Chyby při stavbě ploché střechy, které mohou poškodit její funkčnost

Vybrali jste si plochou střechu, aby kryla váš dům? Určitě jste své rozhodnutí dobře zvážili, ale přesto by se mohlo vyskytnou několik problémů, které se stávají v důsledku chyb při realizaci. Pokud se jich vyvarujete, bude vám střecha bez problémů sloužit a bude hezkou dominantou vašeho krásného domu.

stavba domu, střecha, polochá střecha, rekonstrukce ploché střechy

Stavba nebo rekonstrukce ploché střechy

Pokud se tedy chcete pustit do rekonstrukce staré či stavby nové střechy, potřebujete v první řadě dostatek informací, které vám poskytnou kvalifikovaní odborníci, stavební firmy, časopisy a aktuální technické normy. A nezapomínejte, že jedním z nejdůležitějších faktorů při stavbě ploché střechy je dodržování předepsaného pořadí vrstev. Právě záměna pořadí vrstev by totiž mohla zapříčinit špatnou funkčnost střechy, což se může projevit například vlhnutím stropů a stěn interiéru v důsledku kondenzace vodních par, přičemž vlhkost může znehodnotit tepelnou izolaci, vyvolat dřevokazný proces v dřevěných konstrukcích apod.

Proč se střecha může poškodit

Ploché střechy se mohou poškodit z několika příčin. Prvotní nedostatky se objevují již ve fázi projektové přípravy, proto každý stavebník, který se rozhodl pro plochou střechu (ať už novou, nebo rekonstrukci té staré), by si měl vybrat kvalifikovaného projektanta, případně dobrou realizační firmu. Realizace a návrh střešní konstrukce nekvalifikovanými pracovníky často vede k nesprávným technickým řešením, které nevezmou v úvahu všechny vnější vlivy působící na střechu, jejich vzájemné spolupůsobení nebo nedostatečně zohlední užívání vnitřního prostředí pod střechou.

Vnější vlivy

Značný vliv na střechu a její jednotlivé části má počasí. Proto by se měla střecha navrhnout s přihlédnutím k negativní působení vlhkosti, srážkové vody a provozní vody stékající po jejím povrchu. V minulosti nejvíce problémů u plochých střech způsobovalo jejich bezespádové řešení, protože se v té době používala asfaltová krytina, která byla funkční pouze při několikastupňovém spádu střechy. V rámci šetření materiálu na vybudování spádu se vydalo nařízení o stavění bezespádových plochých střech, v důsledku čehož se na takových střechách tvořily louže. Koncentrace oxidu siřičitého v kalužích dešťové vody narušovala asfaltové krytiny a střecha začala zatékat. Řešením byla další vrstva lepenky, díky níž se však neodpařovala vlhkost, vytvářely se bubliny a střecha v krátkém časovém období znovu zatékala. Tuhé srážky ve formě sněhu a ledu také znehodnocují střechu. Pronikání sněhových srážek do střešních vrstev zabrání vhodné řešení a umístění větracích prvků střechy, jejich krytů, jakož i kvalitně zhotovené spoje. I kalamitní projevy počasí (ačkoli na našem území ojedinělé), jako kroupy a vichřice, které se těžko předvídají, a tudíž se jim obvykle nedá vyhnout, nám ve větší či menší míře vždy poškodí střechu.

Kvalitní materiál, a přece teče?

V minulosti kvalitu střechy ovlivňoval nesprávný, nedostačující nebo chybný hydroizolační materiál. V současnosti již tento problém není aktuální, protože trh nabízí množství moderních, kvalitních a spolehlivých materiálů. Jejich kvalitu garantuje výrobce certifikátem, v němž vymezí rozsah a způsob použití, jakož i vhodné podmínky pro montáž. Nedodržování technologických podmínek pro ten který materiál zvyšuje riziko výskytu poruch (pokud se například použije povlaková krytina, která není odolná proti UV záření, zkracuje se životnost střechy). Hydroizolační fólie by měly být vysoce difúzní. Kladou se na podklad předepsaný normou (bednění, betonová mazanina nebo tepelná izolace). Často se stává, že se hydroizolační fólie položí naopak. Je tedy opravdu velmi důležité dohlédnout na to, aby byla hydroizolace položena správně, a vyhnout se tak další chybě při stavbě ploché střechy. Jedním ze závažných nedostatků při stavbě střešní konstrukce je i změna druhu hydroizolační krytiny na poslední chvíli. Ne každá střešní krytina je vhodná na každou střechu a její výběr určují mnohé faktory, které musí projektant zohlednit. Na poruchovost střechy ovlivňuje i nesprávné skladování materiálů, které způsobuje změnu jejich základních vlastností, v důsledku čehož neplní svou požadovanou funkci.

Tepelná izolace střechy a její ochrana

Kromě spádu střechy a výběru vhodné hydroizolace je velmi důležitá i její dokonalá tepelná izolace, jejíž princip spočívá v tom, že se mezi nosnou konstrukci střechy a krytinu vkládá izolační vrstva. Při stavbě střešního pláště je třeba myslet na vlhkost vzduchu, který proniká do střešního pláště z interiéru v podobě vodní páry. Její kondenzací se tepelná izolace může navlhčit, čímž ztrácí svou účinnost. Proto se pod tepelnou izolaci umisťuje i parozábrana, jejímž úkolem je zachytit stoupající vodní páru z interiéru. Parozábrana však nesmí být na žádném místě poškozená a musí vytvářet kompaktní vrstvu bez jakéhokoli přerušení.

Detaily

Nejčastěji se vyskytují poruchy na ploché střeše z důvodu špatného řešení detailů, a to zejména nedostatečné utěsnění hydroizolace na povrchu fasády, která by měla být ukončena minimálně 15 cm nad poslední vrstvou střechy. Problematické bývá i napojení asfaltových pásů natavením přímo na kovové oplechování či ukončení do střešních vpustí (přelepením několika vrstev vznikne vyvýšenina a voda nemůže řádně odtékat ze střechy). Chyby při odvodnění ploché střechy vznikají i nevhodným situováním střešní vpusti v blízkosti svislé konstrukce obvodové stěny. Špatným dimenzováním ochranných krytů vpusti z hlediska možnosti propouštění vody se vpusť často zanáší nečistotami a zacpává. V našich podmínkách není vhodný vnější systém odvodnění ploché střechy vzhledem k velké teplotní rozdíly v zimním období, které způsobují tání sněhu během dne a následné zamrzání vody v odvodňovacích prvkcích střechy v noci, v důsledku čehož střešní vpusti a potrubí dešťové kanalizace praskají. Proto se v našich zeměpisných šířkách doporučuje svislá dešťová kanalizace vedená vnitřkem budovy.

Další chyby při realizaci střech

Důležitou zásadou je zabudovat vrstvy střešního pláště v suchém stavu. Zabudovaná vlhkost - stejně jako dešťová voda pronikající přes porušenou krytinu a později ve formě páry - způsobuje na asfaltových krytinách tvorbu bublin. V zimě při minusových teplotách potom krytina popraská. Poruchy plochých střech však nevznikají jen nesprávným výběrem materiálů a technologií, ale i neprofesionální montáží a realizací. Proto je při výběru dodavatele střechy (ať už její stavby, nebo rekonstrukce) důležité nehledět jen na nejnižší cenu, ale zvažovat, jak kvalifikovaný je návrh, jaké reference má firma, zda má firma vybudovaný systém kontroly prováděných prací, zda má svého stavbyvedoucího na řízení prací, zda je firma organizovaná v profesních organizacích a ať už podobné nebo stejné práce vykonávala. To jsou kritéria, která jednoznačně hovoří o kvalitě či nekvalitě firmy.

I údržba je důležitá

Dlouholetou kvalitu střešního pláště zabezpečí pravidelná údržba. Nedostatečná údržba střešní konstrukce je totiž další příčinou poruch plochých střech. Údržbu však je třeba provádět na všech střešních vrstvách, nejen na hydroizolaci. Díky tomu jednotlivé vrstvy plní požadovanou funkci, a tak nezatéká přes trhliny izolačních vrstev, které vznikají stárnutím povlakové krytiny zejména vlivům počasí, ani přes místa porušených spojů hydroizolace, které se objevují při nedostatečném překrytí nebo slepení.

Rekonstrukce střechy

Snižování energetické náročnosti budov způsobilo, že se většina střech při rekonstrukci či opravě střešního pláště zatepluje. Pokud jste se rozhodli zateplovat, měli byste si udělat seznam a posloupnost kroků, kterých se budete přidržovat. Na začátek je vhodné zjistit stav střešní konstrukce, a to obhlídkou střechy. V této fázi je třeba určit všechny nedostatky, na které se chcete zaměřit při samotné rekonstrukci. Při výběru funkčního systému zateplení je dobré požádat o radu odborníka, který vám pomůže vybrat z několika způsobů zateplení a poradí vám zateplovací systém vhodný pro vaši střechu ohledem na místní klimatické poměry vnějšího prostředí, ve kterém se nachází. Pak už stačí vybrat odbornou realizační firmu s licencí na konkrétní zateplovací systém, která má zkušenosti, dobré reference, dostatek kvalifikovaných lidí a poskytuje přiměřenou záruku. A nezapomeňte, že během rekonstrukce je třeba zajistit ochranu nedokončené střešní konstrukce, aby nebyla namočena tepelná izolace.

Střecha jako exteriérový pokoj

Při realizaci účelových zelených střech je třeba dbát na správné uložení všech vrstev a na výběr kvalitních materiálů, aby se zabránilo pronikání kořínků rostlin přes hydroizolaci, a tím poškození dalších vrstev střešního pláště. Kvalitní realizace vegetační střechy má pozitivní vliv na kvalitu celého střešního pláště, protože vrchní vrstvy substrátu a rostlin vytvářejí ochranu střešní konstrukce proti účinkům slunečního záření, zadržují přirozené vodní srážky, tlumí hluk a tvoří zvýšenou protipožární ochranu budovy.

Na závěr

Na závěr lze konstatovat, že v současné době lze navrhnout, rekonstruovat či realizovat spolehlivou, bezproblémovou, a zejména trvanlivou plochou střechu. Vysoký stupeň poznání problému, široký sortiment kvalitních materiálů, spolehlivých střešních systémů a kvalifikované realizační firmy jsou zárukou, že střecha bude kvalitní a svou funkci bude plnit po celou životnost. Vhodnou rekonstrukcí a renovací střechy nejen opravíte nedostatky, ale i prodloužíte celkovou životnost a zvýšíte její užitnou a estetickou hodnotu.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Chaty a zahradní domky - konstrukce, střecha a pravidelná údržba

Konstrukční systém chatek a zahradních domků je přizpůsoben účelu a ekonomickým možnostem. Většinou jde o...
více…

Bez střechy to nepůjde

Nedílnou součástí každé stavby je střecha, která v součinnosti se všemi nosnými prvky výrazně ovlivňuje nejen...
více…

Betonová, plechová a eternitová střešní krytina

Betonová krytina je alternativou k tradičním střešním krytinám. Vyrábí se z betonu a pigmentů lisováním a...
více…

7 rad, čeho si všímat na záručním listě při koupi střešní krytiny

Zatímco při koupi některých produktů člověk nevěnuje záručním podmínkám téměř žádnou pozornost, koupě...
více…

Keramické nebo betonové tašky? Novinky na trhu!

Jakousi korunou krásy domu je střecha. Její řešení musí odpovídat kritériím na funkčnost a zároveň držet krok...
více…

Jak jsou na tom naše výtahy?

Určitě se vám už někdy stalo, že jste se potřebovali dostat do vyššího patra paneláku a nechtělo se vám jít po...
více…

Jak na rekonstrukce základů?

  Řeknete si, že při rekonstrukci již přece základy pod domem jsou, tak není co řešit.   Příčinou trhlin ve...
více…

Pláštěnky a poncha aneb nezbytné vybavení každého dobrodruha do deštivého počasí

Obzvlášť pokud máte v lásce turistiku nebo jiné outdoorové činnosti, pak se vám pláštěnka bude rozhodně hodit....
více…

Okapový systém na domě je třeba pravidelně a pečlivě kontrolovat

Pečlivá kontrola okapového systému se vyplatí. Odborníci doporučují takovou prohlídku provádět alespoň dvakrát...
více…

Rekonstrukce podkroví - podlahy a klimatizace

Rekonstrukce prostor pod věkovitými střechami je úžasný počin. Abyste se však při rekonstrukci starého podkroví na...
více…