Co je třeba vyřídit po narození dítěte?

Mnohem více "byrokracie" než před porodem čeká rodiče po narození dítěte. Vedle péče kolem bezbranného drobečka je třeba si plnit další povinnosti:

1. Vybavení rodného listu dítěte

Narození dítěte je příslušnému matričnímu úřadu (podle místa narození dítěte) povinen sdělit lékař, který dítě rodil a ošetřoval po porodu. Jinak je povinen tak učinit rodič. Toto sdělení má být provedeno do tří pracovních dnů po porodu.

Po porodu navštíví maminku pracovnice matričního úřadu a vyžádá si údaje nezbytné pro zápis do matriky (jméno, příjmení děťátka a pod.). Zároveň oznámí mamince, kdy bude možné přijít si pro rodný list děťátka.

Rodič (nejdříve otec) pak přijde na matriční úřad a přinese s sebou občanské průkazy obou rodičů a oddací list (pokud se dítě narodilo v manželství). Na matrice mu vystaví rodný list děťátka (nejlepší je si z něj hned udělat několik kopií) a zároveň mu potvrdí žádost o porodné.

Je možné, že ne všude se postupuje při vyřizování rodného listu dítěte stejně. Například je možné, že někde si na matrice vyžádají od rodičů i hlášení o narození dítěte, které vystavují v porodnici.

 

2. První návštěva u pediatra

Při odchodu s miminkem z porodnice dostane matka vypracované záznamy o děťátku a o sobě jako rodičce (hlášení o narození dítěte, zpráva o novorozenci, zpráva o rodičce, jiné). Zároveň je o propuštění miminka informován pediatr, jehož matka uvedla jako dětského lékaře dítěte.

Dokumenty týkající se miminka předá rodič pediatrovi do 24 hodin po propuštění miminka z porodnice, pokud je děťátko propuštěno přes víkend, tak nejbližší pracovní den. Při této příležitosti se rodič dohodne na první návštěvě dítěte v pediatrické poradně. Poradna se provádí v ordinaci ve vyhrazeném čase, kdy již nejsou v čekárně nemocní lidé nebo lékař provede návštěvu miminka doma (to už je velmi vzácné).

I v tomto případě mohou panovat rozdílné zvyklosti.

 

3. Zdravotní průkaz dítěte

Zdravotní pojišťovna novorozence je pojišťovna, u níž je přihlášena matka a to do doby, dokud rodič nepodá přihlášku na veřejné zdravotní pojištění za dítě u zdravotní pojišťovny, kterou dítěti vybral. Podat přihlášku je zákonný zástupce povinen do 60 dnů od narození dítěte.

Při podání přihlášky je třeba předložit následující doklady:

rodný list dítěte

občanský průkaz rodiče

Při prvním lékařském vyšetření děťátka v ordinaci pediatra je vhodné, aby již mělo podanou přihlášku na veřejné zdravotní pojištění. Kopie přihlášky slouží jako náhrada kartičky zdravotního pojištění do doby, než tuto kartičku rodič obdrží (poštou nebo si ji vyzvedne na pobočce zdravotní pojišťovny).

 

4. Porodné

Žádost o porodné rodičům poskytnou a zároveň potvrdí na matrice při vyřizování rodného listu.

Podmínky nároku na porodné jsou narození dítěte a trvalý pobyt na území ČR.

Nárok na porodné má matka (otec jen v ojedinělých případech).

S žádostíje nutné jít na Úřad práce podle místa trvalého pobytu žadatele, přičemž je třeba si s sebou donést:

občanský průkaz

rodný list dítěte

potvrzení ošetřujícího lékaře, že dítě se dožilo 28 dní (na zvláštním formuláři)

 

Doporučuje se předložit:

fotokopii identifikační kartičky majitele bankovního účtu

Nárok na porodné zaniká po uplynutí šesti měsíců od narození dítěte.

 

5. Přídavek na dítě

Podmínkou nároku na přídavek na dítě je péče oprávněné osoby o nezaopatřené dítě a trvalý pobyt na území ČR. Oprávněnou osobou je zpravidla rodič dítěte a nezaopatřené dítě je především dítě do ukončení povinné školní docházky, nejdéle do 26 let věku, pokud se soustavně připravuje na povolání studiem.

Nárok na přídavek na dítě rodič uplatní na Úřadu práce příslušném podle trvalého bydliště a to pomocí Žádosti o přídavek na dítě. Formulář žádosti mu poskytnou přímo na úřadě nebo si jej může stáhnout z internetu.

Kromě vyplněné žádosti je nutné si s sebou přinést:

občanský průkaz

rodný list dítěte

Doporučuje se předložit:

fotokopie identifikační kartičky majitele bankovního účtu

Přídavek na dítě se vyplácí měsíčně.

 

6. Důchodové pojištění

Pojistné na důchodové pojištění platí stát za:

a) zaměstnance, který je povinně nemocensky pojištěn

b) samostatně výdělečně činnou osobu, která je povinně nemocensky pojištěna,

v období, ve kterém jim poskytuje mateřskou a to bez přihlašovací povinnosti. Po skončení mateřské se může přihlásit na povinné důchodové pojištění jako osoba pečující o dítě do 6 let věku.

Dále stát platí pojistné na důchodové pojištění za:

c) fyzickou osobu s trvalým pobytem na území ČR, která řádně pečuje o dítě s trvalým pobytem na území ČR do 6 let jeho věku a podala přihlášku na důchodové pojištění z důvodu této péče.

Matka musí podat přihlášku na důchodové pojištění do 45 dnů ode dne narození dítěte v pobočce OSSZ příslušné podle trvalého bydliště. Pokud tuto lhůtu nestihne, nebude pojištěna ode dne narození dítěte, ale ode dne podání přihlášky.

K přihlášce přiloží prohlášení fyzické osoby, že se řádně stará o dítě do 6 let věku a rodný list dítěte. Jako přihláška slouží Registrační list fyzické osoby.

 

8. Peněžitá pomoc v mateřství - pokračování

Když už budete v OSSZ nezapomeňte zanést na oddělení nemocenského pojištění kopii rodného listu dítěte, z důvodu, aby pokračovali ve vyplácení mateřské.

 

9. Daňový bonus

Nárok na daňový bonus může uplatnit poplatník (rodič, většinou otec dítěte), který vyživuje nezaopatřené dítě, a který měl ve zdaňovacím období zdanitelné příjmy alespoň ve výši 6-ti násobku minimální mzdy. O částku daňového bonusu se snižuje daň.

Nárok na daňový bonus si rodič uplatňuje u svého zaměstnavatele, u kterého musí mít podepsané Prohlášení k zdanění příjmů ze závislé činnosti. Přinést musí rodný list dítěte. Daňový bonus si může uplatňovat měsíčně či na konci roku při podání přiznání.

Pokud jde o samostatně výdělečně činnou osobu, ta si uplatní daňový bonus po skončení zdaňovacího období v rámci daňového přiznání.

 

10. Trvalý pobyt

Místem trvalého pobytu dítěte v době narození je místo trvalého pobytu matky a začátkem trvalého pobytu je den jeho narození. Pokud jde o dítě narozené v zahraničí, začátkem trvalého pobytu je den jeho přihlášení v ohlašovně trvalého pobytu.

Novorozené dítě je obvykle potřeba k trvalému pobytu přihlásit osobně v ohlašovně na obecním, příp. městském úřadě do tří dnů od obdržení rodného listu dítěte. Může tak učinit i otec dítěte, ale kromě rodného listu dítěte bude potřebovat i občanský průkaz matky.

 

11. Vítání občánků a příspěvek od obce nebo města

Některé obce a města organizují "Vítání občánků" pro novorozence a jeho rodiče a také poskytují finanční příspěvek při narození dítěte. Je třeba se o tom informovat na obecním, respektive městském úřadě.

 

12. Návštěva gynekologa po šestinedělí

Po šesti týdnech od porodu je nutné, aby se žena dostavila ke svému gynekologovi na prohlídku. S sebou si přinese propouštěcí zprávu, kterou dostala při odchodu z porodnice.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Kdo může být při vašem porodu?

Přesto, že nejčastějším doprovodem ženy při porodu je její partner, nemusí to být vždy tak, k porodu si můžete...
více…

Porod

Porod dítěte je jedinečným okamžikem, kdy nový človíček poprvé spatří světlo světa a zakusí život mimo...
více…

Těhotenská cukrovka ohrožuje hlavně vývoj miminka

Těhotenská cukrovka není jen banální záležitost. Zatímco budoucí maminka si myslí, že je pouze těhotná, miminko...
více…

Jak udržovat vlasy po porodu a nezanedbávat dítě ani sebe?

Proč mnohé maminky po porodu nemají čas a péči o svůj zevnějšek odsouvají na poslední místo? Ženy, které mají...
více…

Poruchy chování u dětí mohou být způsobeny jejich obtížným porodem

Agresivita dospělých lidí je často plně vysvětlitelná. Ale proč jsou agresivní děti? Děti, které jsou vychovávány...
více…

Babské rady, které pomáhají rozhodnout o pohlaví dítěte

Vědci stále nemají jasno v tom, jak by se dalo ovlivnit pohlaví při početí dítěte. Ale přesto kolují mezi lidmi...
více…

Dítě ve dvaceti?

Tak mladá a už má dítě? To je pohled společnosti na dnešní dvacetileté matky. Těhotenství se v současnosti...
více…

Co s placentou po porodu?

Zamysleli jste se na touto otázkou? Lékař ji zkontroluje, zda je celá a pomocný personál ji odnese k likvidaci....
více…

Proč některé ženy nemohou otěhotnět?

Spousta dnešních párů řeší plánování miminka. Ale když ta vhodná doba nastane a partneři se rozhodnou, že...
více…

Co ženy chtějí během těhotenství a porodu?

Těžko je psát obecně za všechny ženy, protože každá máme jinou cestu životem.   Jak ženy...
více…