržba.

Ploché střechy z hlediska ekonomiky

V nízkoenergetických domech, kde se spotřeba tepla pohybuje pod 50 kWh / m 2, by měla střecha dosahovat tepelně izolační parametry U = 0,15 W / (m 2. K). Předností ploché střechy je minimalizace tepelných úniků. Zateplení ploché střechy s mírným sklonem (do 10 °) je výhodnější - zatepluje se v jedné rovině, což významně snižuje tepelné mosty. Spolehlivou plochou střechu s požadovanými vlastnostmi pro energeticky úsporné a nízkoenergetické domy lze zrealizovat i v přijatelných cenových úrovních. V minulosti vyvažovala ekonomickou dostupnost plochých střech jejich nižší životnost. Dnes to již neplatí. Díky technickým parametrům moderních materiálů a jejich pečlivým zkombinováním skladby bude plochá střecha funkční a zachová si původní vzhled během celé životnosti. Ta může být více než 30 let. Navíc, budoucí uživatel nemusí realizovat speciální střešní konstrukci - krov, což také znamená úsporu nákladů.

Kroky ke kvalitní střeše

Jednoplášťová plochá střecha se může zhotovit s klasickým pořadím těchto vrstev:

  • Parozábrana - zabraňuje pronikání vodních par do střešního pláště;
  • tepelná izolace - zajišťuje dostatečný tepelný odpor střešní konstrukce, účinně brání úniku tepla z domu a podporuje tepelnou pohodu bydlení. V domech, které šetří energií, je tato vrstva mimořádně důležitá;
  • povlaková krytina - hlavní hydroizolační vrstva.

Inteligentní parozábrany

Moderním vylepšením jednoplášťových střech jsou "inteligentní" parozábrany s variabilním difúzním odporem, které zvyšují spolehlivost a bezpečnost této konstrukce.

Střecha s obráceným pořadím vrstev

Další možností je realizace střechy s obráceným pořadím vrstev, která nevyžaduje aplikaci parozábrany, což představuje ušetření financí. Součástí této konstrukce je extrudovaný polystyren, který stojí o něco více než pěnový polystyren. Nevýhodou je to, že se voda dostane až na hydroizolaci, což zvyšuje riziko větších tepelných ztrát. S vodou často přichází nános semen, které v místech mezi hydroizolací a tepelnou izolací mohou začít klíčit. Pokud není hydroizolace dostatečně odolná proti prorůstání kořenů, může se porušit. Výhodou střechy s obráceným pořadím vrstev je, že v ní nedochází ke kondenzaci vodní páry. Do energeticky úsporných domů je vhodnější střecha s klasickým pořadím vrstev.

Vhodný hydroizolační systém

V energeticky úsporných domech se klade důraz především na správnou tloušťku tepelné izolace, která musí být navržena tak, aby odpovídala požadavkům tepelnět chnickým pro daný typ domu (energeticky úsporný, nízkoenergetický, pasivní dům). V současnosti se na střechách domů objevují hydroizolace v podobě PVC fólií, přírodních polyolefinových fólií nebo modifikovaných asfaltových pásů, které mají, na rozdíl od svých oxidovaných předchůdců, lépší teplotní i technické vlastnosti. Výhodou asfaltových pásů je možnost jejich realizace ve dvouvrstvém hydroizolačním systému. Dvouvrstvý systém poskytuje investorům i realizačním společnostem výraznou jistotu, že střecha bude dlouhodobě funkční. V praxi, zejména z finančních důvodů, lidé často sahají po jednovrstvém hydroizolačním systému, který lze realizovat PVC fóliemi i asfaltovými pásy. V tom případně je však nutné klást důraz na profesionalitu realizační společnosti. Významnou výhodou asfaltových pásů, kterou uživatelé domu ocení zejména v budoucnosti, je možnost jejich jednodušších oprav.

Dlouhodobá životnost

V současnosti se na realizaci plochých střech používají kvalitní materiály, které pokud jsou důkladně zapracovány realizační společností, zajistí dokonalou ochranu střešní konstrukce před nežádoucí vlhkostí během celé životnosti ploché střechy. K zajištění dostatečného tepelného odporu střechy, a tím i tepelnětechnických parametrů je nezbytný správný návrh a zabudování kvalitní tepelné izolace do konstrukce střechy. Dalším předpokladem bezproblémového provozu je precizní  zvládnutí detailů střechy. V cenových nabídkách realizačních společností je třeba dbát na to, aby se do nich započetlo i přespádování střechy. Minimální sklon střechy musí být 1 °, což zajišťuje odtok srážkové vody do vpustí. Pokud by se střecha nevyspádovala, mohlo by to mít za následek nerovnoměrné namáhání hydroizolace stojatou vodou na více místech. Zmrazovací cykly spolu s UV zářením tak mohou výrazně snížit životnost povlakové krytiny.

Povlakové krytiny ploché střechy

Před aplikací jednotlivých vrstev se doporučuje i na novostavbách zhodnotit vlhkost a rovinnost podkladu. Na realizaci hydroizolační vrstvy lze použít více materiálů.

PVC fólie

Čistou a jednoduchou realizaci hydroizolačního systému střechy umožňuje PVC fólie, která se na střešní plášť ukládá v jedné vrstvě s doporučenou tloušťkou 1,5 mm a více. V nabídce výrobců jsou i fólie o tloušťce 1,2 mm, které se v praxi používají méně, protože jsou náchylnější k poškození. Fólie musí být od ostatních vrstev oddělena geotextilií. Nesmí přijít do přímého kontaktu s polystyrenem nebo asfaltem. Z hlediska vlivu na životní prostředí jsou PVC fólie problematickým materiálem.

Termoplastické fólie

Další možností jsou přírodní polyolefínopolymérbitúmenové pásy (POCB). Jde o materiál, jehož vlastnosti jsou je kompromisem mezi vlastnostmi fólií a asfaltových pásů. Polyolefinová fólie s nízkým obsahem asfaltu je zařazena do kategorie jednovrstvých hydroizolačních systémů. Tato termoplastická fólie o tloušťce cca 3 mm se spojuje horkým vzduchem. Pokud bude zatížena štěrkem, lze ji volně položit, v ostatních případech je třeba ji mechanicky kotvit. Je kompatibilní s polystyrenem i asfaltem, takže se nemusí oddělovat geotextilií. Výhodou tohoto materiálu oproti PVC fóliím je, že nevyžaduje klempířské plechy na kotvení v místech detailů. Lze ji přímo napojit na konstrukce, což snižuje náklady na realizaci detailů střechy. Zároveň představuje i bezpečnější volbu z hlediska odolnosti hydroizolační vrstvy. Výroba i vlastnosti těchto fólií jsou ohleduplné k životnímu prostředí.

Modifikované asfaltové pásy

Po dlouhou dobu byly asfaltové pásy předmětem kritiky. Nespolehlivost oxidovaných hydroizolačních materiálů už nahradily zlepšené modifkované asfaltové pásy, které se vyrábějí z asfaltu, ke kterému se přidávají vhodné elastomery (SBS modifikace) nebo plastomery (APP modifikace). Současné asfaltové pásy se vyrábějí v různých šířkách, s různými profilacemi na spodní straně či s různými barevnosti povrchů. To vše usnadňuje práci s nimi a přispívá ke zvyšování kvality ploché střechy. Oproti fóliím mají modifikované asfaltové pásy výhodu dvouvrstvého systému, který se doporučuje z hlediska vyššího zatížení, bezpečnosti i následnosti prací. V takovém případě se jako parozábrana aplikuje asfaltový pás o tloušťce 3 až 4 mm s hliníkovou nosnou vložkou. Na tepelnou izolaci se umístí spodní pás o tloušťce 4 mm s jemným posypem a horní pás se nataví na spodní o tloušťce 4,2 mm s hrubozrnným posypem. Pro jednovrstvý systém, který investoři volí pro nižší náklady, se doporučuje tloušťka 5,2 mm. Asfaltové pásy jsou snadno opracovatelné, což zjednodušuje realizaci detailů. V případě, že se jako tepelná izolace uplatní polystyreny, se z hlediska bezpečnosti používá spodní samolepicí asfaltový pás a horní pás s hrubozrnným posypem se natavuje. Hrubozrnný posyp, který tvoří vnější vrstvu asfaltových pásů, má funkci nejen z estetického hlediska, ale také z hlediska životnosti materiálu. Chrání povlakovou krytinu před UV zářením a poškozením. Zároveň díky své vhodné barevnosti přispívá k šetření energií zejména během letních dnů. Barevnost finální vrstvy střechy ovlivňuje do určité míry teplotu povrchu střechy.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Střecha - základní typy, konstrukce a materiály

Střecha zajišťuje ochranu stavby, a proto je třeba si její výběr řádně promyslet. Kromě požadavků na bezpečí,...
více…

Izolace spodní stavby před vodou

Voda je sice životodárná tekutina, ale stavbaři ji moc rádi nemají. Na tom, jak se bude v budoucím domě bydlet se...
více…

Střešní izolace - konopí, ovčí vlna

Konopí, ovčí vlna, celulóza, korek; tento výběr nevypadá jako výsledek vědeckého pokroku kosmického věku ani...
více…

Zelená střecha - nevyčíslitelná ekologická hodnota

Samozřejmostí střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými srážkami....
více…

Střecha s vikýřem - estetika a odvod vody

Z hlediska zhotovení se jeví nejjednodušší konstrukcí vikýř s pultovou střechou. Spád střechy tohoto vikýře je...
více…

Spodní stavba a nutnost hydroizolace

Základy a stěny suterénu musí splňovat důležité úkoly jako rozložení zatížení a zabránění přístupu vody a...
více…

Bez střechy to nepůjde

Nedílnou součástí každé stavby je střecha, která v součinnosti se všemi nosnými prvky výrazně ovlivňuje nejen...
více…

Betonová, plechová a eternitová střešní krytina

Betonová krytina je alternativou k tradičním střešním krytinám. Vyrábí se z betonu a pigmentů lisováním a...
více…

7 rad, čeho si všímat na záručním listě při koupi střešní krytiny

Zatímco při koupi některých produktů člověk nevěnuje záručním podmínkám téměř žádnou pozornost, koupě...
více…

Keramické nebo betonové tašky? Novinky na trhu!

Jakousi korunou krásy domu je střecha. Její řešení musí odpovídat kritériím na funkčnost a zároveň držet krok...
více…