Vybavení staveniště a jeho provozní řád

Staveništní provoz je celá činnost na staveništi, která je zaměřena na realizaci výstavby. Tento provoz se mění postupem výstavby a úkolem zhotovitele (někdy i stavebníka v jedné osobě) je zajistit vše potřebné na výstavbu vybudováním objektů zařízení staveniště.

stavba domu, vybavení staveniště, provozní řád staveniště, bezpečnost na staveništi

Pod pojmem vybavení staveniště

rozumíme vybudování objektů zařízení staveniště, které budou sloužit na zrealizování výstavby. Zařízení staveniště je definováno stavebním zákonem : "Zařízením staveniště se rozumí stavby a zařízení, které během provádění stavby, změny stavby nebo udržovacích prací slouží provozním účelům, výrobním účelem, skladovacím účelem a sociálním účelem, tímto účelem slouží dočasně."

Staveniště

Co je staveniště a co musí staveniště splňovat, je také určeno ve stavebním zákoně. Staveniště je prostor určený během výstavby k provádění stavebních prací na stavbě, pro skladování stavebních výrobků, jakož i dopravních a jiných zařízení potřebných pro provádění stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zahrnuje stavební pozemek, případně v určeném (dohodnutém) rozsahu i jiné pozemky nebo jejich části (chodník, sousední pozemek). Na vybudování zařízení staveniště bude mít vliv i působ výstavby - zda si stavebník dá dodávku udělat dodavatelským způsobem, tj. na klíč nebo výstavbu organizuje svépomocí, případně si zadává pouze některé druhy prací.V případě dodávek a subdodávek si zhotovitel bude řešit některé potřeby staveništní provozu sám (například vybavení mechanismy, dopravu materiálu) nebo po dohodě se stavebníkem společně. Vybudování zařízení staveniště se většinou ponechává na jednoho dominantního zhotovitele. Při zřizování a provozu stavenišť platí požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, které jsou všichni účastníci výstavby povinni respektovat.

Staveniště musí

  • být zajištěno před vstupem cizích osob
  • mít vyznačeny potřebné údaje o stavbě a o účastnících výstavby zřízený vjezd a výjezd z místní komunikace
  • umožňovat bezpečné uložení stavebních výrobků a stavebních mechanismů, umístění zařízení staveniště, bezpečný pohyb osob vykonávajících stavební práce
  • mít zajištěn odvoz a likvidaci odpadu
  • mít vybavení potřebné k provádění stavebních prací a pobytu osob vykonávajících stavební práce
  • být zřízeny a provozovány tak, aby byla zajištěna ochrana lidského zdraví na staveništi a jeho okolí, jakož i ochrana životního prostředí podle zvláštních předpisů

Tyto podmínky pro staveniště, Obecné technické požadavky na zřízení a provoz staveniště , požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi a předpisy o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na staveniště jsou platné pro každého stavebníka.

Zařízení staveniště

Posláním zařízení staveniště je zajistit podmínky pro hospodárné provádění stavebních prací, vhodnou organizaci a řízení těchto prací včetně dopravy a skladování stavebních materiálů i výrobků, jakož i na práci a uspokojování sociálních a hygienických potřeb. Funkci zařízení staveniště mohou plnit stávající objekty a zařízení stavebníka, zhotovitele nebo jiných majitelů (i formou pronájmu), části nově budované objektu, které se budou dočasně využívat jako zařízení staveniště, nebo dočasné objekty zařízení staveniště budované a využívány pouze během realizace stavby. Odborná literatura používá členění objektů zařízení staveniště z různých hledisek. Objekty zařízení staveniště se dělí z hlediska účelu na provozní, výrobní a sociální. Mezi provozní slouží zařízení na ochranu a bezpečnost (oplocení, zařízení protipožární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podobně), komunikace a objekty na komunikacích (dočasné staveništní cesty, jeřábové dráhy, výtahové věže, provizorní mosty, lávky a podobně), sklady, skládky stavebních materiálů, výrobků a předmontážní plochy, kanceláře zhotovitelů, stavebníků, případně projektanta (odborný autorský dohled), stavebního dozoru, údržbářské dílny, garáže, parkoviště, energetické zdroje, zařízení (elektřina, transformační stanice, voda, kanalizace) a rozvody. K výrobním objektům (včetně strojního vybavení) zařazujeme výrobny směsí (betonová směs, malta), přípravny výztuže, tesařské přípravny a ambulantní výrobny prefabrikátů. Sociální objekty zařízení staveniště jsou šatny a umývárny, přístřešky, dočasné WC, jídelny a kuchyně, ubytovny, ošetřovny lékařské pomoci a podobně. Samozřejmě, pro stavitele rodinného domu jsou některé objekty bezpředmětné, proto je třeba z tohoto členění vyloučit a řešit pouze ty, které jsou pro stavebníka nezbytné vzhledem k jeho aktuální potřeby. Z hlediska technické charakteristiky objekty zařízení staveniště mohou být přemístitelné (UNIMO buňky), montované nebo tradiční.

Náklady na vybudování staveniště

Náklady na vybudování zařízení staveniště jsou otázkou smluvních vztahů mezi účastníky výstavby. Kalkulují se jako vedlejší rozpočtové náklady a z hlediska rozpočtu se určují pomocí globálních sazeb (2 až 3% ze stavebních nákladů) nebo se kalkulují individuálně podle skutečných nákladů. Náklady na zařízení staveniště (dále jen ZS) kryjí náklady na vybudování ZS, demontáž objektů ZS, úpravě dočasně využívaných objektů pro účely ZS po skončení užívání, náklady na provoz a údržbu objektů ZS a jejich likvidaci v určeném termínu.

Navrhujeme zařízení staveniště

Při návrhu objektů ZS třeba respektovat velikost objektu a technologickou charakteristiku rodinného domu, tedy z jakých materiálů, případně jakými technologiemi se bude dům zhotovovat (zděný, železobetonový monolitický nebo montovaný), a právě od toho se bude odvíjet samotné navrhování. Dále je třeba zvážit velikost stavebního pozemku a umístění stavby, lokalitu, ve které se pozemek nachází, charakteristiku stavebního pozemku, dopravní napojení z hlediska zásobování materiálem, stavebními výrobky a přístupu stavebních strojů.

Důležité je i napojení na okolní zástavbu

Třeba zohlednit i přístup ke zdrojům energie (elektřina, voda), případně potřebu odvodnění pozemku během výstavby, způsob výstavby (svépomocí, dodavatelsky na klíč, kombinací předchozích způsobů), možnosti zásobování staveniště materiály, výrobky nebo polotovary, možnosti umístění skládek a výroby směsí na staveništi, případně jejich dovozu, předpokládanou etapizaci výstavby a požadované termíny předávání objektů a jejich částí v souladu s časovým plánem výstavby, jakož i individuální a společné potřeby účastníků výstavby. Při vypracovávání koncepce staveništní provozu řešíme nejprve výrobní oblast, tj. výrobu betonových a maltových směsí na staveništi nebo jejich dovoz z centrálních výroben, a odběrná místa na staveništi. Dále řešíme provozní oblast - elektřinu, vodu, sklady a skládky materiálů, komunikace, zpevněné plochy a nakonec objekty na sociální účely.

Provozní zařízení staveniště

Provozní zařízení staveniště tvoří objekty, které zajišťují ochranu a bezpečnost na staveništi a v jeho okolí, komunikace a zařízení pro dopravu, objekty pro skladování stavebních materiálů a výrobků pro stavbu, pro administrativní a údržbářské práce a objekty na odběr a rozvod elektrické energie a vody. Oplocení staveniště odděluje prostor na staveništi od okolního prostoru. Buduje se před zahájením vlastních stavebních prací. Může být trvalé, navrhované jako stavební objekt zahrnut v časovém plánu, nebo dočasné, které bude sloužit pouze během výstavby.

Výška oplocení

v zastavěném území obce musí být minimálně 1,8 m, při liniových stavbách (budování přípojek) minimálně 1,1 m. Staveništní oplocení může být z různých materiálů. Nosnou část oplocení tvoří svislé sloupky ve vzdálenosti asi 300 cm, zakotvené v terénu nebo položené na terén (osazení sloupku s pneumatikou). Mohou být z dřevěné kulatiny o průměru 15 cm, z ocelových trubek o průměru 56 mm nebo z ocelobetonových sloupků. Na sloupky se přichytává drátěné pletivo, neprůhledná síťovina, vlnitý plech, dřevěné desky, prefabrikáty a podobně. Vstupy do ohrazené prostory se navrhují v šířce 100 cm pro pracovníky a 400 cm pro vozidla. Brány mají být snadno otevíratelné a uzamykatelné.

Protipožární ochrana staveniště

by měla být zajištěna přístupem pro požární vozidlo, určením hydrantu požárního vodovodu, umístěním přenosného hasicího přístroje a dodržováním protipožárních bezpečnostních opatření (dle aktuálních pokynů příslušných orgánů).Komunikace a zařízení pro dopravu zajišťují vodorovnou, svislou, případně šikmou dopravu.Návrh staveništních komunikací při výstavbě rodinného domu vychází z konstrukčního systému použitého při výstavbě. Záleží i na velikosti stavebního pozemku, kvalitě terénu, období a způsobu výstavby, jakož i na hmotnosti prvků, které se budou zabudovávat.

Dočasné staveništní komunikace mohou být:

  • zemní, při vhodném terénu a v suchém počasí, při krátkodobém užívání
  • zpevněné pomocí dřevěných fošen nebo kulatiny nebo pomocí stabilizace (cementová, vápenná, bitumenová, chemická)
  • štěrkové (škvárové, struskové), mohou se využívat podkladová vrstvy definitivních komunikací
  • na panelový a štěrkopískový urovnaný podklad, hrubý minimálně 10 cm, se položí takzvané silniční panely, nejčastěji o rozměrech 200 × 300 cm.

Svislou dopravu

při výstavbě rodinných domů zajišťují nejčastěji automobilové jeřáby, které vyžadují zpevněnou plochu při montáži, stavební výtahy a kladkostroje. Šikmou dopravu představují dopravní pásy, rourovody a podobně. Sklady, skládky a předmontážní plochy řešíme v souladu s výstavbou a možnostmi staveniště. Sklad materiálu je zastřešený a uzavíratelný prostor. Může být dřevěný nebo ocelový. Používá se pro uskladnění drobného materiálu, nářadí a podobně. Skládka materiálu je otevřený nebo zastřešený prostor pro dočasné uskladnění stavebního materiálu nebo dílů, přičemž je třeba dodržovat způsob skladování, kvalitu při skladování, doba skladování z hlediska záruční lhůty. Jak skládka materiálu se označuje i prostor pro manipulaci s materiály a prefabrikáty.

Předmontážní plocha je většinou otevřený prostor,

který je určen k sestavení a svařování ocelových konstrukcí nebo sestavení dřevěných konstrukcí, například krovu a podobně.Energetické zdroje - elektřina a voda. K zajištění elektrické energie během výstavby se požaduje nízké napětí - třífázové s napětím 400/230 V. Místo odběru lze zajistit definitivní přípojkou nebo umístěním dočasného staveništního rozváděče s měřením odběru se souhlasem správce sítě.Voda na odběr během výstavby může být zajištěna z definitivní přípojky vody napojené na stávající vodovodní síť. Vybuduje se vodovodní šachta s měřením spotřebované (odebrané) vody. V případě absence veřejného vodovodu třeba vybudovat studnu nebo dovážet vodu v cisternách.

Výrobní zařízení staveniště

Výrobní zařízení staveniště tvoří objekty a zařízení, v nichž nebo s jejichž pomocí se vyrábějí polotovary, jako jsou betonová směs a malta, a připravuje se výztuž a bednění. Výrobu polotovarů můžeme zajistit přímo na stavbě (míchačka, potřebný materiál, energie) nebo je lze dovézt z centrálních výroben (odběrné místo, manipulace s polotovarem). Rozhodnutí závisí také na dodavatelském způsobu, cenové kalkulaci, dostupnosti a možností staveniště a podobně.

Sociální zařízení staveniště

Při výstavbě rodinného domu se omezíme pouze na hygienickou složku tohoto pojmu a zajistíme převlékání, mytí a WC pro pracovníky. Při řešení vycházíme z předpokládaného počtu pracovníků. Pokud je to možné, využijeme stávající zařízení.

Slovo na závěr

Při výstavbě rodinného domu se většinou nemusí vypracovat projektová dokumentace objektů zařízení staveniště a řešení staveništní provozu. Některé stavební úřady však požadují i ​​při výstavbě rodinného domu vypracování Projektu organizace výstavby (POV), který řeší koncepci postupu výstavby s přihlédnutím k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí. Stavebník by si totiž měl uvědomit, že procesem výstavby do určité míry ohrožuje své okolí, takže by měl zohlednit negativní působení stavební výroby a životní prostředí co nejméně zatěžovat. Mezi složky životního prostředí, kterých se dotýká stavební výroba a které je třeba chránit, patří ovzduší (prašnost primární a sekundární, plynné exhalace stavebních motorů), voda (třeba zabránit kontaminaci povrchových i spodních vod chemickými a ropnými látkami, silikáty, splašky a podobně), půda (ochrana ornice) a zeleň (ochrana stávající zeleně, ochranná pásma při budování přípojek). Důležitá je i ochrana před hlukem a vibracemi a opatření při tvorbě stavebního odpadu a manipulaci s ním.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Výhody ploché a šikmé střechy na rodinném domě

Střecha společně s obvodovým pláštěm odděluje vnitřní prostředí od vnějšího. Tvoří především ochranu před...
více…

Topný systém je vždy potřeba přizpůsobit konkrétnímu objektu

Vybíráte vhodné vytápění do svého domu? Správný výběr limituje velké množství podmínek z vnějšího i...
více…

Výběr správného komína

Návrh a projekt domu by měl vypracovat architekt tak, že zohlední všechny požadavky majitele a rovněž zajistí...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výhled z podkroví - vikýř

Ať si říká kdo chce, co chce o (ne)výhodách a porovnáních konstrukčních tvarů, stavebních materiálů, postupů...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Základní zásady při navrhování komínů

Komín je především funkční součástí domu, ne módním doplňkem. Většinou je z něj vidět pouze malou část, ale...
více…

Život v satelitních městečkách není pro všechny a vůbec není ideální!

Satelitní městečka se v Česku ve větší míře začaly stavět koncem minulého století. Lidé chtěli bydlet v domě...
více…

Moderní plastová okna - investice, která se vyplatí!

Plastová okna, to je poměrně vysoká investice, která se ale vyplatí a časem dokonce vrátí. Je to položka na které...
více…

Dům na míru má své výhody, ale dům z katalogu je také dobrou investicí

Výběr domu je velmi závažné rozhodnutí. Vybrat si dům z katalogu nebo nechat vypracovat projekt na míru? Obě varianty...
více…