Stavba a rekonstrukce chaty

Jeden ze způsobů, jak se zbavit volného času, je stavba chaty v rekreační oblasti - v lese, u vodní nádrže, v zahrádkářské osadě. Třeba si pamatovat, že v těchto lokalitách platí jiné regulace, než při výstavbě domu v zastavěných částech obce. Proto jako první doporučujeme zjistit si, jaká omezení a zákonné normy platí v oblasti, ve které jste se rozhodli investovat do výstavby vašeho druhého domova.

chaty a chalupy, rekonstrukce chaty, stavba chaty, stavební povolení

Jak to zjistit?

Nejprve si zjistěte, pod jakou obec daný pozemek katastrální patří. Vaše další kroky by měly vést na příslušný obecní úřad, kde vám poskytnou kompletní informace o všech omezeních a regulacích v oblasti. Úkolem referenta životního prostředí je dát vám informace týkající se vyřizování stavebního povolení. Pokud se vaše záměry nerozcházejí s nařízeními a podmínkami úřadů, můžete začít.

Krok první - majetkově-právní vyrovnání pozemku

Abyste získali stavební povolení, musíte mít vyrovnaný vlastnický či nájemní vztah k pozemku.Vlastnický vztah se prokazuje listem vlastnictví, nájemný rovněž listem vlastnictví a také nájemní smlouvou podepsanou před notářem.

Následují další kroky k vyřízení stavebního povolení

• zajištění projektu stavby pro stavební povolení,
• vyjádření k projektu pro stavební povolení od úřadů a orgánů, jejichž seznam vám poskytne příslušný stavební úřad,
• projednání projektu s majiteli sousedních pozemků - toto lze ponechat na vybavení stavebnímu úřadu, ale pro rychlost celého procesu vyřizování je lepší, pokud se se sousedy o projektu v klidu popovídáte a vysvětlíte si případné dopady nové stavby na okolí,
• podání žádosti o stavební povolení.

Žádost o stavební povolení a přílohy

• jméno, příjmení a adresu stavebníka,
• druh, účel a místo stavby - tyto údaje obsahuje projekt pro stavební povolení,
• předpokládaný termín dokončení stavby,
• parcelní čísla stavebního pozemku s uvedením vlastnických práv - tyto údaje obsahuje list vlastnictví, který bude přílohou žádosti. Pokud je pozemek pronajatý, třeba doložit nájemní smlouvu,
• jméno, příjmení a adresu projektanta,
• údaj, zda se stavba realizuje dodavatelsky nebo svépomocí,
• základní údaje o stavbě - tyto údaje obsahuje projekt stavby,
• seznam účastníků stavebního řízení, kteří jsou stavebníkovi známi.

K žádosti o vydání stavebního povolení třeba přiložit následující přílohy:

• doklady o vlastnickém nebo jiném vztahu stavebníka k pozemku (v každém případě je třeba přiložit list vlastnictví ke všem pozemkům dotčeným stavbou nebo přípojkami),
• projekt stavby pro stavební povolení ve třech vyhotoveních. Projektant, který je oprávněn provádět takové projekty, ovládá, jaký má být obsah projektu. Dohodněte se s projektantem na tom, že všechny vyjádření potřebné k projektu vám obstará on - je totiž zodpovědný za správné a komplexní vypracování projektu,
• rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy a obce - jde o vyjádření správců sítí (pokud vám je zajistí projektant, jsou součástí projektu), kominíky, hasiče, hygieniků, souhlas obce. Pokud jste v ochranné zóně, i souhlas příslušného ochranářského sdružení,
• doklady o jednání s účastníky stavebního řízení, pokud se konaly před podáním žádosti,
• kopie obecného závazného nařízení o schválení územního plánu rekreační zóny, pokud se územní rozhodnutí nevyžaduje,
• jde-li o stavbu prováděnou svépomocí, prohlášení stavebního dozoru nebo kvalifikované osoby, že bude vykonávat odborné vedení stavebních prací.

Stavební povolení

Pokud stavební řízení probíhá kladně, stavební úřad vydá stavební povolení, jehož právoplatnost vám potvrdí po uplynutí 14 dní (v průběhu tohoto období se účastníci řízení mohou proti stavebnímu povolení odvolat). Současně s potvrzením právní moci stavebního povolení vydá úřad v jednom vyhotovení projektovou dokumentaci s razítkem stavebního úřadu, kterou jste povinni mít na stavbě od začátku do konce výstavby a při kolaudaci ji předložit.

Co potřebujete na rekonstrukci chaty?

Rozsah rekonstrukce chaty může být různý. Když však bereme v úvahu samotný pojem rekonstrukce, v zásadě mluvíme o velkém zásahu. Rekonstrukce se může týkat pouze vybavení objektu (například výměny povrchů, zařizovacích předmětů, rušení nenosných příček, vytváření nových a podobně), ale může se týkat i rozšíření prostor objektu nástavbou, přístavbou, zásahy do nosných konstrukcí a do rozvodů vody, elektřiny, tepla či plynu.

Stavební ohlášení

Jste přesvědčeni, že při rekonstrukci nezasáhnete do práv jiných osob, neuděláte zásahy do nosných konstrukcí, nezasáhnete a nezměníte rozvody médií a podstatně také nezměníte vzhled objektu? V takovém případě postačí, když svůj záměr ohlásíte na stavebním úřadě jako drobnou stavbu.Stavební úřad posoudí na základě vámi předložených podkladů, zda splňujete podmínky pro ohlášení drobné stavby - pokud ano, do měsíce vydá kladné stanovisko. Pak můžete realizovat váš záměr. Ohlášena drobná stavba se nekolauduje.

Stavební povolení při rekonstrukci

Pokud stavební úřad rozhodne, že rekonstrukce bude mít vliv na okolní stavby a pozemky, vydá nařízení o stavebním řízení. Stavba se pak nesmí provést bez stavebního povolení. Větší rekonstrukce a rekonstrukce, při kterých bylo nařízeno stavební řízení, musíte připravit odpovědněji a detailněji. Musíte prokázat, že vaše rekonstrukce nebude mít vliv na zhoršení životního prostředí, na opodstatněné práva sousedů či na celkové zásobování chaty médii. Při takové rekonstrukci počítejte s projektem, ve kterém zdokumentujete všechny skutečnosti, kterými se nový stav odlišuje od starého. Dobrý architekt dokáže v projektu najít kompromis mezi vašimi přáními a platnými normami a předpisy. Následující postup je podobný jako při výstavbě nového objektu. Po dokončení rekonstrukce nezapomeňte ještě jednou navštívit stavební úřad a podat návrh na kolaudační rozhodnutí, které je zároveň povolením k užívání celé stavby. Pokud plánujete rozšířit objekt tak, že jeho budoucí velikost nebude v souladu s územním plánem rekreační zóny, stavební úřad vás vyzve k vyřízení územního rozhodnutí. Pokud máte takové záměry, poraďte se nejprve s architektem na společném postupu. Zabráníte tak zbytečným investicím do projektu, který by se musel celý předělat.

Dívejte se očima sousedů

Při rekonstrukci objektu berte v úvahu i pohled vašich sousedů. Zamyslete se nad tím, jak by na vás působil nový objekt, kdybyste byli na jejich místě. Uvidíte, že takový přístup vám zjednoduší řešení vztahu vaší stavby k okolí. Zkuste uhodnout, případně se promluvit se sousedy, co jim na současném stavu vašeho pozemku překáží a předložte jim řešení, ve kterém budou tyto problémy odstraněny - často jde o maličkosti. Nepsané pravidlo říká, že pokud není konfliktů (zejména sousedských) nebo jsou minimalizovány, tak vyřizování na úřadech probíhá mnohem rychleji.

Vyřizování na úřadech

v mnoha ohledech většině z nás připomíná noční můru. Na tuto činnost si však můžete najmout odborníka, který všechny formality vyřídí za vás. Navíc, odborně vám pomůže už i při přípravě stavby, a také může zastávat funkci odborného stavebního dozoru.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Vyplatí se pojistit víkendovou chalupu?

O víkendu chce každý především odpočívat, sportovat a také si užívat pohodlí. Nejlépe, pokud je to v přírodě, v...
více…

Okapy, žlaby a jejich údržba na chalupě

Tak jako na rodinném domě, i na chalupě je důležité nezapomínat na revizi okapů a žlabů. Odborníci doporučují...
více…

Zateplení chaty a chalupy

Dodatečné kontaktní zateplování rodinných domů a objektů s celoročním užíváním představuje poměrně vysokou...
více…

Podlahy a jejich údržba na chalupě

Podlahy na chalupách, zejména na těch neudržovaných, jsou dlouhodobě namáhány především neodvětrávanou...
více…

Zabezpečení a pojištění chaty nebo chalupy

O víkendu chce každý především odpočívat, sportovat, užívat si pohodlí. Nejlépe, pokud je to v přírodě, v...
více…

Výběr oken a dveří na chalupu

Okna a dveře jsou výrazným estetickým prvkem vzhledu chaty a chalupy a ovlivňují vytvoření příjemného bydlení....
více…

Chata a chalupa - možnosti rekonstrukce

Význam slov chata a chalupa není stejný. Dokud chaty se staví v rekreačních oblastech, chalupy se většinou...
více…

I chalupa potřebuje chodník

Přístupový chodník, příjezdová cesta či zahradní chodníček je třeba i na chalupě. Pohodlně nás vedou na...
více…

Oprava střešní krytiny na chalupě

Poruchy střešních konstrukcí se obvykle vyskytují v lokálním rozsahu. Pokud se však včas neodstraní, umožní...
více…

Oprava komínů a krbů na chalupě

Komíny patří k těm druhům konstrukcí, které v posledních desetiletích zejména ve městech ztratily svou původní...
více…