Drogy a drogová závislost dítěte ve vaší rodině?

I v našem státě každoročně stoupá počet drogově závislých nejen dospělých, ale i mladistvých a dětí. O tento problém by se měli rodiče zajímat dříve, než jejich děti budou mít s drogou své první zkušenosti. Tady neobstojí argumenty, že tohle by se v mé rodině nestalo. V prevenci stojí na předním místě láskyplné rodinné zázemí, ale jen to samotné nestačí! Nebezpečí drog nelze podceňovat.

děti , drogy, prevence drogové závislosti, rodina, vztahy

Základem je vhodná výchova v rodině,

plná lásky a porozumění, důvěrné rodinné prostředí, ale také vytváření prostoru a možností pro rozvoj zálib a volnočasových aktivit dítěte. Jednoduše řečeno, dítě musí cítit, že je milováno, že se může s jakýmkoli problémem obrátit na rodiče a blízké, že je přijímáno takové, jaké je. Také potřebuje mít plnohodnotně vyplněný čas, avšak s mírou, neboť přetěžování dítěte je nevhodné. Toto lze považovat za základ prevence drogové závislosti v kruhu rodiny. Přesto ale toto vše může selhat. Proč? Protože existují i ​​mnohé jiné faktory, které mohou dítě vést k drogám. Odborníci se shodují v tom, že problémům s drogami se dá předcházet, pokud je člověk bere vážně. Bohužel, mnoho lidí tyto záležitosti podceňuje, ačkoliv se mohou vyskytnout v každé rodině, a dostává se tak do zbytečných problémů. Je pravda, že některé děti mohou být ohroženy více, jiné méně, ale naprosto chráněn není nikdo. Je třeba si uvědomit, že tyto problémy nemají jen jednu příčinu. Dobrý nebo špatný příklad rodičů má sice význam, ale není zdaleka jediným vlivem, který na dítě působí.

Není možné získat stoprocentní jistotu, že se s drogami v rodině nesetkáme

Rovněž se mohou objevit mezi dětmi ve škole, na místech trávení volného času, což je zvláště rizikové, a podobně. Drogy a problémy s nimi spojené jsou bohužel jednou ze součástí dnešního života a tento fakt nelze změnit. Není však nutné propadnout panice. To, že se drogy vyskytují v našem okolí, ještě neznamená, že zasáhnou zrovna NÁS. Drogy nejsou ničím tajemným, nemají nad námi žádnou moc - dokud sami nechceme. Existuje celá řada opatření, kterými je možné riziko drogových problémů účinně omezit.

Proč děti užívají drogy a alkohol?

Na to, abychom dokázali prevenci v rodině uskutečnit, potřebujeme porozumět důvodům, proč se děti a mládež dostávají k drogám, tedy proč je užívají. Děti a mladiství mají v současnosti snadnější přístup k drogám, dokonce i k těm tvrdým. Nabídka drog se rozšířila a jejich působnost zasáhla i jiné oblasti než kdysi. Příčiny, proč se někdo utíká k droze a tím se na ní stává závislým, jsou tak různorodé, jací různorodí jsou lidé. Nejčastěji skloňované důvody jsou tyto: vztahy, nuda, nedůvěra, rodičovský vzor, ​​dále je to neschopnost říct ne, biologické předpoklady, tlak okolí, postoj rodičů, životní krize, deprese a vztah rodičů k dětem. Neméně aktuálním důvodem je také touha po euforizačním účinku, zvědavost, vliv vrstevníků, útěk před vnějšími problémy, únik před vnitřními emotivními problémy, fakt, že je užívají i dospělí ...

Jsme pro děti příkladem

Zdá se, že nejúčinnější prevencí proti zneužívání drog je vychovávat z dětí sebevědomé a silné osobnosti. Je zcela jasné, že v tom hraje podstatnou roli rodičovský vzor. Droga a drogová závislost je v dnešní době všudypřítomná. Jejího vlivu podléhají občas i rodiče, aniž by si to vlastně uvědomovali. Je známá silná závislost na různých redukčních dietách, televizi, či časté podlehnutí nákupním horečkám. Tímto závislostem konkuruje i lehkovážně užívání uklidňujících prostředků, alkoholu či cigaret. Rodiče proto musí podrobit ostré kritice nejprve vlastní chování. Kdo sám kouří, těžko přesvědčí dítě, aby nekouřilo. Co tedy svým dětem říkáme o drogách vlastním chováním? Děti se učí především nápodobou, jsme pro ně modelem chování, to je nepopiratelné. Je proto důležité uvědomit si vlastní chování a to, co tím dětem říkáme. Třeba, společenská zvyklost v některých rodinách, když se při významnější návštěvě automaticky musí otevřít láhev s alkoholem. Alkohol nesmí chybět na stole, to by byla ostuda, co by si o nás pomysleli, co by o nás řekli. Podívejme se však na to z jiného pohledu - co si o tom pomyslí dítě ?! Asi tolik, že je to normální, protože to stále vidí a vnímá již od útlého dětství. Pít alkohol je pak nejen běžné, ale stává se společensky žádoucím. Podobně, pokud sahá rodič po analgetiku při nejmenší bolesti nebo nadměrně užívá prášky na spaní - je to součást obrazu o užívání drog, který si dítě formuje.

Mluvte s dětmi o drogách

Důležitým nástrojem prevence závislostí jsou informace, a to hned z několika důvodů. Rodiče musí být informováni o stávajících, často dostupných drogách a o jejich účincích, aby dokázali zhodnotit jejich nebezpečí a hrozbu závislosti. Dále potřebují znát příznaky užívání drog, aby je uměli u svých dětí rozeznat a včas zasáhnout. Měli by tyto informace dětem zprostředkovat a s ohledem na věk dětí tyto informace vysvětlit. Děti s největší šancí odolat drogám a alkoholu pocházejí z rodin, které si našly čas na to, aby je v této oblasti vychovávaly. Zdá se nejrozumnější, když se dítě s těmito informacemi setká v rodině dříve, než přijde do styku s drogou, např. v partě. Vrstevníci sice podají o droze informaci, ta je však značně zkreslená a zejména zredukována na poskytnutí uvolnění, uspokojení či slasti. Tlak skupiny pak snadno způsobí, že dítě drogu užije. Je proto dobré, když se dítě včas seznámí i s riziky, které užívání drog přináší - o závislosti, o redukci potřeb a degradaci celé osoby na fyzické i psychické úrovni atd. Samozřejmě formou a výrazy přizpůsobenými věku dítěte.

Existují tři základní oblasti, v nichž je třeba děti poučit,

vzhledem k cílům prevence: odpovědné versus nezodpovědné chování, sociální a komunikační dovednosti, seznámení se s fakty. Děti se potřebují naučit zodpovědnému chování, proto bychom jim měli být i v této oblasti příkladem a usměrňovat je prostřednictvím výchovy směrem k odpovědnosti. Aby děti byly schopné existovat a komunikovat ve společnosti bez pomoci chemických látek, musí rodiče věnovat čas výchově prostřednictvím instrukcí a vlastního příkladu. Děti by měly být od malička vystaveny společenským situacím a modelovým způsobům sblížení se s jinými, kde se musí prezentovat přirozeným způsobem. Dítě bude později pociťovat menší potřebu najít společenský úspěch v alkoholu nebo v tabletách. Dalšími dobrými možnostmi jsou sport, umění, manuální dovednosti - budují sebevědomí a zaplňují čas, který by mohlo trávit ve společnosti drog.

Seznámení se s fakty

Dítě má vědět, co s sebou užívání drogy přináší, nejen znát slastiplné pocity spojené s užitím. Jak se však dostat k potřebným informacím? Existuje množství internetových stránek s touto tématikou, stačí do vyhledávače vložit heslo drogová závislost nebo droga a nabízí se vám množství informací o různých drogách, jejich vlastnostech, příznacích drogové závislosti, možnostech léčby, poradenství atd. Pokud nepatříte mezi nadšence internetu,  vše naleznete i v knihách. Stačí zajít do knihkupectví. Najdete tam komplexní pohled na vzdělávání, prevenci i intervenci v této oblasti. Také věřícím rodinám, poskytuje skutečně praktické informace o této problematice i s ohledem k náboženskému vyznání. Je to jedna z možností, jak se dozvědět více ...

Zvláštnosti prevence podle věku (od narození do dospělosti)

 • Od narození do 1 roku

Dítě tohoto věku je ve všem podstatně závislé na dospělém člověku, většinou matce. Zkušenost s přiměřeně pečlivou a laskavou matkou může dítěti v dospělejším věku pomoci důvěřovat okolí. Z hlediska prevence je tedy důležitá péče a vřelost, prevence citové deprivace.

 • Od 1 do 3 let

Dítě se začíná duševně oddělovat od matky a prosazovat svou vůli. Myšlení tohoto věku je zaměřené na sebe. Chování rodičů by mělo být klidné, vřelé. Mělo by dítěti laskavě dát najevo, že je v pořádku, že se chce prosadit, ale že jsou i určitá omezení.

 • Od 3 do 6 let

I když rodiče zůstávají nejdůležitějšími osobami, začíná většina dětí pronikat do širšího světa mimo rodinu (školka, sousedé, vrstevníci). K tomuto věku patří nekonečné vyptávání. Dítě zkoumá okolí.Jeho chování se dostává v příznivém případě do souladu s autoritou rodičů, získává smysl a cíl. Již v tomto věku je důležité začít dítěti vštěpovat, že zdraví je důležitá hodnota a že zdraví je správné chránit a podporovat. Proto je třeba se některým věcem vyhnout (sirky, ostré předměty, alkohol, pilulky). Dítě má vědět, že okolní svět skrývá i jistá nebezpečí, a má se v mezích svých možností učit, jak se jim bránit - už nemá spoléhat pouze na všemocnou ochranu rodičů.

 • Od 7 do 12 let

Dítě tohoto věku se učí mnohým potřebným dovednostem. Učí se vycházet s vrstevníky, zapojit se do skupiny, duševně pracovat, uspokojovat své tělesné a duševní potřeby. Začíná být schopno rozumně uvažovat. O sobě má tendenci přemýšlet černobíle podle očekávání a měřítek druhých. Informace poskytované dětem tohoto věku by měly být velmi konkrétní. Je třeba pokračovat ve zdůrazňování hodnoty zdraví, vštěpovat jim přání, být zdravý. Postupně je třeba informace přeměňovat na pravidla a návyky a srozumitelně je vysvětlovat. Ještě později nabývá na významu získávání dovedností. Cílená prevence zaměřená proti škodám způsobeným alkoholem, tabákem a jinými drogami by měla začínat již nyní. Účinnost prevence se zvýší, pokud je zahájena 2-3 roky před prvním kontaktem s drogou.

 • Od 13 do 22 let

Tento věk je náročný. Dochází k dozrávání tělesnému i duševnímu. Objevuje a rozvíjí se schopnost řešit problémy, rozhodovat se, abstraktně myslet ... Dítě se postupně odděluje do rodiny a vytváří předpoklady pro budoucí samostatný život. Zejména v časném dospívání bývá tento vývoj provázen vzpourou. Okruh rodiny si dospívající doplňuje dalším okruhem vrstevníků a kamarádů. Kritičnost vůči rodičovské autoritě, pokud je přijata s láskou a pochopením, je pro utváření budoucí osobnosti nutná. K úkolům pozdějšího dospívání patří rozhodování o budoucím povolání, vytváření základu budoucího samostatného života, navazování budoucích dlouhodobějších citových vztahů. Neúspěchy v těchto oblastech jsou velmi trýznivé. Pro mladé lidi tohoto věku je velmi důležitá skupina vrstevníků, která jim může pomoci se drogám vyhnout, či naopak představuje nebezpečí. Dospělý se může nabídnout jako zdroj informací, zároveň by ale měl povzbuzovat k samostatnosti a sebedůvěře. Měl by počítat s tím, že mladí lidé tohoto věku se nespokojí s přijetím informace, ale budou chtít diskutovat. Prevence v této skupině je zásadně důležitá, neboť tato skupina bývá zvlášť ohrožena. Zneužívání alkoholu či drog v dospívání může vést k rychlému vytvoření návyku.

Jak pomoci dítěti bránit se nevhodné společnosti podle Ústavu veřejného zdravotnictví ČR:

 • V dospívání přirozeně roste vliv vrstevníků, ale to neznamená, že vy jako rodiče svůj vliv ztrácíte. Co můžete pro dítě udělat:
 • Nejlepší pomoc představuje jiná, kvalitnější společnost. V tom můžete přispět tím, že se sami budete zajímat o možnosti zájmových sdružení, sportovních klubů a podobně. Je dobré s tím začít už v dětství.
 • Učte dítě, aby si vážilo vlastní osobnost. Nemusí se vrstevníkům přizpůsobovat za každou cenu, pokud bude mít dost sebedůvěry. Ptejte se dítěte, v čem se cítí jedinečné. Sami mu ukažte jeho přednosti, o nichž možná neví.
 • Pomozte mu rozlišovat mezi skutečným přátelstvím, jehož součástí je úcta k příteli a jeho zdraví, a bezohlednými vztahy, které chtějí druhého spíše využít.
 • Děti se obvykle učí být poslušné a zdvořilé. Mnohdy je pro ně těžké postavit se na odpor, když je to třeba. To se samozřejmě týká i nabídky alkoholu a drog. Naučte dítě za správných okolností odmítnout a stát si na svém. To je dovednost, která se dá trénovat.
 • Dítě se naučí jednoduchou větu odmítnutí, která není agresivní či urážlivá a opakuje ji ("Prostě ne").
 • Dítě se učí informovat se dopředu. Například v případě pozvání za podezřelých okolností se má zeptat, co se bude na návštěvě dít. Pokud budou na programu alkohol a drogy, je dobře, pokud má dítě předem připravené jednoduché vysvětlení, proč svou účast odmítá. ("Já jsem to zkusil, a bylo mi pak strašně špatně"). Ať je vysvětlení jakékoliv, dítě se nemá nechat zaskočit.
 • Dítě má mít v případě nevhodné nabídky v zásobě lepší alternativu. Např. "Do hospody nepůjdu, ale šel bych na plovárnu".
 • Nežádoucí nabídku je možné ignorovat a jednoduše neodpovídat.
 • V případě nepolevujícím tlaku může dítě použít metodu "pokažené gramofonové desky". Spočívá v tom, že bez ohledu na argumenty druhé strany opakuje zvolenou větu. Zkušenost ukazuje, že tato metoda má větší naději na úspěch (tj. na úspěšné odmítnutí), jako hádka, či planá debata.
 • Odmítnutí je účinnější, pokud je zřejmé z tónu hlasu, výrazu obličeje, držení těla a gest. Sebevědomý člověk působí na druhé nejen slovně, ale i svým celkových chováním.

Slovo na závěr

Prevence jako taková je často skloňovaným termínem. Ne vždy je však každému jasné, co se za tímto termínem skrývá. Každý si zřejmě uvědomuje, že jde o předcházení různým problémům, pokud mluvíme o prevenci drogových závislostí, tak o předcházení vzniku a rozvoje závislosti na drogách. Jak však samotnou prevenci uskutečnit? Nestačí se pouze spoléhat na předpoklad, že "v naší rodině se to nemůže stát", ale aktivně se podílet na tom, abychom tyto skutečnosti dokázali co nejvíce ovlivnit. Proto se zkusme ptát víc, dozvědět se více a jednat více. Připravme děti na svět, kde existují drogy, dříve, než bude pozdě ...

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak se zaručeně ztrapnit před dospívajícím dítětem?

Máte doma děti pubertálního věku a chcete s nimi vycházet? Teď jde o to, jestli na to nejdete tak, že zkoušíte své...
více…

Dospělé děti závislé na rodičích?

Proč děti zůstávají tak dlouho u svých rodičů? Je to tím, že jsou méně šikovné, soběstačné a průbojné než...
více…

Co dělat, když dítě neumí prohrávat?

Děti si rády užívají pocit vítězství, ale je důležité, aby uměly i prohrávat. A to je většinou musí někdo...
více…

Proč jsou matky ve stresu a otcové v klidu?

Matky jsou více ve stresu než otcové. Ale proč tomu tak je, když rodiče jsou oba a oba jsou zaměstnaní? Důvodů je...
více…

Problémy s dětmi aneb Žárlivost nejen prvorozených

Rivalita mezi sourozenci je běžná, ale závisí na věku dětí, jejich počtu a hlavně také na postoji rodičů....
více…

Starší školní věk dětí - puberta a snaha o nezávislost

Starší školní věk je náročné období pro dítě i rodiče. Nastupují rychlé změny tělesných proporcí a mění...
více…

Otcové a jejich výchovný vliv na dcery

Úloha otců v rodině je jiná, pokud se narodí děvče a jiná při výchově syna. Dívky v otcích vidí prvního a...
více…

Ideální svět pro rodiče i děti

Napadlo vás někdy, jak by mohl vypadat ideální svět, aby se v něm všem líbilo rodičům i dětem? Utopie? A proč by...
více…

Odchod dětí z domu a nové perspektivy vztahu

Děti odcházejí z domu, což je téměř neměnný fakt. Nejde jen o to, že některé dříve a některé později. Vždy...
více…

Maminky, stop! Zkuste to znovu a v klidu!

Život utíká nebezpečně rychle a my si toho někdy ani nestihneme všimnout. Snažíme se být dobré matky, manželky,...
více…