Jak na návrh konstrukce základů?

 

Návrh konstrukce základů a jejich hloubka závisí na charakteru stavby, konstrukčního systému a půdorysného rozložení stavby. O návrhu a realizaci konkrétního druhu základové konstrukce rozhoduje zejména projektant po konzultaci statika. Při výpočtu je třeba počítat i s mimořádným zatížením, jako jsou například povodně nebo nepříznivé účinky větru. Po posouzení všech skutečností projektant zvolí vhodný způsob založení rodinného domu z technického i ekonomického hlediska. V praxi to znamená navrhnout základy, které nejsou příliš velké, ale dostatečně únosné. Ušetříme tak nejen stavební materiál, ale v konečném důsledku i peníze. Hloubka založení závisí na účelu objektu (suterén, garáž, sklep ...), od vlivu okolních základů a zatížení vyskytujících se v těsné blízkosti.

 

Základ musí ležet v nezamrzající hloubce, protože zmrznutí a roztátí zeminy způsobuje nadměrné sedání. V našich podmínkách je tato hloubka 500 mm pod povrchem terénu pro skalnaté horniny, 800 mm pro písky a štěrkopísky a 1 200 až 1 600 mm pro jíl. Hloubka základů mezi obvodovými stěnami objektu může být menší, protože tam nepůsobí klimatické vlivy. I při podsklepených domech odpadá úvaha o nezamrzající hloubce, protože základy jsou dostatečně hluboko v zemi. Hloubka základů se měří od terénu po základovou spáru. Z konstrukčního hlediska známe základy plošné a hloubkové. V složitých geologických podmínkách (umělé náspy, nezhutněné prostředí) a u náročnějších staveb se realizují hloubkové základy: piloty, pilíře, studny nebo komory, které podpírají stavbu a jsou podepřeny únosné půdě. Musí přenášet zatížení do větších hloubek, protože v podloží se nacházejí málo únosné zeminy. Při výstavbě rodinných domů se většinou s hlubinnými základy nestřetneme.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Co jsou plošné základy?

Plošné základy - přenášejí zatížení do půdy svou plochou. Patří sem základové pásy, které musí být pod...
více…

Jak na základy stavby?

  Konstrukce, které spolu se svislými, vodorovnými a šikmými nosnými konstrukcemi a zastřešením objektu tvoří...
více…

Návrhy a kritéria zakládání staveb

Základové nosné konstrukce přenášejí zatížení z nosných svislých konstrukcí do podloží. Při jejich návrhu a...
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…