Střídavá péče o dítě a její nezbytné podmínky

Střídavá péče o dítě je jedna z nejnovějších a také nejrozpoluplnějších uzákoněných možností péče o děti rozvedených rodičů. Sice zahrnuje ustanovení, která zajišťují dětem právo na stejnou míru výchovy oběma rodiči. Ale podívejme se na celou problematiku této péče poněkud zevrubněji.

rodina, rozvod, děti, střídavá péče

Co je to střídavá osobní péče?

Střídavá osobní péče je péče, kterou střídavě vykonávají oba rodiče dítěte. Neprivileguje pouze jednoho rodiče, ale dává možnost aby se na výchově dítěte rovnocenně podíleli oba rodiče, i když jsou mezi nimi narušené vztahy a spolu žít už nechtějí. Na rozdíl od osobní péče o dítě, kde se urči jeden rodič který bude mít dítě v péči se při střídavé péči dítě svěří střídavě jednomu a druhému rodiči na přesně určené opakované časové úseky. Časové úseky se nejčastěji vymezují rovnocenně (např. matka od 1. do 15 v kalendářním měsíci, otec od 16. do 30/31 v kalendářním měsíci) avšak je možnost upravit časové úseky péče o dítě i nerovnoměrně, tj. např.. 20 dní u matky, 10 dní u otce.

Je možné, že bude dítě svěřeno do střídavé osobní péče i přes nesouhlas jednoho rodiče?

Ano, možné to je. Soudu stačí na zahájení řízení návrh jednoho rodiče a stejně nepotřebuje souhlas obou rodičů ani při vynesení rozhodnutí. Soud při svém zkoumání musí primárně hledět na zájem dítěte a pokud by zájem dítěte lépe zajištěna střídavá osobní péče jako osobní péči jednoho rodiče může a měl by rozhodnout ve prospěch střídavé osobní péče. Faktem zůstává že soudy přijaly střídavou péči spíše kriticky než s nadšením a počet rozhodnutí o svěření dítěte do střídavé osobní péče roste jen pomalu. Při řízení o svěření dítěte matce se obávají, aby otec dítěte nepožádal o střídavou péči. Dokonce jsou případy, kdy otec využívá střídavou péči, jako hrozbu pro případ, že by matka zažádala o zvýšení výživného na dítě. Takové praktiky, ale existovaly i dříve, s rozdílem, že otec hrozil návrhem na rozšíření styku s nezletilým dítětem, pokud by matka přišla s návrhem na změnu vyššího výživného.Abychom ale byli spravedliví případy vydírání se samozřejmě vyskytují v nemalé míře i na druhé straně, kdy matky vyhrožují, že pokud otec dítěte nezvýší částku výživného, ​​neumožní mu styk s dítětem.

Pokud se rodiče o péči o dítě spolu nedohodnou

bývá řízení o svěření dítěte jednou z nejnepříjemnějších zkušeností. Dokazování typu kdo je lepší a zodpovědnější rodič se často krát posouvá do roviny osočování se navzájem. Střídavá osobní péče předpokládá existenci dohody mezi rodiči, ale není vyloučeno, že pokud to bude v zájmu dítěte, soud určí střídavou péči i když k vzájemné dohodě rodičů nedojde.

Je možné zažádat o střídavou osobní péči i když už je dítě svěřeno do péče druhého rodiče?

Rozhodnutí o svěření dítěte do výchovy není definitivní rozhodnutí soudu a stejně jako u rozhodnutí o výživném je možnost ho měnit. Pokud se změní podmínky, je možné nově podat návrh na svěření dítěte. Je zde však důležité neargumentovat pouze novým právním stavem, který v minulosti neumožňoval takového rozdělení péče, ale prokázat že změnou režimu budou lépe zajištěny potřeby dítěte, tj. uvést relevantní důvody ve prospěch dítěte na změnu současného stavu.

Týká se střídavá osobní péče i neprovdaných matek?

Nejčastěji se na veřejnosti střídavá péče spojuje s porozvodovým obdobím, což vede někdy k mylnému názoru, že tento druh péče lze uplatnit pouze pokud byli rodiče dítěte manželé. O svěření dítěte do střídavé péče však mohou požádat i rodiče, kteří nejsou manželé, jediná podmínka je, aby byl otec zapsán v rodném listě dítěte. Dokonce je možné požádat o střídavou osobní péči za trvání manželství pokud se rodiče na péči neumí dohodnout.

Jak postupovat pokud chcete žádat o střídavou osobní péči

Před samotným podáním návrhu je třeba si důkladně zvážit, zda by byl opravdu takový druh péče pro vaše dítě a vás vhodný. Je jasné, že tento druh péče nelze aplikovat plošně na všechny rodičovské páry a vyžaduje jistý druh vyzrálosti, zájmu a schopnosti kompromisu z obou stran, jakož i vhodné podmínky. Vyžaduje rodiče, kteří se již dokázali přenést přes své konflikty. Nemá smysl používat tento prostředek pouze jako formu boje proti druhému rodiči. Pokud jste si jisti správností svého rozhodnutí obraťte se na příslušný soud. V případě péče o dítě je to okresní soud, v jehož obvodu má dítě bydliště. Podáním návrhu - Návrh na svěření nezletilého dítěte do střídavé osobní péče-se zahajuje řízení o svěření dítěte. Soud určí kolizního opatrovníka, který bude zastupovat zájmy dítěte v řízení a jeho úkolem bude zjistit situaci v rodině a navrhnout nejlepší řešení. Stanovisko kolizního opatrovníka většinou ovlivní i rozhodování soudu. Soudní poplatek se v tomto případě neplatí.

Co soud zkoumá a co je relevantní pro jeho rozhodnutí

Ve smyslu § 24 odst.. 2 zákona o rodině "-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o osobní péči o dítě oba rodiče zájem, tak může soud svěřit dítě do střídavé osobní péče obou rodičů, pokud je to v zájmu dítěte a budou-li takto lépe zajištěny potřeby dítěte ".

Pro kladné rozhodnutí soudu jsou tedy nezbytné následující podmínky:

• oba rodiče jsou způsobilí dítě vychovávat
• oba rodiče mají zájem o osobní péči o dítě
• střídavá péče je v zájmu dítěte, přičemž tímto způsobem budou lépe zabezpečeny jeho potřeby

Kromě těchto základních podmínek se soudce zaměřuje při rozhodování na další skutečnosti:

• vztah mezi dítětem a rodiči, tj. jaký je reálný vztah a citové vazby mezi dítětem a rodiči, zda dítě neodmítá některého rodiče, zda má a měl rodič zájem o dítě. Častokrát se setkáváme s praxí, že rodič, který má určený styk s dítětem ho odveze k prarodičům a sám se na péči nepodílí, takové jednání není ve prospěch rodiče nakolik péči o dítě mají zajišťovat rodiče a ne jiné osoby
• podmínky pro bydlení v druhé domácnosti, jestli tam má dítě vlastní pokoj, jestli má místo na přípravu do školy a celkovou vhodnost a stabilitu prostředí
• jaká je vzdálenost mezi domácnostmi rodičů (příliš velká vzdálenost mezi domácnostmi v případě malých a školních dětí bývá důvodem, pro který soud střídavou péči odmítne)
• materiální zabezpečení, tj. jaké je finanční postavení druhého rodiče, pokud např.. neplatí výživné na dítě lze pochybovat o schopnosti dítě zajistit
• věk dítěte, jeho vývojové potřeby a jeho celkovou vyzrálost, pokud je vnímání dítěte na úrovni že dokáže pochopit střídavou péči, soud se táže i na názor dítěte
• jaký je vztah rodičů, zda jde o konfliktní pár nebo jsou schopni se dohodnout

Je možné upravit při střídavé osobní péče i styk s dítětem

Setkávání se s dítětem v období kdy je v péči druhého rodiče? V praxi se setkáváme s případy, že rodiče, kteří se dohodli na střídavé osobní péče o nezletilé dítě požádají soud, aby styk neupravoval, což je vzhledem k povaze střídavé péče pochopitelné. Není ale vyloučeno, aby rodiče o úpravu styku požádali i při střídavé péči a to v rámci určených časových úseků, tj. rodič u kterého dítě v určeném období nebývá si může během tohoto období uplatňovat určení styku s dítětem, např.. na pár hodin během období, kdy pobývá u druhého rodiče.

Sociální dávky a střídavá osobní péče o dítě

Kdo pobírá sociální dávky na dítě (např. přídavky na dítě nebo v případě menších dětí rodičovský příspěvek nebo příspěvek na péči o dítě)? Kdo z rodičů si uplatní daňový bonus na dítě? Odpovědi na tyto otázky nejsou výslovně stanovené v právních předpisech, ale můžeme se důvodně domnívat, že příjemce těchto dávek se stane rodič, na základě dohody rodičů. Není možné, aby dávky na dítě pobírali oba rodiče, pokud ale oba rodiče mají zájem o pobírání dávky, řešením je, že jako příjemce se určí jeden rodič, který se následně zaváže část dávky poskytovány druhému rodiči.

Střídavá osobní péče a výživné

Pokud dítě žije střídavě u obou rodičů dá se předpokládat, že náklady nesou oba rovnocenně a soud výživné určit nemusí. Pokud je střídavá osobní péče rozložena nepoměrně tj. dítě je u jednoho rodiče déle než u druhého, je možné určit poměrné výživné na dítě vzhledem k délce péče o dítě u rodiče. Avšak ani u rodičů kteří se starají o dítě rovnocenně nelze vyloučit určení výživného, ​​pokud to bude nutné pro vyrovnání životní úrovně dítěte a rodiče. Platí zde zásada, že dítě má právo se podílet na životní úrovni rodičů a pokud je výrazný nepoměr mezi finanční situací obou rodičů je možné, aby méně solventní rodič výživné na dítě žádal.

Je možné zrušit střídavou osobní péči o dítě?

Jsou případy, kdy si rodiče a děti střídavou péči neumí vynachválit a stejně se objevují i ​​případy, kdy se ukazuje, že střídavá výchova není vhodná. Jak z toho ven? Stejně jako je možné změnit osobní péči o dítě jednoho rodiče na střídavou výchovu obou rodičů, je zde i možnost zažádat o novou úpravu svěření dítěte do výchovy a tedy střídavou péči zrušit a zavést jiný druh péče. Samozřejmě, že je třeba prokázat, že změna je v zájmu dítěte.

Střídavá osobní péče a budoucnost

Střídavá osobní péče se dostala do našeho právního řádu relativně rychlou cestou. Jako poslanecký návrh zákona se vyhnula připomínkovému řízení, které absolvuje většina zásadních návrhů zákonů. "Připomínkování" se tak začalo až po účinnosti zákona. Objevila se vlna pochybností, nadšení a rozporných názorů. Přesto se v legislativní rovině objevily tendence jít při úpravě střídavé osobní péče ještě dále a omezit při rozhodování úlohu soudů, které by v případě splnění zákonných podmínek musely (dnes soud může ale nemusí) stanovit takový druh péče. 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Kdy jít s nachlazeným dítětem k lékaři a jak předcházet nachlazení?

Na podzim a v zimě jsou malé děti častěji nemocné. Podzimní onemocnění způsobuje fakt, že se děti vrací po...
více…

Těhotenství a porod dvojčat

Čekáte dvojčátka, nebo máte dokonce vícečetné těhotenství? Co to pro vás znamená? Jaký je rozdíl mezi...
více…

Je střídavá péče výhrou pro rodiče, děti a nebo všechny zúčastněné?

Co znamená, když se rodiče před soudem dohodnou na střídavé péči? Je to vůbec pro jejich dítě to...
více…

Jak správně pečovat o novorozence - kojení, přebalování a koupání

Milé maminky, porod máte za sebou. Pro některé z vás to byla velmi vysilující, pro jiné vcelku přirozená...
více…

Děti ve škole špatně sedí a zakládají si tak na problémy s páteří

Sezení ve škole má na děti špatný vliv. Nejhůře jsou na tom prvňáčci a děti v pubertě. Ale chodit do školy musí,...
více…

Jak vybrat dětské lyžařské brýle

Máte doma malého lyžaře nebo lyžařku? Možná ani to, ani to, třeba dítě jezdí na snowboardu! Ne, teď vážně. Ať...
více…

Spokojený život bez dětí? A proč ne!

Mít nebo nemít děti, to je pouze soukromá a intimní věc každého páru. Pokud se dva lidé rozhodou, že budou rodiče,...
více…

Jak zařídit bydlení, když chceme vychovávat děti metodou Montessori?

Montessori systém výchovy dětí, to není jen návštěva školky a školy s tímto názvem, ale je to především výchova...
více…

Deset rad rodičům, kteří učí děti psát

Prvňáčci se ve škole potýkají s mnoha novými věcmi. Musí se naučit psát, číst, počítat a další a další...
více…

Milujete své dítě? Tak ho nechraňte před problémy!

Každý dospělý se ve svém životě občas setká s neúspěchem a měl by se s ním umět vyrovnat. A pokud se jedná o...
více…